กรุณารอสักครู่
อีเมล์
รหัสผ่าน
kkk
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 


รายการชนิดพืช กลุ่มทรัพยากรที่มีการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระดับอาเซียน และไทยต้องแข่งขันกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น

รายละเอียดมังคุด

1. ผลผลิต
2. ราคา
3. การส่งออก
4. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการผลิต
มังคุด: เนื้อที่  ผลผลิต  ผลผลิตต่อไร่  ราคาและมูลค่าผลผลิต ปี 2550 - 2558

ปี เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ (กก.) ราคา มูลค่าผลผลิต
(ไร่ ) (ไร่ ) (ตัน) ยืนต้น ให้ผล (บาท/กก.) (ล้านบาท)
2550 492,294 387,292 348,181 707 899 9.84 3,426.101
2551 489,767 396,325 175,274 358 442 12.19 2,136.590
2552 495,818 399,438 270,554 546 677 9.81 2,654.135
2553 490,717 405,622 250,508 510 618 13.00 3,256.604
2554 483,321 410,626 146,538 303 357 25.01 3,664.915
2555 462,142 406,954 210,481 455 517 17.04 3,586.596
2556 458,362 409,462 279,263 609 682 18.90 5,278.071
2557 453,508 412,605 289,359 638 701 20.18 5,839.265
2558 - 411,662 308,471 - 749 - -
   

ที่มา :ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
5. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการบริโภค
การบริโภคมังคุดในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น แม้ผลผลิตที่ได้ถูกนำไปส่งออกเป็นสัดส่วนที่สูงขึ้น (รูปภาพที่ 3.5) (สัดส่วนการบริโภคในประเทศต่อการส่งออกเดิมในปี 2548 ประมาณร้อยละ 80:20 แต่ตัวเลขสัดส่วนล่าสุดในปี 2557 เป็นประมาณร้อยละ 20:80 แล้ว[1]) แต่ไทยกลับนำเข้ามังคุดเพิ่มสูงขึ้นมากเช่นกัน (ตารางที่ 3.62)

 

 

ที่มา :สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
6. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการส่งออก
ปริมาณ และมูลค่าส่งออกทุเรียนสด ระหว่างปี 2555 - 2557

มังคุด 2555 2556 2557
มังคุดสด      
ปริมาณ (ตัน) 148,844 215,182 195,837
มูลค่า (ล้านบาท) 2,874 4,251 4,835
มังคุดแช่แข็ง      
ปริมาณ (ตัน) 554 683 700
มูลค่า (ล้านบาท) 44 45 53
 

ที่มา :สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
8. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านราคา
ข้อมูลในตารางที่ 3.61 สะท้อนว่าราคามังคุดที่เกษตรกรขายได้เพิ่มสูงขึ้นมาก จากราคาเพียง 9.8 บาทต่อกิโลกรัม ในปี 2550 เป็นมากกว่า 20 บาทต่อกิโลกรัม ในปี 2557 ขณะที่ต้นทุนการผลิตมังคุดต่อไร่ในปี 2557 เฉลี่ยประมาณ 14 บาทต่อกิโลกรัม[1]

 

ที่มา :สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
10. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านความหลากหลายในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
เนื่องจากมังคุดเป็นผลไม้ที่สามารถนำไปแปรรูปได้อย่างหลากหลาย และสามารถเพิ่มมูลค่าในการขายได้หลายช่องทาง อาทิ สารสกัดที่เปลือกของมังคุดในการทำยารักษาโรค การทำมังคุดอบแห้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสกัดสารประกอบจากเปลือกของมังคุด เพื่อนำไปเป็นสารตั้งต้นในการผลิตเครื่องสำอางที่มีชื่อเรียกว่า Encapsulated Xanthone โดยการแปรรูปดังกล่าวสามารถสร้างมูลค่าทางการค้าได้อย่างมาก 
11. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านอุปสรรคทางการค้า
สำหรับการส่งออกมังคุดไปสหรัฐฯ สหรัฐฯ กำหนดให้ผลไม้ไทยที่สามารถส่งออกไปขายที่สหรัฐฯ ต้องผ่านการฉายรังสีเพื่อเป็นการควบคุม กำจัด และหยุดการแพร่พันธุ์ของแมลงศัตรูพืช มี 6 ชนิด ประกอบด้วย ลำไย ลิ้นจี่ มังคุด เงาะ สับปะรด และมะม่วงสุก[3]

