การผลิตข้าวอินทรีย์ เป็นระบบการผลิตข้าวที่ไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิดเป็นต้นว่า ปุ๋ยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดโรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าว ตลอดจนสารเคมีที่ใช้รมเพื่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าวในโรงเก็บ การผลิตข้าวอินทรีย์นอกจากจะทำให้ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยจากสารพิษแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนอีกด้วยอาจารย์สุมิตร คุณเจตน์ อาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 57 ม.1 ถ.ชลประทาน ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ได้ทำการทดลองการปลูกข้าวหอมมะลิ105 โดยไม่ใช้สารเคมี ปรากฏว่าได้ผลการทดลองเป็นที่น่าพอใจ จึงแนะการปลูกข้าวไร้สารเคมีด้วยการก้างมุ้ง  ผ่านทางเจ้าหน้าที่ Farmer info. สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดจันทบุรี ดังนี้....

วัสดุ-อุปกรณ์
1.ตาข่าย (ความยาว*ความกว้าง ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ใช้)
2.ไม้หลัก 4-8 หลัก หรือตามพื้นที่นา
3.เชือกสำหรับขึงยึดหลัก

ขั้นตอนการทำ
1.ปักหลักตรงกลางนา 1 หลัก ความสูง1.50 เมตร แล้วใช้ไม้หลักความสูงประมาณ 1 เมตร  ปักเป็นหลักทั้ง 4 มุม ของนาข้าว
2.นำเชือกขึงจากหลักกลางนาไปหาหลักมุมนา ทีละมุมจนครบ 4 มุม
3.นำตาข่ายคลุมหลักและเชือกที่ทำการขึงแล้ว ให้ครอบคลุมทั้งนา โดยควรให้ปลายของตาข่ายเหลือจนคลุมจนมิดถึงพื้นดินแล้วสามารถปักหลักยึดได้ เพื่อป้องกันแมลงและศัตรูของข้าว
*กรณีพื้นที่นากว้าง 1 ไร่ ใช้ไม้หลัก 4-8 หลัก ปักเพิ่มตามจุดต่างๆของนาเพื่อใช้ช่วยค้ำยันตาข่ายที่ใช้ขึงในนาข้าวการเลือกพันธุ์ข้าว
-พันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกควรมีคุณสมบัติด้านการเจริญเติบโตเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ปลูก และให้ผลผลิตได้ดีแม้ในสภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ ต้านทานโรคและแมลงศัตรูข้าว และมีคุณภาพเมล็ดตรงกับความต้องการของผู้บริโภคข้าวอินทรีย์ การผลิตในปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ กข15 ซึ่งทั้งสองพันธุ์เป็นข้าวที่มีคุณภาพเมล็ดดีเป็นพิเศษ

การดูแล
-ป้องกันวัชพืช โดยการปรับระดับพื้นที่ให้ราบเรียบสม่ำเสมอและการควบคุมระดับน้ำจะช่วยลดวัชพืชได้ส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะตั้งแต่เริ่มหว่านจนข้าวแตกกอ ระดับน้ำไม่ควรเกิน 5 เซนติเมตร เมื่อข้าวแตกกอเต็มที่ ระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นได้ เพื่อจะได้ไม่ต้องสูบน้ำบ่อยๆ แต่ไม่ควรเกิน 10 เซนติเมตร

ข้อดี
-ใช้ตาข่ายตาห่างขึงโดยใช้หลักยึดทั้งสี่มุมของนา  ซึ่งเรียกว่าการปลูกข้าวกางมุ้ง โดยปลูกข้าวในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของข้าว ซึ่งจะส่งผลให้สามารถผลิตข้าวได้ปริมาณมากและได้คุณภาพตามที่ต้องการ  การปลูกข้าวกางมุ้งนั้นมีข้อดีคือช่วยป้องกันการรบกวนของแมลงศัตรูพืช  ลดผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีต่อการผลิตข้าว ได้เป็นอย่างดี  และไม่ต้องใช้สารเคมี เพียงเท่านี้ก็ได้ข้าวที่มีคุณภาพและไร้สารเคมีไว้รับประทานแล้วแหล่งข่าว : รักบ้านเกิด

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Comments