Mitragyna diversifolia (Wall.ex G.Don) Havil.
กระทุ่มนา,

  แสดงรายงาน
 

    สารบัญประเภทข้อมูล

ชื่อสามัญ : กระทุ่มนา,
ชื่อท้องถิ่น : กระทุ่มนา, ดอกกระทุ่มนา, ต้นกระทุ่มนา, ใบกระทุ่มนา, เปลือกต้นกระทุ่มนา, ผลกระทุ่มนา, รากกระทุ่มนา, กระทุ่มดง, กระท่อมขี้หมู, กระทุ่มน้ำ, กาตูม, ตำ, ตุ้มแซะ, ตุ้มน้อย, ตุ้มน้ำ, ถ่มพาย, ท่อมขี้หมู, ท่อมนา, โทมน้อย