กรุณารอสักครู่
อีเมล์
รหัสผ่าน
kkk
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 


รายการชนิดพืช กลุ่มทรัพยากรที่มีการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระดับโลก และไทยต้องแข่งขันกับประเทศอาเซียนอื่น

รายละเอียดกุ้ง

1. ผลผลิต
2. ราคา
3. การส่งออก
4. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการผลิต
เนื้อที่ ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ราคาและมูลค่าผลผลิตที่เกษตรกรขายได้ของกุ้งขาวแวนนาไม ปี 2550-2558

ปี เนื้อที่เพาะเลี้ยง (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.) ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท / กก.) มูลค่าผลผลิต (ล้านบาท)
2550 351,049 506,193 1,442 100.00 50,619.26
2551 299,235 500,148 1,671 106.58 53,307.44
2552 287,348 567,886 1,976 106.75 60,621.79
2553 249,842 543,710 2,176 110.42 60,034.65
2554 269,493 600,551 2,228 128.83 77,370.99
2555 264,368 586,563 2,219 126.75 74,346.86
2556 199,134 305,369 1,533 196.92 60,132.25
2557 185,025 258,834 1,399 222.58 57,612.14
2558 186,756 283,397 1,517 187.33 53,089.71

ที่มา :ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558)
5. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการบริโภค
จากการที่ผลผลิตกุ้งไทยลดลงอย่างมากในปี 2557 ในขณะที่ความต้องการกุ้งเป็นวัตถุดิบแปรรูปเพื่อส่งออกสูงขึ้นจากภาวะปกติมาก ทำให้ราคากุ้งทุกขนาดยังอยู่ในระดับสูง แต่ไม่ส่งผลต่อปริมาณการบริโภคในประเทศมากนัก เนื่องจากสินค้าโปรตีนจากเนื้อสัตว์อื่นๆ ในประเทศก็มีราคาสูงเช่นกัน ซึ่งการบริโภคในประเทศคิดเป็นร้อยละ 10 ของผลผลิตทั้งหมด และร้อยละ 90 ใช้เป็นวัตถุดิบแปรรูปเพื่อการส่งออก
6. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการส่งออก
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกกุ้งสดแช่แข็ง กุ้งปรุงแต่ง กุ้งมีชีวิตอื่น 

และกุ้งมีชีวิตสำหรับทำพันธุ์ ปี 2550 - 2557

ปี กุ้งสด แช่เย็นหรือแช่เย็นจนแข็ง กุ้งปรุงแต่ง กุ้งมีชีวิตอื่น กุ้งมีชีวิตสำหรับทำพันธุ์ รวม
ปริมาณ(ตัน) มูลค่า(ล้านบาท) ปริมาณ(ตัน) มูลค่า(ล้านบาท) ปริมาณ(ตัน) มูลค่า(ล้านบาท) ปริมาณ(ตัน) มูลค่า(ล้านบาท) ปริมาณ(ตัน) มูลค่า(ล้านบาท)
2550 195,292 42,481 159,430 39,028 1,029 195 673 77 356,423 81,781
2551 197,063 42,783 162,134 41,460 366 140 295 21 359,858 84,403
2552 210,790 46,085 179,902 47,383 188 137 1 0 390,882 93,605
2553 241,740 52,973 186,021 48,046 159 119 5 2 427,925 101,141
2554 200,439 52,062 192,796 58,308 1,712 251 12 44 394,959 110,665
2555 177,903 45,109 166,627 50,433 7,887 869 122 112 352,540 96,522
2556 91,496 28,617 114,251 39,554 6,965 989 330 188 213,042 69,349
2557 74,774 27,802 85,667 35,650 6,031 1,201 679 351 167,152 65,004
สัดส่วน ปี 2557 (ร้อยละ) 44.73 42.77 51.25 54.84 3.61 1.85 0.41 0.54    

ที่มา :สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
9. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการตลาด
จากการที่ผลผลิตกุ้งไทยลดลงอย่างมากในปี 2557 ในขณะที่ความต้องการกุ้งเป็นวัตถุดิบแปรรูปเพื่อส่งออกสูงขึ้นจากภาวะปกติมาก ทำให้ราคากุ้งทุกขนาดยังอยู่ในระดับสูง โดยจากตารางที่ 3.33 ราคาที่เกษตรกรขายได้ตั้งแต่ปี 2550-2558 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 100.00 บาทต่อกิโลกรัม ในปี 2550 เป็น 187.33บาทต่อกิโลกรัม ในปี 2558 โดยราคาเคยขึ้นไปสูงถึง 222.58 บาทต่อกิโลกรัม ในปี 2557
10. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านความหลากหลายในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
วัตถุดิบกุ้งสามารถนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายชนิด ตั้งแต่การแปรรูปขั้นต้นถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมปรุง และผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค นอกจากนี้ยังมีส่วนที่เป็นผลพลอยได้ (by product) จากกระบวนการแปรรูป เช่น หัวกุ้ง และเปลือกกุ้ง จะนำไปแปรรูปเป็นกุ้งป่นเพื่อใช้ผลิตอาหารเลี้ยงกุ้ง หรือนำไปผลิตเป็นสารสกัดที่อยู่ในรูปของไคติน ไคโตซาน สำหรับกากกุ้งที่เหลือที่มีโปรตีนต่ำจะนำไปผสมกับส่วนผสมอื่นๆ ใช้เป็นอาหารสัตว์ โดยรูปแบบของผลิตภัณฑ์กุ้งที่วางจำหน่ายในตลาดสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ดังนี้

