Musa ornata ‘ Royal purple’ ‘standard lavender’ Musa rosacea Jacq
กล้วยบัวสีม่วง

  แสดงรายงาน
 

    สารบัญประเภทข้อมูล

ชื่อสามัญ : กล้วยบัวสีม่วง
ชื่อท้องถิ่น : กล้วยบัว
รูปร่าง/ลักษณะ : ลักษณะลำต้น:ลำต้นเทียมมีความสูงประมาณ 2 เมตร เส้นผ่านศูณย์กลางน้อยกว่า 15 ซม. การแตกหน่อถี่ ลำต้นเทียมมีสีเขียวปนเหลืองมีประดำปานกลาง มีไขบนลำต้นเล็กน้อย บริเวณโคนต้นและกาบด้านในไม่มีสีชมพู ใบ:ขอบก้านใบตั้งขึ้นมีสีชมพู เส้นกลางใบมีสีชมพู บริเวณโคนก้านใบมีปีก ขอบก้านใบตั้งขึ้น ก้านช่อดอก:ก้านช่อดอกเรียบเป็นมันไม่มีขน ช่อดอกหรือปลีชี้ตั้งขึ้น ลักษณะของใบประดับ:ใบประดับรูปไข่ค่อนข้างยาว มีปลายแหลม ใบประดับด้านนอกสีม่วงอ่อน มีนวลเล็กน้อย ด้านในสีม่วงอ่อน ใบประดับม้วนขึ้น ลักษณะดอก:ดอกย่อยกลีบรวมสีส้มเข้ม ตรงกลางกลีบนูนเป็นสันสีม่วง กลีบรวมเดี่ยวบาง เห็นรอยหยักบริเวณปลายกลีบชัดเจน ผล:ผลขนาดเล็ก กว้างประมาณ 1.7 ซม. ยาวประมาณ 5 ซม. จำนวนผล 3-4 ผลต่อหวี และ 5 หวีต่อเครือ รายละเอียดอื่นๆ:สกุล :Musa (section: Rhodochlamys)
แหล่งที่พบ : กำเนิดที่อินเดียและมีการกระจายพันธุ์มาเมืองไทย ปลูกเป็นไม้ประดับกันทั่วไป พื้นที่ลาดเทแต่มีสายน้ำไหลผ่านหรือมีความชื้น ประเทศอินเดีย