กรุณารอสักครู่
อีเมล์
รหัสผ่าน
kkk
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 


รายการชนิดพืช กลุ่มทรัพยากรที่มีการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระดับโลก และไทยต้องแข่งขันกับประเทศอาเซียนอื่น

รายละเอียดข้าวโพด

1. ผลผลิต
2. ราคา
3. การส่งออก
4. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการผลิต
 

ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ปี เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่
(กก./ไร่)
ราคา มูลค่าผลผลิต
(ไร่) (ไร่) (ตัน) ปลูก เก็บ (บาท/ตัน) (ล้านบาท)
2550 6,364,005 6,187,449 3,890,218 611 629 6.89 26,803.6
2551 6,691,807 6,517,662 4,249,354 635 652 7.01 29,788.0
2552 7,098,872 6,905,436 4,616,119 650 668 5.43 25,065.5
2553 7,480,933 7,268,112 4,860,746 650 669 8.13 39,517.9
2554 7,415,614 7,178,598 5,022,039 677 700 7.63 38,318.2
2555 7,529,151 7,153,788 4,947,530 657 692 9.34 46,209.9
2556 7,426,514 7,214,650 4,876,180 657 676 7.01 34,179.2
2557 7,292,697 7,073,303 4,804,670 659 679 7.31 35,116.6
2558 7,473,028 7,230,359 4,931,158 660 682 8.33 41,076.5
ที่มา:ศูนย์สารสนเทศการเกษตร   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร   ผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อน
ปี เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่
(กก./ไร่)
มูลค่าผลผลิต
(ไร่) (ไร่) (ตัน) ปลูก เก็บ (ล้านบาท)
2556 191,807 189,567 273,005 1,423 1,440 1,674**
2557 186,619 185,002 268,961 1,441 1,454 2,031**
2558 199,987* 197,382* 297,381* 1,487* 1,507* 1,978**
*ข้อมูล ณ เดือน ธ.ค. 2557 **ข้อมูลประมาณการ ที่มา:ศูนย์สารสนเทศการเกษตร   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร   ผลผลิตข้าวโพดหวาน
ปี เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่
(กก./ไร่)
มูลค่าผลผลิต
(ไร่) (ไร่) (ตัน) ปลูก เก็บ (ล้านบาท)
2556 214,727 203,865 385,691 1,769 1,892 3,147**
2557 228,609 223,831 459,490 2,010 2,053 3,860**
2558 230,835* 226,743* 468,828 2,031* 2,068* 3,938**
*ข้อมูล ณ เดือน ธ.ค. 2557 **ข้อมูลประมาณการ ที่มา:ศูนย์สารสนเทศการเกษตร   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ที่มา :ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
5. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการบริโภค
ประเทศไทยมีการนำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เนื่องจากข้าวโพดเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตอาหารสัตว์เศรษฐกิจโดยเฉพาะไก่ ทั้งไก่เนื้อและไก่ไข่ ในสูตรอาหารสัตว์เหล่านี้มีการใช้ข้าวโพดสูงถึงร้อยละ 55-62 ของปริมาณการใช้วัตถุดิบทั้งหมด ดังนั้นความต้องการใช้ข้าวโพดในแต่ละปี     จึงขึ้นอยู่กับปริมาณการเลี้ยงไก่ในประเทศเป็นสำคัญ ซึ่งพบว่ามีแนวโน้มการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นทุกปี (รูปภาพที่ 3.4) ส่วนข้าวโพดอ่อน/ข้าวโพดหวานมีการบริโภคในรูปของฝักสดมากกว่าผลิตภัณฑ์แปรรูป

 

ปริมาณการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ ปี 2552/53 - 2556/57 (ล้านตัน)

 
6. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการส่งออก
ปริมาณ และมูลค่าการส่งออกข้าวโพดประเภทต่างๆ ของไทย ระหว่างปี 2550 - 2557

ปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดสำหรับทำพันธุ์ ข้าวโพดสำหรับบริโภค ข้าวโพดอื่น เมล็ดข้าวโพดสำหรับคั่ว
ปริมาณ (กก.) มูลค่า (บาท) ปริมาณ (กก.) มูลค่า (บาท) ปริมาณ (กก.) มูลค่า (บาท) ปริมาณ (กก.) มูลค่า (บาท) ปริมาณ (กก.) มูลค่า (บาท)
2550 90,819,645 643,223,239 119,060,695 1,641,690,720 12,605,400 96,854,126 142,183,507 1,069,996,834 11,079,755 85,925,471
2551 339,503,781 3,165,517,110 211,521,425 2,971,490,526 786,875 10,818,493 121,044,280 1,048,775,660 40,963 1,333,784
2552 841,719,452 5,326,494,679 237,368,222 2,851,124,571 876,417 8,975,250 1,017,022 20,252,272 60,987 2,240,718
2553 393,318,872 2,667,207,699 74,720,774 1,764,532,185 8,558,001 69,510,162 2,006,050 12,434,979 93,227 3,301,328
2554 318,961,449 2,975,858,062 69,355,463 2,006,901,852 358,184 4,405,411 1,320,314 7,368,234 85,933 2,956,659
2555 122,354,881 1,181,717,168 18,433,490 1,618,496,602 52,803 1,021,331 66,517 5,330,298 110,703 4,928,068
2556 561,136,133 4,138,910,061 20,087,795 1,807,289,512 147,074 4,368,362 2,876,562 44,743,253 94,293 4,797,604
2557 631,497,003 5,154,825,756 27,268,676 2,656,415,170 27,017,640 259,099,893 96,722,815 857,163,086 112,015 5,600,316
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ที่มา :สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
8. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านราคา
 

ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดฝักอ่อน และข้าวโพดหวาน ระหว่างปี 2550 - 2558

                                                                                                             หน่วย : บาท/กก.

ปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดหวาน
2550 6.89 - -
2551 7.01 - -
2552 5.43 - -
2553 8.13 - -
2554 7.63 - -
2555 9.34 - -
2556 7.01 - -
2557 7.31 9.16* 8.64*
2558 8.33 6.26* 10.26*
 ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร                                              *ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน

ที่มา :สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หมายเหตุ : *ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน
10. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านความหลากหลายในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ข้าวโพด[1]เป็นธัญพืชที่ใช้ประโยชน์เป็นอาหารมนุษย์และสัตว์ การผลิตโดยทั่วไปอยู่ในเขตอบอุ่น เขตกึ่งร้อนชื้น และพื้นที่ราบเขตร้อน สามารถปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมค่อนข้างกว้าง เมล็ดข้าวโพดสามารถใช้ทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้หลายชนิด ภายในเมล็ดมีแป้งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ใช้เป็นอาหารหลักของมนุษย์ในหลายประเทศ นอกจากนี้ยังนำไปใช้ในอุตสาหกรรมแป้ง น้ำมัน น้ำตาล และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกทั้ง ต้นข้าวโพดยังใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ด้วย สรุปการใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้

1. ใช้เป็นอาหารมนุษย์ นำเมล็ดข้าวโพดมาบดให้แตกหรือละเอียดสามารถนำมาหุงหรือต้มเป็นอาหาร หรือใช้ทำขนมปัง ใช้เป็นอาหารหลักของมนุษย์ในหลายประเทศ

2. ใช้เป็นอาหารสัตว์ องค์ประกอบส่วนใหญ่ของเมล็ดเป็นแป้ง และมีโปรตีนอยู่บ้าง ดังนั้นจึงสามารถใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ที่มีคุณภาพดีและราคาถูก ผลผลิตเมล็ดข้าวโพดประมาณร้อยละ 72 นำไปใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ ทั้งไก่ หมู เป็ด และโคนม มีบางประเทศโดยเฉพาะประเทศในยุโรปจะปลูกข้าวโพดแล้วตัดข้าวโพดทั้งต้นไปทำหญ้าหมักสำหรับเลี้ยงสัตว์

3. ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เมล็ดข้าวโพดสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวางด้านอาหาร เช่น แป้ง น้ำมัน น้ำเชื่อม น้ำตาล น้ำส้ม อาหารกระป๋อง และอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น พลาสติก ฟิล์ม เครื่องเคลือบ แอลกอฮอล์ กระดาษ และเสื้อผ้า นอกจากนี้มีการผลิตน้ำเชื่อมจากข้าวโพดที่เรียกว่า high fructose corn syrup เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มอย่างกว้างขวางอีกด้วย

 

[1]ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2547) "พืชเศรษฐกิจ" 

ที่มา :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2547) "พืชเศรษฐกิจ"
11. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านอุปสรรคทางการค้า
 

 
12. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านมาตรการทางภาษี
มาตรการทางด้านภาษี

ประเทศฟิลิปปินส์ ใช้ระบบโควต้าภาษีกับข้าวโพด สัตว์มีชีวิต ผลิตภัณฑ์สัตว์ มันฝรั่ง และน้ำตาล     แต่ปริมาณโควต้ายังค่อนข้างจำกัดและอัตราภาษีนอกโควต้าอยู่ในระดับสูงมาก
13. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านมาตรการที่มิใช่ทางภาษี
มาตรการที่มิใช่ภาษี

ประเทศฟิลิปปินส์ มีมาตรการจำกัดการนำเข้าที่ไม่ใช่ภาษี เช่น มาตรการทางด้านสุขอนามัยของพืชผักผลไม้ เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ การนำเข้าสินค้าบางชนิดต้องขอใบอนุญาต โดยการนำเข้าผักผลไม้สดต้องผ่านด่านกักกันพืชและต้องได้รับใบรับรองจึงจะนำเข้าได้ นอกจากนี้ยังมีการห้ามนำเข้าผักและผลไม้สดจากบางประเทศ (รวมทั้งไทย) เพื่อป้องกันปัญหาแมลงวันในผักและผลไม้

ประเทศอินโดนีเซีย ใช้มาตรการต่างๆ ที่ไม่ใช่ภาษีเป็นอุปสรรคในการนำเข้าสินค้าเกษตรบางชนิด (เช่นข้าว ก้านพลู ข้าวโพด ถั่วเหลือง และน้ำตาล) และผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ต้องมีใบอนุญาตการนำเข้า มีการกำหนดให้ติดฉลาก (เช่น อาหารสำหรับทารก) กำหนดให้มีใบรับรองสำหรับสินค้าเกษตรบางประเภท (เช่นสัตว์ที่รับประทานได้โดยชาวอิสลาม คือ ผ่านขั้นตอนต่างๆ ตามที่ศาสนากำหนด) และมีการใช้มาตรการทางด้านสุขอนามัย คุณภาพอาหาร และสิ่งแวดล้อม

©2015 All rights reserved.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Power by UKnow-CoE