กรุณารอสักครู่
อีเมล์
รหัสผ่าน
kkk
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 


รายการชนิดพืช กลุ่มทรัพยากรที่มีการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระดับอาเซียน และไทยต้องแข่งขันกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น

รายละเอียดทุเรียน

1. ผลผลิต
2. ราคา
3. การส่งออก
4. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการผลิต
ฤดูกาลของผลผลิตทุเรียนในประเทศไทย และแหล่งผลิตสำคัญ

หน่วย: ร้อยละของผลผลิตที่ออกสู่ตลาด

.ค. .พ. มี.ค. เม.ย. .ค. มิ.ย. .ค. .ค. .ย. .ค. .ย. .ค.
1.7 1.34 1.83 8.7 18.48 30.11 7.48 12.71 9.87 2.96 2.81 2.01
แหล่งผลิต 5 อันดับแรก จันทบุรี ชุมพร ระยอง ยะลา และนครศรีธรรมราช
ที่มา สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร   ผลผลิตทุเรียนในประเทศไทย ปี 2555 - 2557
  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
1. เนื้อที่ให้ผล (ไร่) 581,554 577,124 570,425
2. ผลผลิตรวม (ตัน) 524,387 569,238 631,631
3. ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กิโลกรัม) 902 986 1,107
ที่มา สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

ที่มา :สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
5. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการบริโภค
ผลผลิต การส่งออก การนำเข้า และการบริโภคทุเรียนของไทย ปี 2555 - 2557

ปี ผลผลิต (ตัน) การส่งออก (ตัน) การนำเข้า (ตัน) การบริโภค (ตัน)
2555 524,387 351,124 41 173,304
2556 569,238 367,056 51 202,233
2557 631,631 387,553 742 244,820
ที่มา: สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

ที่มา :สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
6. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการส่งออก
ปริมาณ และมูลค่าส่งออกทุเรียนสด ระหว่างปี 2555 - 2557

ทุเรียน 2555 2556 2557
ปริมาณ (ตัน) 351,124 367,056 387,553
มูลค่า (ล้านบาท) 6,195 7,344 13,842
อัตราส่วนมูลค่าต่อปริมาณ (บาทต่อกิโลกรัม) 17.6 20.0 35.7
ที่มา: สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

ที่มา :สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
9. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการตลาด
ราคาทุเรียนพันธุ์หมอนทองคละที่เกษตรกรขายได้ที่สวน

หน่วย: บาทต่อกิโลกรัม

ปี .ค. .พ. มี.ค. เม.ย. .ค. มิ.ย. .ค. .ค. .ย. .ค. .ย. .ค.
2555 - - - 25.4 30.9 36.28 35.94 26.49 32.98 48.3 27.33 28.0
2556 22.37 26.25 - 42.53 53.49 38.33 31.42 28.73 23.74 24.36 - 41.32
2557 46.87 48.83 - 45.31 42.91 30.96 24.08 21.32 31.45 48.06 - -
ต้นทุนเฉลี่ย 16.09 บาท/กิโลกรัม
ที่มา สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

ที่มา :สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
10. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านความหลากหลายในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
1. ส่วนประกอบของผลทุเรียนสามารถนำไปใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์/ใช้ประโยชน์อื่นๆได้ ดังนี้

1.1 เนื้อทุเรียน นำมาทำเป็นอาหารได้ทั้งคาวและหวาน นำมาแปรรูปเป็นขนมหวานได้หลายชนิด เช่น ลูกกวาดโบราณ ขนมไหว้พระจันทร์ ขนมปังสอดไส้ ไอศกรีม ทุเรียนดอง ทุเรียนแช่อิ่ม ทุเรียนเชื่อมทุเรียนกวน ทุเรียนทอดกรอบ แยมทุเรียน ทุเรียนผง บะหมี่ทุเรียนผง คุกกี้ทุเรียน ข้าวเกรียบทุเรียน ทองม้วนทุเรียน ขนมอบกรอบแท่งรสทุเรียน ทุเรียนสดแช่แข็ง ทุเรียนสดแช่เย็น ฯลฯ

1.2 ดอกทุเรียน นำไปทำห่อหมก แกงส้ม ห่อขนมจีบ

1.3 เมล็ดของทุเรียน สามารถรับประทานได้ โดยการนำมาทำให้สุกด้วยวิธีการคั่ว การทอดในน้ำมันมะพร้าว หรือการนึ่ง

1.4 ใบอ่อนหรือหน่อของทุเรียน สามารถนำมาใช้ทำอาหารบางอย่างคล้ายกับผักใบเขียว

1.5 เปลือกทุเรียน สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในรมควันปลา และใช้ไล่ยุงหรือแมลง อีกทั้งเปลือกสามารถนำมาผลิตเป็นกระดาษได้ กระดาษเปลือกทุเรียนมีเส้นใยเหนียวนุ่มและเหนียวกว่าเนื้อกระดาษสา โดยกระดาษเปลือกทุเรียนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่าง ทั้งในรูปของใช้เบ็ดเตล็ด ของประดับตกแต่ง นอกจากนี้เปลือกทุเรียนยังสามารถใช้เป็นพลังงาน/เป็นปุ๋ย

2. นำทุเรียนไปผสมในอาหารสัตว์ อยู่ในระหว่างการทำวิจัย[1] พบว่า เนื้อทุเรียนมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ลดไขมันในเลือด สามารถช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตและภูมิคุ้มกันให้กับกุ้งได้

3. ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ คือ แผ่นฟิล์มปิดแผล ซึ่งช่วยสมานแผลและลดการอักเสบ

 

[1]โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มา :คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
11. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านอุปสรรคทางการค้า
อินโดนีเซียเป็นตลาดส่งออกทุเรียนที่สาคัญของไทยอีกแห่งหนึ่ง โดยในช่วงปี 2555-2556 อินโดนีเซีย มีการกำหนดด่านนำเข้า 4 แห่ง (ท่าเรือ 3 แห่ง สนามบิน 1 แห่ง) และจำกัดปริมาณการนำเข้าสินค้าพืชสวนซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าพืชสวนของไทยทำให้การส่งออกทุเรียนไปอินโดนีเซียลดลงเกือบร้อยละ 50 อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นมา อินโดนีเซียได้ปรับปรุงกฎระเบียบนำเข้าใหม่มีการยกเลิกโควตาและอนุญาตให้นำเข้าได้ไม่จำกัดปริมาณโดยเฉพาะสินค้าลำไยและทุเรียน แต่มีเงื่อนไขให้ผู้นำเข้าที่ขออนุญาตนำเข้าต้องแจ้งความประสงค์ขอนำเข้าสินค้าในช่วง 6 เดือนกับกระทรวงการค้า และต้องนำเข้าสินค้านั้นๆ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณที่แจ้งความประสงค์นำเข้า ซึ่งหากไม่สามารถปฏิบัติได้จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตนำเข้าเป็นระยะเวลา 2 ปี นอกจากนี้ผู้ประกอบการนำเข้าต้องยื่นรายละเอียดเกี่ยวกับ     แหล่งผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และโรงคัดบรรจุที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP เป็นต้น

©2015 All rights reserved.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Power by UKnow-CoE