กรุณารอสักครู่
อีเมล์
รหัสผ่าน
kkk
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 


รายการชนิดพืช กลุ่มทรัพยากรที่มีการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระดับโลก และไทยต้องแข่งขันกับประเทศอาเซียนอื่น

รายละเอียดอ้อย

1. ผลผลิต
2. ราคา
3. การส่งออก
4. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการผลิต
ปี เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ (กก./ไร่) ราคา มูลค่าผลผลิต
 
รวมรุ่น
รุ่น 1
รวมรุ่น
รวมรุ่น
รวมรุ่น
รุ่น 1
รวมรุ่น
รวมรุ่น
รวมรุ่น
รุ่น 1
รวมรุ่น
รวมรุ่น
รวมรุ่น
รุ่น 1
รวมรุ่น
รวมรุ่น
(ไร่)  
 
รวมรุ่น
รุ่น 1
รวมรุ่น
รุ่น 2
รวมรุ่น
รุ่น 2
รวมรุ่น
รุ่น 1
รวมรุ่น
รุ่น 2
รวมรุ่น
รุ่น 2
รวมรุ่น
รุ่น 1
รวมรุ่น
รุ่น 2
รวมรุ่น
รุ่น 2
รวมรุ่น
รุ่น 1
รวมรุ่น
รุ่น 2
รวมรุ่น
รุ่น 2
รวมรุ่น
รุ่น 1
รวมรุ่น
รุ่น 2
รวมรุ่น
รุ่น 2
รวมรุ่น
รุ่น 1
รวมรุ่น
รุ่น 2
รวมรุ่น
รุ่น 2
รวมรุ่น
รุ่น 1
รวมรุ่น
รุ่น 2
รวมรุ่น
รุ่น 2
รวมรุ่น
รุ่น 1
รวมรุ่น
รุ่น 2
รวมรุ่น
รุ่น 2
รวมรุ่น
รุ่น 1
รวมรุ่น
รุ่น 2
รวมรุ่น
รุ่น 2
(ไร่)  
 
รวมรุ่น
รุ่น 1
รุ่น 2
รวมรุ่น
รุ่น 2
รวมรุ่น
รวมรุ่น
รุ่น 1
รุ่น 2
รวมรุ่น
รุ่น 2
รวมรุ่น
รวมรุ่น
รุ่น 1
รุ่น 2
รวมรุ่น
รุ่น 2
รวมรุ่น
รวมรุ่น
รุ่น 1
รุ่น 2
รวมรุ่น
รุ่น 2
รวมรุ่น
รวมรุ่น
รุ่น 1
รุ่น 2
รวมรุ่น
รุ่น 2
รวมรุ่น
รวมรุ่น
รุ่น 1
รุ่น 2
รวมรุ่น
รุ่น 2
รวมรุ่น
รวมรุ่น
รุ่น 1
รุ่น 2
รวมรุ่น
รุ่น 2
รวมรุ่น
รวมรุ่น
รุ่น 1
รุ่น 2
รวมรุ่น
รุ่น 2
รวมรุ่น
รวมรุ่น
รุ่น 1
รุ่น 2
รวมรุ่น
รุ่น 2
รวมรุ่น
(ตัน)  
 
รุ่น 2
รุ่น 2
รุ่น 2
รุ่น 2
รุ่น 2
รุ่น 2
รุ่น 2
รุ่น 2
ปลูก  
เก็บ (บาท/ตัน) (ล้านบาท)
2550 - 6,314,295 64,365,482 - 10,194 683 43,961.624
2551 - 6,588,174 73,501,611 - 11,157 577 42,410.430
2552 - 6,022,787 66,816,446 - 11,094 700 46,771.512
2553 - 6,309,892 68,807,800 - 10,905 861 59,243.516
2554 - 7,870,253 95,950,416 - 12,192 908 87,122.978
2555 - 8,013,011 98,400,465 - 12,280 954 93,874.044
2556 - 8,259,969 100,095,580 - 12,118 917 91,787.647
2557 - 8,456,409 103,697,005 - 12,263 855 88,660.939
2558 - 8,754,672 106,327,787 - 12,145 850 90,378.619

