Hemigymnus fasciatus
Barred thicklip wrasse

  แสดงรายงาน
 

    สารบัญประเภทข้อมูล

ชื่อสามัญ : Balk-dikbek, Barred thicklip wrasse
ชื่อท้องถิ่น : ปลานกขุนทองสองสี
แหล่งที่พบ : Indo-Pacific: Red Sea (Ref. 1602) south to Inhaca Island, Mozambique (Ref. 4392) and east to Tahiti.