กรุณารอสักครู่
อีเมล์
รหัสผ่าน
kkk
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 


รายการชนิดพืช กลุ่มทรัพยากรที่มีการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระดับอาเซียน และไทยต้องแข่งขันกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น

รายละเอียดมะพร้าว

1. ผลผลิต
2. ราคา
3. การส่งออก
4. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการผลิต
มะพร้าว: เนื้อที่ ผลผลิต ราคาและมูลค่าผลผลิตที่เกษตรกรขายได้ ปี 2550-2558

ปี เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) เนื้อที่ให้ผล (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.) ราคา (บาท/..) มูลค่าผลผลิต (ล้านบาท)
ยืนต้น ให้ผล
2550 1,610,739 1,598,106 1,721,640 1,069 1,077 3.31 5,698.628
2551 1,542,556 1,535,781 1,483,927 962 966 4.79 7,108.010
2552 1,493,369 1,486,765 1,380,980 925 929 4.62 6,380.128
2553 1,449,807 1,443,439 1,246,640 860 864 5.10 6,357.864
2554 1,356,592 1,349,959 1,055,318 778 782 10.61 11,196.924
2555 1,337,364 1,332,484 1,056,658 790 793 4.76 5,029.692
2556 1,308,480 1,303,770 1,010,033 772 775 6.71 6,777.321
2557 1,299,799 1,294,539 1,000,320 770 773 9.17 9,170.934
2558 NA 1,267,604 1,011,548 NA 798 8.11 8,203.65
 

ที่มา :ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
5. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการบริโภค
ผลผลิต การส่งออก และการบริโภคมะพร้าว ปี 2553-2557

ปี 2553 2554 2555 2556 2557
ผลผลิต (ตัน) 1,246,640 1,055,318 1,056,658 1,010,033 1,000,320
การส่งออก (ตัน) 36,285 39,617 170,783 198,455 248,058
การบริโภค (ตัน)* 1,210,355 1,015,701 885,875 811,578 752,262

ที่มา :คำนวณจากข้อมูลของศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หมายเหตุ :ขจัดผลการนำเข้าออกจากค่าประมาณการ
6. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการส่งออก
ปริมาณ มูลค่า และอัตราส่วนมูลค่าต่อปริมาณการส่งออกมะพร้าว* ปี 2553-2557

ปี 2553 2554 2555 2556 2557
ปริมาณ (กก.) 36,284,504 39,616,669 170,782,571 198,454,784 248,058,283
มูลค่า (บาท) 489,375,964 1,022,892,665 7,002,380,800 7,976,864,156 11,741,320,834
อัตราส่วนมูลค่า ต่อปริมาณ 13.487 25.820 41.002 40.195 47.333
หมายเหตุ : *ประกอบด้วย 1. มะพร้าวอ่อน 2. มะพร้าวเป็นฝอย ทำให้แห้ง 3. กะทิสำเร็จรูป และ 4 .มะพร้าว ทำให้แห้ง

ที่มา :สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
8. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านราคา
ราคาที่เกษตรกรขายมะพร้าวผลใหญ่ได้ ปี 2550-2558

ปี 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558
ราคา (บาท/กก.)  3.31  4.79  4.62  5.10  10.61  4.76  6.71  9.17  8.11

ที่มา :ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
10. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านความหลากหลายในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
1. ใช้ผลมะพร้าวในการบริโภคเป็นมะพร้าวสด/มะพร้าวแห้ง

2. ผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค อาจแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ

2.1 อุตสาหกรรมมะพร้าวแห้ง โดยนำเนื้อมะพร้าวมาตากแดดหรือย่างไฟแบบรมควัน อาจทำในรูปของอุตสาหกรรมในครอบครัว การทำมะพร้าวแห้งส่วนใหญ่จะทำเมื่อราคาของมะพร้าวตกต่ำ ซึ่งราคาของมะพร้าวขึ้นอยู่กับผลผลิตตามฤดูกาล คือ ในช่วงระหว่างกรกฎาคม-ตุลาคมของทุกปี ผลผลิตมะพร้าวเข้าสู่ตลาดมาก ราคาจะตกต่ำ