ที่มา :ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หมายเหตุ :1) ไม่มีข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก 2) ข้อมูลปี 2558 เป็นตัวเลขประมาณการ
5. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการบริโภค
อ้อย 2553 2554 2555 2556 2557
ปริมาณ (ก.ก.) 4,738,038,401 6,917,988,384 7,829,927,386 6,539,748,874 5,638,418,160
มูลค่า (บาท) 70,292,239,166 110,792,424,785 124,634,130,127 87,197,217,192 74,346,375,312
อัตราส่วนมูลค่าต่อปริมาณ 14.84 16.02 15.92 13.33 13.19
8. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านราคา
ปี ผลผลิต ราคา มูลค่าผลผลิต
(ตัน) (บาท/ตัน) (ล้านบาท)
2550 64,365,482 683 43,961.624
2551 73,501,611 577 42,410.430
2552 66,816,446 700 46,771.512
2553 68,807,800 861 59,243.516
2554 95,950,416 908 87,122.978
2555 98,400,465 954 93,874.044
2556 100,095,580 917 91,787.647
2557 103,697,005 855 88,660.939
2558 106,327,787 850 90,378.619

ที่มา :ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หมายเหตุ :ข้อมูลปี 2558 เป็นตัวเลขประมาณการ
10. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านความหลากหลายในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
อ้อยถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของไทยโดยประโยชน์ของอ้อย มีดังนี้

1. ผลผลิตจากอ้อยของเกษตรกรในรูปของต้นอ้อย

2. ผลผลิตที่เข้าสู่การแปรรูปขั้นต้น โรงงานจะทำการหีบอ้อยซึ่งทำให้ได้น้ำอ้อย (น้ำอ้อยคั้นสด บรรจุขวด) และกากอ้อย น้ำอ้อยสามารถผลิตเป็นน้ำตาลทรายดิบและกากน้ำตาล น้ำตาลทรายดิบนำไปผลิตเป็นน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายแดง

3. อ้อยยังสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเอทานอล โดยเป็นส่วนผสมของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ซึ่งได้รับความสนใจในเรื่องพลังงานทดแทนที่มีราคาถูกและปลอดภัยต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

4. ใช้น้ำตาลซึ่งได้จากอ้อยในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปเพื่อการส่งออก เช่น สับปะรดกระป๋อง ผลิตภัณฑ์นม และน้ำผลไม้ เป็นต้น

5. กากอ้อยหรือชานอ้อย เป็นวัตถุดิบในการผลิต พาร์ติเคิลบอร์ด (Particle Board) ซึ่งเป็นวัสดุอีกประเภทหนึ่งสำหรับใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งมีคุณสมบัติในการเป็นไม้อัดเทียม มีน้ำหนักเบาและราคาถูก

6. ชานอ้อย ยังสามารถใช้ผลิตเยื่อกระดาษ พลาสติก วัสดุก่อสร้าง หมึกพิมพ์ และปุ๋ยกากน้ำตาล

7. กากอ้อยยังสามารถทำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ได้

8. กากอ้อยสามารถนำมาเข้าสู่กระบวนการทำเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลได้ โดยการนำกากอ้อยมาเผาในหม้อไอน้ำและเกิดการถ่ายเทความรู้จนกลายเป็นไอน้ำที่ร้อนและมีความดันสูง ซึ่งจะมีการนำไอน้ำนี้ไปปั่นกังหันที่เชื่อมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทำให้ได้กระแสไฟฟ้า
11. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านอุปสรรคทางการค้า
ข้อกำหนดภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กำหนดให้มีการยกเลิกกำแพงภาษีเหลือร้อยละ 0  อย่างไรก็ตาม หลายประเทศได้ขอชะลอการลดกำแพงภาษีดังกล่าวในสินค้ากลุ่มน้ำตาล เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) โดยอินโดนีเซีย ได้กำหนดน้ำตาลเป็นสินค้าอ่อนไหวสูง จึงขอทยอยลดภาษีเหลือร้อยละ 0-5 ในปี 2558 หรือมาเลเซีย มีการกำหนดโควตาและการขอใบอนุญาตนำเข้า ส่งผลให้การส่งออกไปทั้งสองประเทศไม่ขยายตัวเท่าที่ควร ขณะที่ฟิลิปปินส์ได้ใช้มาตรการที่มิใช่ภาษี (NTB) ด้านการตรวจสอบสินค้าก่อนการนำเข้าอย่างเข้มงวดและมีขั้นตอนมาก ในสินค้ากลุ่มน้ำตาล น้ำผึ้ง มันสำปะหลัง ยา และเหล็กกล้า 

©2015 All rights reserved.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Power by UKnow-CoE