Azima sarmentosa Benth. et Hook.
หนามพุงดอ,

  แสดงรายงาน
 

    สารบัญประเภทข้อมูล

ชื่อสามัญ : หนามพุงดอ,
ชื่อท้องถิ่น : ดอกหนามพุงดอ, ต้นหนามพุงดอ, ใบหนามพุงดอ, ผลหนามพุงดอ, รากหนามพุงดอ, หนามพุงดอ, ขี้แฮด, ปิ๊ดเต๊าะ