กรุณารอสักครู่
อีเมล์
รหัสผ่าน
kkk
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 


รายการชนิดพืช กลุ่มทรัพยากรที่มีการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระดับโลก และไทยต้องแข่งขันกับประเทศอาเซียนอื่น

รายละเอียดกระเทียม

1. ผลผลิต
2. ราคา
3. การส่งออก
4. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการผลิต
เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ปี 2556-2558

ปี เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อเนื้อที่ปลูก (กก./ไร่)
2556 94,704 92,974 79,442 839
2557 79,719 79,146 72,109 905
2558 73,277 73,016 67,686 924
ดัชนีผลผลิตกระเทียมแห้งใหญ่คละ (2548=100)
ปี 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557
ดัชนีผลผลิต 100 76.32 70.21 80.16 67.04 63.87 70.94 80.02 74.47 67.65

ที่มา :ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หมายเหตุ :ข้อมูลปี 2558 เป็นข้อมูลพยากรณ์
5. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการบริโภค
สำหรับข้อมูลด้านการบริโภค ไม่มีข้อมูลอย่างเป็นทางการ แต่หากใช้การประมาณจากตารางที่ 3.1 และ 3.3 ภายใต้ข้อสมมติที่ว่าการบริโภคภายในประเทศได้จากการรวมกันของ 1) มูลค่าการผลิตหักลบด้วยการส่งออก และ 2) มูลค่าการนำเข้า จะได้มูลค่าการบริโภคกระเทียมภายในประเทศสำหรับปี 2557 ประมาณ 3,239 ล้านบาท และหากใช้ระดับราคาที่อ้างอิงจากตารางที่ 3.4 ทำให้ได้ปริมาณกระเทียมที่ถูกบริโภคทั้งหมดประมาณ 85,000 ตัน
6. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการส่งออก
สถิติการส่งออก การนำเข้า และดุลการค้ากระเทียม ปี 2553-2557

หน่วย: พันดอลลาร์สหรัฐฯ

สถิติการค้า 2553 2554 2555 2556 2557 การเปลี่ยนแปลง 2556 เทียบ 2557
มูลค่าการส่งออก 396 476 72 43 237 451.16
มูลค่าการนำเข้า 13,998 16,815 11,514 15,448 15,264 -1.19
ดุลการค้า -13,602 -16,339 -11,442 -15,405 -15,027 2.45
 

ที่มา :International Trade Center (2557)
8. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านราคา
ราคากระเทียมแห้งใหญ่คละที่เกษตรกรขายได้ที่แปลง ปี 2550-2557 (บาท/กก.)

ปี 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557
กระเทียมแห้ง 23.21 36.49 36.19 20.25 41.04 61.63 37.20 41.08 44.73 38.04
  ดัชนีราคากระเทียมแห้งใหญ่คละ (2548=100)
ปี 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557
ดัชนีราคา 100.00 157.22 155.94 87.26 176.82 265.53 160.26 176.99 192.73 163.89
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ที่มา :ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หมายเหตุ :เฉลี่ยระหว่างเดือน ม.ค.-ธ.ค.
10. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านความหลากหลายในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
กระเทียมเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่ปลูกมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย มีการนำไปใช้เป็นสมุนไพรไทยและเครื่องเทศเนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการ โดยในกระเทียม 100 กรัมประกอบด้วยสารอาหารทั้งคาร์โบไฮเดรต โปรตีน แคลเซียม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม รวมถึงวิตามินซี ทั้งนี้ ประโยชน์ของกระเทียมสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ประโยชน์ในการปรุงอาหารเพื่อช่วยเพิ่มรสชาติให้มากยิ่งขึ้น โดยสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลาย

2. ประโยชน์ด้านคุณค่าโภชนาการ กระเทียมมีสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) เนื่องจากมีสารในกลุ่มออร์แกโนซัลเฟอร์ซึ่งสามารถกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ในตับ กระเทียมสามารถป้องกันการเกิดและลดอาการของไข้หวัดได้ กระเทียมในรูปแบบน้ำมัน ผงแห้ง รวมถึงกระเทียมสดมีผลต่อการลดระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดซึ่งส่งผลดีต่อผู้ป่วยเบาหวาน โดยกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินจากตับอ่อนรวมถึงการยับยั้งกระบวนการสร้างน้ำตาลอีกด้วยนอกจากนั้นกระเทียมสามารถลดระดับไขมันในเลือด (ลดโคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในเลือด) และยังสามารถบรรเทาโรคความดันโลหิตสูง ป้องกันเส้นเลือดอุดตันและลดความเสี่ยงหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน

3. นอกจากการรับประทานกระเทียมสดแล้ว กระเทียมยังสามารถแปรรูปเป็นกระเทียมผง (บรรจุแคบซูลเพื่อให้รับประทานง่ายขึ้น) การเป็นส่วนผสมในอาหารเสริมบำรุงสุขภาพ กระเทียมดอง กระเทียมเจียว  สารสกัดน้ำมันกระเทียมซึ่งมีการระบุว่าสามารถเพิ่มมูลค่าของกระเทียมได้ถึง 10-20 เท่า (พยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ์, 2558)
11. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านอุปสรรคทางการค้า
สำหรับขั้นตอนการนำเข้ากระเทียมจากต่างประเทศของไทย ผู้นำเข้าจะต้องขอมีบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าจากสำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ และทำการขออนุญาตนำเข้าสินค้าที่มีมาตรการการนำเข้าหรือเป็นการขออนุญาตนำและสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร โดยจะต้องแจ้งรายการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสุดท้ายจะต้องผ่านพิธีการศุลกากร ซึ่งเป็นไปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless) ประกอบด้วยการขั้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร การส่งข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร และมีการชำระภาษีอากรขาเข้าและภาษีอื่นๆ โดยข้อมูลที่ต้องส่งสู่ระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย Invoice, Packing List, Bill of Lading และหนังสือพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 2557) นอกจากนั้น ได้มีกฎหมายของกรมการค้าภายในว่าด้วยกรณีมีการขนย้ายสินค้าเกิน 400 กิโลกรัมจะต้องขอใบอนุญาตขนย้าย โดยมีโทษปรับหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว (บุณยกฤทธิ์ กัลยาณมิตร,2558)

สำหรับอุปสรรคทางการค้าในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน พบว่า อัตราภาษีในสินค้ากลุ่มกระเทียมได้ลดลงเหลือร้อยละ 0 แล้ว อย่างไรก็ตาม ได้มีการออกกฎเพิ่มเติมอันมีผลในการจำกัดการส่งออกกระเทียมของไทยเช่นกัน เช่น ฟิลิปปินส์ได้กำหนดกระเทียมเป็นสินค้าห้ามนำเข้า รวมถึงอินโดนีเซียห้ามไม่ให้มีการนำเข้ากระเทียมผ่านทางท่าเรือจาการ์ตาโดยให้เหตุผลเรื่องความเสี่ยงจากโรคศัตรูพืช เป็นต้น

©2015 All rights reserved.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Power by UKnow-CoE