สำหรับการส่งออกมังคุดไปจีน ผู้นำเข้าจะต้องขอใบอนุญาตนำเข้าจากกระทรวงพาณิชย์จีน มีระยะเวลาโดยปกติประมาณ 30 วันทำการ ใบอนุญาตมีอายุ 6 เดือน กรณีผักและผลไม้ รวมถึงสินค้าอาหารจะมีการควบคุมพิเศษโดยสำนักงานควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบและกักกันโรคแห่งประเทศจีน (The General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine: AQSIQ) โดยสินค้ากระป๋องอาจถูกตรวจสอบเพิ่มเติมจาก State Administration for Industry and Commerce (SAIC) และ AQSIQ[4] นอกจากนั้น ยังมีประเด็นเพิ่มเติมในส่วนของช่องทางการนำเข้าจากไทยสู่จีน ซึ่งส่วนมากจะนำเข้าผ่านเส้นทาง ฮ่องกง-เซินเจิ้น -กวางโจว เนื่องจากมีการดำเนินพิธีการทางศุลกากรที่รวดเร็วและเสียค่าใช้จ่ายน้อย เมื่อเข้าสู่จีนได้แล้ว มังคุดหรือผลไม้อื่นๆ จะถูกนำมาไว้ที่ตลาดกลางผลไม้เจียงหนาน และถูกกระจายไปยังเมืองอื่นๆ ต่อไปอย่างไรก็ตาม อุปสรรคทางการค้าในรูปแบบดังกล่าว คือ การใช้ระบบการฝากขาย(Consignment)     ซึ่งเป็นวิธีการค้าที่ต้องอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างผู้ส่งออกไทยและผู้นำเข้าจีน (ไม่มีการเปิด L/C) ซึ่งมีข้อดีคือ มังคุดหรือผลไม้ไทยได้เข้าไปในตลาดจีนผ่านเครือข่ายหรือระบบที่มีคนจีนเป็นตัวกลาง แต่มีข้อเสียอยู่บ้างคือการที่กลไกการค้าขายถูกควบคุมเกือบทั้งหมดโดยผู้ประกอบการจีน ในด้านราคา ปริมาณ และประเภทผลไม้นำเข้า (สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, ม.ป.ป.)[5] ปัจจุบัน ประเทศเวียดนามได้นำเข้ามังคุดจากไทยเพิ่มมากขึ้น เพื่อส่งออกต่อไปยังประเทศจีนผ่านสิทธิการค้าชายแดน

นอกจากนี้ ยังพบมาตรการบางประการในบางประเทศ เช่น มังคุดต้องผ่านการอบไอร้อนก่อน (ญี่ปุ่น) หรือ มังคุดต้องผ่านการบวนการเมทิลโบรไมค์ซึ่งเป็นกระบวนการป้องกันแมลงวัน หรือมังคุดต้องถูกตัดขั้วและกลีบออกให้หมดทำให้มีรูปลักษณ์ความน่าบริโภคน้อยลงและอายุสั้นลง (ออสเตรเลีย) เป็นต้น

 

[2]ที่มา: สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

[3]ที่มา: http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9580000024149 และ http://eureka.bangkokbiznews.com/detail/633321

[4]ที่มา: http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/articles/detail.php?IBLOCK_ID=70&SECTION_ID=12771&ELEMENT_ID=12771

[5]ที่มา: http://www.acfs.go.th/read_news.php?id=6906&ntype=09

 

©2015 All rights reserved.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Power by UKnow-CoE