สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. และใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Biodiversity-based Economy Development Office (Public Organization)” ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นองค์กรรองรับการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดการบริหารจัดการการนำทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างโอกาสให้แก่ประชาชนโดยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีระบบและยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนางานวิจัยและการรวบรวมองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น

ในการนี้ ระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (www.thaibiodiversity.org) เป็นระบบฐานข้อมูลที่ถูกพัฒนาขึ้นตามมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550 ระบุว่าให้สำนักงานฯ โดยมีวัตถุประสงค์ (4) เก็บรวบรวมและจัดทำบัญชีรายการพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ที่มีแหล่งกำเนิดหรือพบได้ในประเทศรวมทั้ง ภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการเป็นฐานข้อมูลและดูแลการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น ของ สพภ. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 โดยเริ่มจากการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ ที่ได้รับการยอมรับจากนักวิชาการ ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐที่เป็นเจ้าของข้อมูล ที่มากกว่าร้อยละ 80 และระบบดังกล่าว ประกอบด้วย 4 ด้านหลัก คือ 1. ด้านอนุกรมวิธาน 2. ด้านเศรษฐกิจ 3. ด้านกฎหมาย และ 4. ด้านผู้เชี่ยวชาญ

ในปัจจุบัน ได้มีการดำเนินการเชื่อมโยง/บูรณาการฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้โครงการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์ โดยมีหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว มีรายนามดังต่อไปนี้ กรมประมง กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบการให้บริการองค์ความรู้ทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์ ณ จุดเดียว หรือ One Stop Service ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการบูรณาการฯ เป็นข้อมูลอนุกรมวิธาน ข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านงานวิจัย ข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และข้อมูลด้านธรณีวิทยา

วัตถุประสงค์

  • เพื่อพัฒนาแพล็ตฟอร์ม 2 ส่วนหลัก คือ 1) การเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์ และ 2) การนำเข้าข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่นักวิจัย และอาจารย์
  • เพื่อเป็นสนับสนุนการสืบค้นข้อมูลภายในระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
  • เพื่อการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ในการเข้าถึงข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์ให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และหน่วยงานภาครัฐ

เป้าหมาย/ผลที่ได้รับ

  • เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์ และมีข้อมูลเพียงพอต่อการนำไปใช้ประโยชน์ของประชาชน นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และหน่วยงานภาครัฐ
  • สามารถเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง

ดาวน์โหลด : ที่มาของโครงการ