รวบรวมไว้ได้กว่า 600 สายพันธุ์

เมื่อชาวนาหันมาปลูกข้าวที่ผู้บริโภคต้องการ ข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่เคยปลูกกันแต่ก่อนเก่า ที่ปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนนั้น ก็แทบจะไม่มีให้เห็น เพราะไม่รู้ว่าจะปลูกไปทำไมในเมื่อไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ปลูกไปก็ขายไม่ออกก็เลยไม่รู้ว่าจะปลูกไปทำไม จริงไหม... แต่ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ยังมีผู้เห็นความสำคัญของข้าวพื้นเมือง มีโครงการอนุรักษ์ไว้เพื่อมิให้สูญหายไป...
   
ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยว่า มข.จัดทำ โครงการอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ขึ้น 2 โครงการคือ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวพื้นเมือง และ โครงการคัดเลือกพันธุ์ข้าวในที่ดอนสำหรับระบบปลูกอ้อย-ข้าวไร่ ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวและเมื่อได้มีการปลูกข้าวติดต่อกันมาเป็นเวลานาน ก็มีการวิวัฒนาการมาเป็นข้าวหลากหลายสายพันธุ์ มีทั้ง ข้าวไร่ ข้าวนาสวนและข้าวขึ้นน้ำ
   
จากสภาพการปลูกข้าวในปัจจุบัน เกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ได้ละทิ้งข้าวพันธุ์พื้นเมืองซึ่งเคยปลูกกันมาหลายชั่วอายุคน หันมาปลูกข้าวนาปีโดยใช้พันธุ์ข้าวอยู่เพียงไม่กี่พันธุ์ อาทิ ขาวดอกมะลิ 105 กข 15 และ กข 6 ซึ่งทั้ง 3 พันธุ์ดังกล่าวล้วนมีฐานทางพันธุกรรม มาจากพันธุ์เดียวกัน ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายจากโรคและแมลงศัตรู ทำให้มีการใช้สารเคมีในการผลิตมากขึ้น ความหลากหลายทางพันธุกรรมข้าวก็เริ่มลดลง จึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวพื้นเมืองขึ้นมา โดยการเก็บรวบรวมข้าวไร่และข้าว นาสวนพันธุ์พื้นเมืองจากแหล่งปลูกของเกษตรกรตามจังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้และภาคกลางเพียงบางส่วน สามารถเก็บรวบรวมเชื้อพันธุกรรมข้าวทั้งข้าวไร่และข้าวนาสวน ได้มากกว่า 600 พันธุ์ นำข้าวไร่มาปลูกขยายพันธุ์ในแปลงทดลองหมวดพืชไร่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   
ส่วนข้าวนาสวนได้ปลูกในแปลงทด ลองที่บ้านอัมพวัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในสภาพท้องที่ ต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลการปรับตัวและความเหมาะสมกับท้องที่ รวมทั้งทดสอบคุณสมบัติพิเศษของพันธุ์ คัดเลือกพันธุ์ให้บริสุทธิ์    จัดเก็บรวบรวม บันทึกข้อมูลลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลักษณะทางพันธุกรรมของข้าวแต่ละพันธุ์ สกัดดีเอ็นเอ ศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอ จัดทำเอกลักษณ์ของพันธุ์ สร้างธนาคารเชื้อพันธุกรรมเพื่อการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมข้าวของไทย และศึกษาการใช้ประโยชน์จากข้าวพื้นเมืองแต่ละพันธุ์ที่มีคุณลักษณะพิเศษที่แตกต่างกัน เช่น ความหอม ความนุ่ม คุณค่าทางเภสัช คุณค่าทางโภชนาการ เพื่อ  นำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์   ต่าง ๆ เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการใช้พันธุ์และงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ต่อไปในอนาคต
   
ขอจบเรื่องอนุรักษ์พันธุ์ข้าว ขอกล่าวถึงอีกเรื่องหนึ่ง แม้จะเป็นคนละเรื่องแต่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร และเป็นเรื่องของการอนุรักษ์เช่นกัน คือช่วงนี้อากาศทางภาคเหนือค่อนข้างเย็น ผู้คนดูเหมือนจะมุ่งหน้าไปท่องเที่ยวกันทางเหนือ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มี กลุ่มสตรีบ้านห้วยห้อม อยู่ อ.แม่ลาน้อย ได้พากันเลี้ยงแกะ เพื่อนำขนแกะมาทอเป็นผ้าที่สวยงาม ไปดูมาแล้ว ก็แปลกดีที่เห็นชาวเขาพากันทอขนแกะด้วยวิธีพื้นเมือง ผ้าที่ได้ก็สวยงาม มีศิลปะสมกับที่ทอด้วยมือ ถือว่าเป็นงานหัตถกรรมจริง ๆแล้วผ้าที่ทอนั้นมิใช่ขนแกะอย่างเดียว แต่เป็นผ้าทอที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างขนแกะและเส้นฝ้ายที่ผ่านการย้อมสีธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน อากาศอย่างนี้นำมาใช้ก็เหมาะสมมาก...
   
ข้อมูลจากกรมปศุสัตว์ระบุว่า ผ้าทอขนแกะของกลุ่มสตรีบ้านห้วยห้อมถือเป็นผ้าทอที่มีการประยุกต์จากภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวปกากะญอผสานกับขนแกะที่เลี้ยงและตัดขนเองได้ ภายในหมู่บ้าน กระบวนการทอตั้งแต่เริ่มแรกจนเสร็จสิ้นยังคงการทอแบบโบราณ (ใช้กี่เอว) และคงความประณีตของลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้อย่างสมบูรณ์ โดยชาวบ้านที่นี่เริ่มต้นผลิตเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2500 โดยมิชชันนารีที่มาเผยแผ่ศาสนา ได้มาเห็นการทอผ้าของชาวกะเหรี่ยงในหมู่บ้าน ซึ่งใช้ฝ้ายพื้นเมืองที่ปลูกเองนำมากรอเป็นด้ายทอผ้า จากนั้นได้นำความรู้เกี่ยวกับการใช้ขนแกะมาทำเป็นเส้นด้ายสำหรับทอผ้าสอนให้ชาวบ้านและได้สืบทอดมากระทั่งปัจจุบัน
   
...ไปเที่ยวทางโน้นก็อย่าลืมแวะไปเยี่ยมชม และเลือกซื้อผ้าทอขนแกะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีคุณค่า ราคาก็ ไม่แพง.
มีคุณค่า

 

 

 

 

แหล่งข่าว : เดลินิวส์ ออนไลน์ : ดินดีสมเป็นนาสวน

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Comments