กรุณารอสักครู่
อีเมล์
รหัสผ่าน
kkk
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 


รายการชนิดพืช กลุ่มทรัพยากรที่มีการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระดับอาเซียน และไทยต้องแข่งขันกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น

รายละเอียดพริกไทย

1. ผลผลิต
2. ราคา
3. การส่งออก
4. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการผลิต
พริกไทย: เนื้อที่ ผลผลิต ราคา และมูลค่าผลผลิตที่เกษตรกรขายได้  ปี 2550-2557

ปี เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) เนื้อที่ให้ผล (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.) ราคา (บาท/กก.) มูลค่าผลผลิต (ล้านบาท)
ยืนต้น ให้ผล
2550 11,615 11,128 6,603 568 593 93.27 615.862
2551 10,108 8,701 3,935 389 452 148.83 585.632
2552 9,587 9,388 4,715 492 502 84.02 396.160
2553 9,196 9,044 4,641 505 513 122.19 567.075
2554 8,053 7,565 4,395 546 581 153.13 672.999
2555 4,749 4,585 2,241 472 489 176.39 395.286
2556 2,687 2,574 1,332 496 517 183.25 244.088
2557 2,797 2,575 1,174 420 456 243.84 286.265
 

ที่มา :ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
5. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการบริโภค
201 ผลผลิต การส่งออก การนำเข้า และการบริโภคพริกไทยของไทย ปี 2555 - 2557

ปี ผลผลิต (ตัน) การส่งออก (ตัน) การนำเข้า (ตัน) การบริโภค (ตัน)
2555 2,241 345 1,689 3,585
2556 1,332 275 2,815 3,872
2557 1,174 248 2,908 3,834
 

ที่มา :คำนวณจากข้อมูลของสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
6. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการส่งออก
การส่งออกพริกไทยของไทย ระหว่างปี 2550 - 2557

  2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557
ปริมาณ (กก.) 1,089,457 1,633,383 2,489,183 3,179,757 518,241 237,964 209,758 248,084
มูลค่า (บาท) 59,214,205 83,023,453 101,615,722 124,542,987 58,556,335 70,455,096 62,469,269 67,634,321
 

ที่มา :ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
8. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านราคา
ราคาพริกไทยของไทย ระหว่างปี 2550 - 2557

  2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558*
ราคา (บาทต่อกิโลกรัม) 93.27 148.83 84.02 122.19 153.13 176.39 183.25 243.84 333.53
 

ที่มา :ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หมายเหตุ :*ประมาณการจากข้อมูลถึงเดือนสิงหาคม 2558
10. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านความหลากหลายในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
พริกไทยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้หลากหลายทั้งในรูปอาหารและยา

อาหาร : เป็นเครื่องเทศที่มีคุณสมบัติเพิ่มรสชาติ

ยา : เช่น ช่วยกระตุ้นให้กระเพาะผลิตกรดไฮโดรคลอริกเพิ่มความสามารถในการย่อยอาหาร ลดการผลิตแก๊สในลำไส้ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดคอเลสเตอรอล บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ลดไข้และช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของเลือด
12. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านมาตรการทางภาษี
มาตรการทางภาษีของประเทศในอาเซียน

 

พริกไทยเป็นหนึ่งในสินค้าที่ไทยผูกพันยกเลิกภาษีและโควตานำเข้าแล้วตามกรอบ ASEAN Free Trade Area (AFTA) ของอาเซียน ขณะที่ก็อยู่ในบัญชีลดภาษี (Inclusion List) ของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ซึ่งผูกพันให้ทยอยลดเหลือร้อยละ 0-5 ภายในปี 2553
13. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านมาตรการที่มิใช่ทางภาษี
มาตรการที่มิใช่ภาษีของประเทศในอาเซียน

ตามกรอบ ASEAN Free Trade Area (AFTA) ของอาเซียน พริกไทยเป็นหนึ่งในสินค้ากลุ่มที่ประเทศสมาชิกต้องทยอยยกเลิกมาตรการที่มิใช่ภาษี โดยข้อผูกพันดังกล่าวกำหนดให้ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และบรูไน ต้องยกเลิกมาตรการฯ ภายในปี 2553 ฟิลิปปินส์ภายในปี 2555 และเวียดนาม ลาว    เมียนมาร์ กัมพูชา ภายในปี 2558-2561
มาตรการที่มิใช่ภาษีของประเทศในอาเซียน

ตามกรอบ ASEAN Free Trade Area (AFTA) ของอาเซียน พริกไทยเป็นหนึ่งในสินค้ากลุ่มที่ประเทศสมาชิกต้องทยอยยกเลิกมาตรการที่มิใช่ภาษี โดยข้อผูกพันดังกล่าวกำหนดให้ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และบรูไน ต้องยกเลิกมาตรการฯ ภายในปี 2553 ฟิลิปปินส์ภายในปี 2555 และเวียดนาม ลาว    เมียนมาร์ กัมพูชา ภายในปี 2558-2561

 

มาตรการที่มิใช่ภาษีของประเทศอื่นๆ 

 

ออสเตรเลีย สำหรับพริกไทย (ดำและขาว) เม็ดพริกไทย พริกไทยอ่อน และเครื่องเทศ มีมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีที่สำคัญ เช่น

- ไม่ต้องขออนุญาตนำเข้า แต่ต้องได้รับการตรวจปล่อยทุกรอบการขาย

- บรรจุภัณฑ์ต้องสะอาดและใหม่ สำหรับบรรจุภัณฑ์ไม้ต้องได้รับการตรวจว่าปราศจากเศษดิน พืช และสิ่งเจือปนต่างๆ

- กรณีตรวจพบแมลง สินค้าจะต้องถูกส่งไปตรวจที่ AQIS Office และจะต้องถูกรมยาด้วย methyl bromide จำนวน 32g/m³ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 21oC หรือเก็บที่ความเย็น -18oC เป็นเวลา 7 วัน

- กรณีตรวจพบเศษดินหรือหอยทาก สินค้าจะต้องถูกกักจนกว่าสิ่งเจือปนดังกล่าวถูกกำจัด หรือถูกส่งกลับ หรือทำลาย

©2015 All rights reserved.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Power by UKnow-CoE