กรุณารอสักครู่
อีเมล์
รหัสผ่าน
kkk
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 


รายการชนิดพืช กลุ่มทรัพยากรที่มีการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระดับอาเซียน และไทยต้องแข่งขันกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น

รายละเอียดถั่วลิสง

1. ผลผลิต
2. ราคา
3. การส่งออก
4. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการผลิต
ถั่วลิสง: เนื้อที่ ผลผลิต ราคา และมูลค่าผลผลิตที่เกษตรกรขายได้  ปี 2550-2558

ปี เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.) ราคา (บาท/ตัน) มูลค่าผลผลิต (ล้านบาท)
ปลูก เก็บ
2550 211,798 203,242 53,559 253 264 15.42 825.880
2551 211,587 204,211 53,015 251 260 19.48 1,032.732
2552 185,402 179,767 45,715 247 254 21.04 961.844
2553 192,719 NA 48,839 253 NA 20.94 1,022.689
2554 188,620 NA 47,840 254 NA 25.16 1,203.654
2555 184,270 NA 47,680 259 NA 30.96 1,476.173
2556 176,610 NA 45,920 260 NA 40.51 1,860.234
2557 147,874 NA 38,619 261 NA 42.09 1,625.400
2558 140,358 NA 36,980 263 NA 38.76 1,433.207
 

ที่มา :ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
5. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการบริโภค
ผลผลิต การส่งออก การนำเข้า และการบริโภคถั่วลิสงของไทย ปี 2556

ปี ผลผลิต (ตัน) การส่งออก (ตัน) การนำเข้า (ตัน) การบริโภค (ตัน)
2556 45,920 840 93,787 138,867
 

ที่มา :คำนวณจากข้อมูลของสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
6. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการส่งออก
การส่งออกถั่วลิสงของไทย ระหว่างปี 2550 - 2557

ปี ถั่วลิสงทั้งเปลือก ถั่วลิสงเอาเปลือกออก ถั่วลิสงปรุงแต่ง น้ำมันถั่วลิสง รวมมูลค่า (บาท)
ปริมาณ (กก.) มูลค่า (บาท) ปริมาณ (กก.) มูลค่า (บาท) ปริมาณ (กก.) มูลค่า (บาท) ปริมาณ (กก.) มูลค่า (บาท)
2550 427,056 6,716,392 174,956 8,365,457 4,394,317 354,929,741 33,621 1,332,904 371,344,494
2551 1,113,142 8,356,329 249,043 10,194,899 3,372,998 522,015,588 5,212 912,595 541,479,411
2552 614,287 7,460,988 269,559 19,189,758 3,297,500 415,416,945 21,492 1,330,886 443,398,577
2553 389,980 4,172,891 466,832 15,295,610 2,935,276 468,897,045 33,927 1,804,466 490,170,012
2554 436,196 5,913,909 602,133 16,185,389 3,066,493 490,950,238 109,132 9,272,070 522,321,606
2555 269,670 2,387,552 132,841 5,109,693 3,421,857 591,966,931 410,787 27,386,734 626,850,910
2556 461,871 12,843,207 43,928 4,440,377 3,749,613 642,737,096 563 100,832 660,121,512
2557 250,702 3,637,342 39,610 2,527,462 4,183,060 755,493,868 15,695 295,680 761,954,352
 

ที่มา :ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
8. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านราคา
ราคาถั่วลิสงเปลือกชนิดแห้งของไทย ระหว่างปี 2557 - 2558

หน่วย: บาท/กิโลกรัม

  .ค. .พ. มี.ค. เม.ย. .ค. มิ.ย. .ค. .ค. .ย. .ค. .ย. .ค. เฉลี่ยทั้งปี
2557 52 37 38 38.67 37 36 - - 42.61 47.49 45.16 45 41.85
2558* - 35 37 40 42 - - 42.57 NA NA NA NA 40.14
 

ที่มา :ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หมายเหตุ :*ประมาณการจากข้อมูลถึงเดือนสิงหาคม 2558
10. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านความหลากหลายในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ถั่วลิสงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้หลากหลายในรูปอาหารและอื่นๆ ดังนี้

 

1) เมล็ดถั่วลิสงคั่วต้ม

2) แปรรูปเป็นอาหารสำเร็จรูป เช่น เนยถั่ว ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงนอกจากรับประทานแล้ว  เนยที่ถูกสกัดจากถั่วลิสงสามารถนำมาใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นแก้ปัญหาสนิมหรือนำไปใช้ทำความสะอาด เช่น ลอกคราบกาว ทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ หรือกำจัดคราบหมากฝรั่ง เป็นต้น

3) ปรุงเป็นอาหารต่างๆ ทั้งอาหารหวานและอาหารคาว เช่น แกงฮังเล น้ำพริกคั่วถั่วลิสงต้มกระดูกหมูถั่วลิสง หรือเป็นไส้ขนมเทียน เป็นต้น

4) สกัดเป็นน้ำมันถั่วลิสงเป็นส่วนผสมในการปรุงอาหาร

5) สารตกค้างจากการสกัดน้ำมันถั่วลิสงมีโปรตีนสูงสามารถนำมาเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ได้

6) เปลือกถั่วลิสงสามารถนำมาใช้ในการเกษตร เช่น เป็นอาหารสัตว์ ปุ๋ยปรับสภาพหน้าดิน

 
14. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านอุปสรรคทางเทคนิค
สหรัฐฯ กำหนดมาตรการการปิดฉลากสินค้าเพื่อปกป้องและคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภค ภายใต้ชื่อ Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act 2004 ครอบคลุมสินค้า 8 ชนิด ที่เป็นสาเหตุก่อโรคภูมิแพ้ (Food Allergen) ได้แก่ นม ไข่ สัตว์น้ำ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีเปลือก เช่น กุ้ง ปู กั้ง เมล็ดถั่ว (Tree Nuts) เช่น อัลมอนด์ ถั่วลิสง (Peanuts) แป้งสาลี (Wheat) ถั่วเหลือง (Soybean) ผู้ส่งออกต้องดำเนินการตามกฎหมาย คือ อาหารที่ผ่านการแปรรูปและมีส่วนผสมของอาหารที่ก่อโรคภูมิแพ้ (Food Allergen) ดังกล่าว จะต้องมีคำว่า Contains อยู่ที่หน้าชนิดของอาหารที่ก่อโรคภูมิแพ้ ปรากฏบนฉลากสินค้านั้น นอกจากนี้ข้อมูลภายใต้ Contains จะต้องอยู่ต่อหรือติดกับส่วนที่เป็นรายการส่วนผสม (Ingredients) ของอาหารนั้นๆ โดยใช้ขนาดและชนิดของตัวอักษรที่จะต้องไม่เล็กไปกว่าที่ใช้ในการระบุส่วนผสมอาหาร      ในกรณีของถั่วประเภท Tree Nuts ให้ระบุลักษณะเฉพาะ (Specific Types) ด้วย

ญี่ปุ่น ต้องปิดฉลากอาหารก่อภูมิแพ้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ อาหารที่ต้องติดฉลากอาหารก่อภูมิแพ้ไม่ว่าจะพบในปริมาณน้อยเพียงใดก็ตาม จำนวน 5 รายการ คือ ข้าวสาลี โซบะ ไข่ นม และถั่วลิสงและอาหารที่อาจก่อให้เกิดภูมิแพ้ได้ รวมถึงอาหารแปรรูป และสารปรุงแต่งด้วย จำนวน 19 รายการ

©2015 All rights reserved.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Power by UKnow-CoE