leucantha
ขะเจ๊าะ

  แสดงรายงาน
 

    สารบัญประเภทข้อมูล

ชื่อสามัญ : ขะเจ๊าะ
ชื่อท้องถิ่น : กระเจ๊าะ กะเซาะ (กลาง) กระเจาะ ขะเจาะ (เหนือ) กระพี้ควาย (ประจวบคีรีขันธ์) ขะแมบ คำแมบ (เชียงใหม่) สาธร