กรุณารอสักครู่
อีเมล์
รหัสผ่าน
kkk
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 


รายการชนิดพืช กลุ่มทรัพยากรที่มีการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระดับอาเซียน และไทยต้องแข่งขันกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น

รายละเอียดปาล์มน้ำมัน

1. ผลผลิต
2. ราคา
3. การส่งออก
4. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการผลิต
ปาล์มน้ำมัน: เนื้อที่ ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ราคาและมูลค่าผลผลิต ปี 2550 - 2558

ปี เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ (กก.) ราคา มูลค่าผลผลิต
(ไร่) (ไร่) (ตัน) ยืนต้น ให้ผล (บาท/กก.) (ล้านบาท)
2550 3,200,276 2,663,252 6,389,983 1,997 2,399 4.07 26,007.231
2551 3,676,096 2,884,720 9,270,510 2,522 3,214 4.23 39,214.257
2552 3,889,646 3,187,520 8,162,703 2,099 2,561 3.64 29,712.239
2553 4,076,960 3,552,329 8,223,169 2,017 2,315 4.26 35,030.700
2554 4,175,566 3,747,163 10,776,848 2,581 2,876 5.34 57,548.368
2555 4,406,110 3,713,724 11,357,835 2,578 3,058 4.91 55,766.970
2556 4,503,946 3,767,336 12,374,489 2,747 3,285 3.54 43,805.691
2557 - 4,148,168 12,503,447 - 3,014 4.27 53,389.719
2558 - 4,400,589 13,253,395 - 3,012 - -
 

ที่มา :ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
6. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการส่งออก
การส่งออก และการนำเข้าน้ำมันปาล์มของไทย ปี 2554 - 2556

ปี การส่งออก การนำเข้า
  ปริมาณ (ล้านตัน) มูลค่า (ล้านบาท) ปริมาณ (ล้านตัน) มูลค่า (ล้านบาท)
2554 0.487 16,252 0.131 6,067
2555 0.412 13,959 0.158 5,884
2556 0.725 17,346 0.111 3,268
 

ที่มา :สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
8. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านราคา
ราคาปาล์มน้ำมันในประเทศไทย ปี 2550-2557 

หน่วย: บาทต่อกิโลกรัม

ปี 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557
ราคา 4.07 4.23 3.64 4.26 5.34 4.91 3.54 4.27
 

ที่มา :ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
10. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านความหลากหลายในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
นอกจากจะผลิตเป็นน้ำมันปาล์มและไบโอดีเซลแล้วส่วนต่างๆของปาล์มน้ำมันและวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตยังสามารถนำมาสร้างรายได้เพิ่มรวมทั้งช่วยลดต้นทุนการผลิตและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมตัวอย่างเช่นผลปาล์มที่สกัดเอาน้ำมันปาล์มออกแล้วจะเหลือเส้นใยเป็นจำนวนมากซึ่งมีคุณสมบัติเหนียวทนและอากาศสามารถไหลเวียนผ่านได้ดีนอกจากนำไปผลิตโซฟาหรือที่นอนในโรงพยาบาลซึ่งช่วยบรรเทาอาการปวดหลังได้แล้วยังสามารถน่ามาผลิตเป็นแผ่นฉนวนดูดซับเสียงที่มีต้นทุนต่ำ และดูดซับเสียงได้ดี

 

นอกจากนี้น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มซึ่งมีค่าความสกปรกสูงและมีปริมาณมากในแต่ละวัน สามารถนำมาผลิตพลังงานทดแทนในรูปของก๊าซชีวภาพ (biogas) ซึ่งมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ และสามารถใช้ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิง ผลิตความร้อน พลังงานกล และผลิตกระแสไฟฟ้า โดยนำไปประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ครัวเรือน การขนส่ง หรือจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขณะเดียวกันกากตะกอนที่ได้จากระบบก๊าซชีวภาพนั้นยังสามารถน่ามาตากแห้งเพื่อน่าไปใช้เป็นปุ๋ยได้