2.2 อุตสาหกรรมน้ำมันมะพร้าว เป็นอุตสากรรมต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมมะพร้าวแห้ง              มีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกมาก เช่น อุตสาหกรรมทำนม ทำสบู่ เนยเทียม เป็นต้น สาเหตุที่น้ำมันมะพร้าวเป็นที่ยอมรับทั่วไปเพราะมีกลิ่นและรสเฉพาะตัวเป็นที่ยอมรับของตลาด และปริมาณหาได้ค่อนข้างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี

2.3 อุตสาหกรรมกะทิเข้มข้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำน้ำกะทิมะพร้าวมาระเหย เอาน้ำออกบางส่วน แล้วนำไปบรรจุในภาชนะปลอดอากาศ ทำให้สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน และสะดวกต่อการใช้เพราะเมื่อนำกะทิดังกล่าวมาผสมเข้ากับน้ำจะคืนรูปเป็นน้ำกะทิ

2.4 อุตสาหกรรมมะพร้าวขูดแห้ง วิธีการ คือ นำเนื้อมะพร้าวมาขุดลักษณะเดียวกับเนื้อมะพร้าวสดขูดที่มีขายตามท้องตลาด จากนั้นนำไปผ่านกรรมวิธีอบแห้งด้วยความร้อนประมาณ 60 องศาเซลเซียส       เป็นเวลา 35 นาที จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นผงขาวนวล แต่ยังคงสภาพกลิ่น รส ของมะพร้าวแห้ง

3. ผลิตภัณฑ์เพื่อการอุปโภคอาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ

3.1 อุตสาหกรรมผลิตเส้นใยมะพร้าว เฉลี่ยแล้วกาบมะพร้าว 13 ผล สามารถผลิตเส้นใยมะพร้าวแห้งได้ 1 กิโลกรัม เส้นใยเหล่านี้ผ่านเครื่องตี แยกขุยมะพร้าวออกและตากแห้งแล้วถูกส่งออกจำหน่ายในรูปของเส้นใยอัด หรือควั่นเกลียว อุตสาหกรรมที่ใช้เส้นใยมะพร้าวมาก ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตที่นอน เบาะรถยนต์ เบาะนั่งโซฟา พรมเช็ดเท้า แผ่นฉนวนป้องกันความร้อน เชือก ฯลฯ

3.2 อุตสาหกรรมแท่งเพาะชำ นำเอาฟองใยมะพร้าวมาเป็นเศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงานเส้นใย   โดยนำมาอัดเป็นแท่ง และผ่านกรรมวิธีอบแห้ง แล้วบรรจุกล่องส่งขายได้ ส่วนที่เหลือจากการอบแห้งนำมาบด และบรรจุถุงขายเป็นดินผสมเพื่อใช้ปลูกไม้กระถาง

4. ผลิตภัณฑ์ทางด้านพลังงาน เช่น ถ่านอัดแท่งจากกากมะพร้าว ไบโอดีเซล เป็นต้น
11. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านอุปสรรคทางการค้า
ในกรณีประเทศมาเลเซีย กระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของมาเลเซียได้ออกกฎระเบียบว่าด้วยมาตรฐานขนาด เกรด บรรจุภัณฑ์ และฉลากสำหรับสินค้าเกษตร มีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2553 ครอบคลุมการส่งออกและนำเข้าสินค้าเกษตรด้านพืช ได้แก่ ผักสด 73 ชนิด ผลไม้สด 56 ชนิด ไม้ตัดดอก     6 ชนิด ถั่ว 2 ชนิด มะพร้าว เมล็ดกาแฟ และลำต้นอ้อย ส่วนมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ที่ใช้หีบห่อสินค้า มาเลเซียได้กำหนดให้ใช้วัสดุที่สะอาด มีความแข็งแรงสามารถป้องกันการกระแทก บรรจุภัณฑ์ต้องไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อบรรจุภัณฑ์ กรณีนำบรรจุภัณฑ์เดิมมาใช้ใหม่ ต้องลบหรือถอดฉลากเดิมออกก่อน หากสินค้าไม่ผ่านการตรวจสอบ จะถูกปฏิเสธการนำเข้าทันทีและอาจมีโทษตามกฎหมายมาเลเซีย โดยปรับไม่เกิน 1,000 ริงกิต หรือประมาณ 1 หมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

©2015 All rights reserved.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Power by UKnow-CoE