1) ผลิตภัณฑ์กุ้งดิบแช่เยือกแข็ง (Frozen raw shrimp) เป็นผลิตภัณฑ์ที่รักษาความสดและคุณค่าทางอาหารของกุ้งจากฟาร์มจนถึงการปรุงอาหาร รูปแบบที่จำหน่ายในตลาดจะมีลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมปรุงที่สามารถเก็บไว้ได้นาน และยังคงคุณสมบัติทางเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์เดิมไว้ โดยเฉพาะความเหนียวนุ่ม   ซึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ที่วางจำหน่าย ได้แก่ กุ้งไว้หัวแช่แข็งทั้งตัว (Head on) กุ้งเด็ดหัวแต่ยังไม่แกะเปลือก (Headless) กุ้งแกะเปลือกผ่าหลัง (Peeled Devein: PD) กุ้งแกะเปลือกไว้หาง (Peeled Tail On: PTO) เนื้อกุ้งล้วนๆ ปอกเปลือกไม่มีหาง (Peeled Tailess: PTL) กุ้งแกะเปลือกผ่าหลังไว้หาง (Peeled Devein Tail On: PDTO) กุ้งแกะเปลือกไม่ผ่าหลัง (Peeled Undevein:PUD) และการผ่ากุ้งแบบแบน ผ่าลึกตั้งแต่คอกุ้งยาวตลอดหลัง (Butterfly) เป็นต้น

2) ผลิตภัณฑ์กุ้งสุกแช่เยือกแข็ง (Frozen cooked shrimp) เป็นผลิตภัณฑ์กุ้งที่ทำให้สุกก่อนนำไปแช่เยือกแข็ง หรือบรรจุกระป๋อง เพื่อเก็บรักษาความสดใหม่ในลักษณะพร้อมปรุง และพร้อมบริโภค เช่น กุ้งต้ม กุ้งกระป๋อง และกุ้งคอกเทล

3) ผลิตภัณฑ์กุ้งเพิ่มมูลค่า (Frozen value added shrimp product) เป็นผลิตภัณฑ์กุ้งปรุงแต่ง หรือปรุงสำเร็จแล้วนำไปแช่เยือกแข็งในอุณหภูมิที่เหมาะสม ซึ่งผู้บริโภคสามารถนำมาประกอบอาหาร หรือนำมาอุ่นพร้อมรับประทานได้ทันที ได้แก่ กุ้งชุบแป้ง ต้มยำกุ้ง เปาะเปี๊ยะกุ้ง เกี๊ยวกุ้งทอดกุ้ง Sushi ฮะเก๋ากุ้ง และขนมจีบกุ้ง เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นที่ได้จากส่วนอื่นของกุ้ง อาทิ โปรตีนเข้มข้นจากหัวกุ้ง[1] โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับกรมประมงและสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ดำเนินการโครงการวิจัย โดยศึกษาการนำเศษเหลือทิ้งของกุ้งมาใช้ประโยชน์ โดยฝ่ายเทคโนโลยีอาหารของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจะรับผิดชอบในการพัฒนากระบวนการผลิตระดับโรงงานนำทางและระดับอุตสาหกรรม ซึ่งขณะนี้ประสบความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสกัดโปรตีนเข้มข้นจากหัวกุ้งแบบครบวงจรเป็นแห่งแรกของประเทศไทย เทคโนโลยีดังกล่าวสามารถผลิตน้ำโปรตีนเข้มข้นจากหัวกุ้ง ที่มีความเข้มข้นถึงร้อยละ 30 ถึง 40 ของวัตถุดิบแห้ง ประสิทธิภาพดีเยี่ยม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นอาหารเลี้ยงกุ้งวัยอ่อน ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ

[1]สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน), ”ผลิตภัณฑ์ส่งออกที่สำคัญ”.
11. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านอุปสรรคทางการค้า
				
			
12. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านมาตรการทางภาษี
มาตรการทางภาษีของประเทศในอาเซียน

ตารางที่ 3.38 อัตราภาษีนำเข้ากุ้งแช่แข็ง และกุ้งปรุงแต่ง (HS Code 030613, 030623,160520[1] หรือ 030617, 030627, 160521,160529[2]) ของประเทศสมาชิกอาเซียน แบ่งเป็นอัตราภาษีที่จัดเก็บภายใต้กรอบ WTO และอัตราภาษีภายใต้กรอบอาเซียน (ATIGA)

ประเทศ อัตราภาษีภายใต้กรอบ WTO (กุ้งแช่แข็ง/กุ้งปรุงแต่ง) อัตราภาษีภายใต้กรอบ ATIGA (กุ้งแช่แข็ง/กุ้งปรุงแต่ง)
บรูไน 0/0 0/0
กัมพูชา 0-15/35 0/0
อินโดนีเซีย 0-5/5 0/0
ลาว 10/30 0/0
มาเลเซีย 0-8/0 0/0
เมียนมาร์ 0-10/10 0/0
ฟิลิปปินส์ 15/15 0/0
สิงคโปร์ 0/0 0/0
เวียดนาม 0-12/30 0/0
[1]ข้อมูลที่มีเป็นข้อมูลอัตราภาษีกุ้งแช่แข็งและกุ้งปรุงแต่ง ภายใต้พิกัดศุลกากรตามรหัส HS 2007 [2]ข้อมูลที่มีเป็นข้อมูลอัตราภาษีกุ้งแช่แข็งและกุ้งปรุงแต่ง ภายใต้พิกัดศุลกากรตามรหัส HS 2012

ที่มา :WTO และ asean.org

©2015 All rights reserved.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Power by UKnow-CoE