 

ส่วนต้นปาล์มที่ให้ผลผลิตน้อยลง โดยปกติเกษตรกรจะโค่นทิ้งเพื่อปลูกปาล์มใหม่ และทำลายด้วยวิธีต่างๆ เช่น เผา หรืออัดสารเคมีให้ปาล์มยืนต้นตาย ซึ่งเป็นการก่อมลพิษและเพิ่มค่าใช้จ่ายให้เกษตรกร ต้นปาล์มเหล่านั้นสามารถนำมาผลิตเป็นไส้ของแผ่นไม้แซนด์วิชที่มีน้ำหนักเบา โดยใช้วัสดุอื่นเป็นผิวนอก เช่น ไม้ยางพาราหรือแผ่นอลูมิเนียม เป็นต้น แผ่นไม้แซนวิชที่ได้มีคุณสมบัติโดยรวมเป็นไปตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ไม้ประกอบของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป คือมีความแกร่งและความแข็งแรงต่อน้ำหนักสูง มีค่าการนำความร้อนต่ำ เหมาะสำหรับนำมาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์น้ำหนักเบา เช่น โคมไฟประดับสวน แจกัน และพื้นเก้าอี้ นอกจากนี้สามารถนำมาผลิตเป็นแผ่นผนังฉนวนกันความร้อน

 

นอกจากนั้น ต่างประเทศก็ได้มีการคิดค้นนำเอาส่วนที่เหลือจากการผลิตมาสร้างมูลค่าทางการตลาด นั่นคือการนำเอาเมล็ดปาล์มที่เหลือจากการสกัดน้ำมันมาผลิตเป็นกรดดีดีดีเอ (Dodecanedioic acid -DDDA) สารเคมีเขียวสำหรับใช้ทำไนลอนและเรซิน เพื่อนำไปเป็นวัสดุสำหรับผลิตของใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลาย อาทิ ขนแปรงสีฟัน เครื่องสำอาง กาว สี เสื้อผ้า รองเท้า น้ำมันหล่อลื่นโดยปกติกรดตัวนี้สามารถผลิตจากน้ำมันพืชอื่น อาทิ มะพร้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง แต่เนื่องจากเมล็ดปาล์มมีปริมาณมาก จึงเหมาะสำหรับการผลิตในเชิงพาณิชย์ โดยให้ผลผลิตมากที่สุดและต้นทุนต่ำที่สุดในบรรดาน้ำมันพืชที่กล่าวมาทั้งหมด
11. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านอุปสรรคทางการค้า
สำหรับพันธกรณีการเปิดตลาดสินค้าน้ำมันปาล์มตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ส่งผลให้ประเทศไทยต้องปรับลดอัตราภาษีนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์เหลือเพียงร้อยละ5            ในปี 2556 จากอัตราภาษีภายใต้ข้อผูกพันสินค้าเกษตรขององค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งเดิมภาษีนำเข้าในโควตากำหนดอยู่ที่ร้อยละ 20 หากเป็นภาษีนอกโควตากำหนดอัตราไว้ที่ร้อยละ 143 อย่างไรก็ตาม ในปี 2548 ได้มีการยกเลิกมาตรการโควตาภาษี แต่หันมาใช้มาตรการที่มิใช่ภาษี หรือ NTBs แทนด้วยการกำหนดให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) ในฐานะหน่วยงานของรัฐเป็นผู้นำเข้าน้ำมันปาล์มในอัตราภาษีร้อยละ 0 ได้เพียงหน่วยงานเดียว

 

ส่วนการปรับลดภาษีนำเข้าน้ำมันปาล์มภายใต้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2553 ที่ปรับลดภาษีลงเหลือร้อยละ 0 ประเทศไทยยังคงสงวนการนำเข้าภายใต้องค์การคลังสินค้า (อคส.) เหมือนกับการนำเข้าภายใต้ AFTA

©2015 All rights reserved.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Power by UKnow-CoE