กรุณารอสักครู่
อีเมล์
รหัสผ่าน
kkk
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 


รายการชนิดพืช กลุ่มทรัพยากรที่มีการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระดับอาเซียน และไทยต้องแข่งขันกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น

รายละเอียดเงาะ

1. ผลผลิต
2. ราคา
3. การส่งออก
4. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการผลิต
เงาะ: เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ปี 2549-2558

ปี เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) เนื้อที่ให้ผล (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อเนื้อที่ปลูก (กก./ไร่)
2549 484,021 462,532 438,588 1,053
2550 436,774 427,940 486,928 1,138
2551 408,683 396,987 404,053 1,018
2556 314,399 299,433 315,614 1,054
2557 298,984 283,157 321,710 1,136
2558 - 279,128 317,223 1,136

ที่มา :ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หมายเหตุ :1) ข้อมูลปี 2549-2551 มาจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อ้างถึงในรายงานแนวทางการพัฒนาผลไม้ไทยอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ทุเราะ เงาะ มังคุด ลองกอง โดยคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา (2551) 2) ข้อมูลปี 2558 เป็นข้อมูลพยากรณ์ 3) มีข้อมูลระบุว่าในปี 2554 และ 2555 พื้นที่ปลูกเงาะในไทยเท่ากับ 334,600 และ 314,698 ไร่ ตามลำดับ โดยมีผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) เท่ากับ 922 และ 1,067 ตามลำดับ แต่ข้อมูลปี 2556 คลาดเคลื่อนกับข้อมูลที่เผยแพร่ล่าสุดโดย สศก. เล็กน้อย (ประพิศพรรณ อนุพันธ์, 2557)
เงาะ: เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ปี 2549-2558

ปี เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) เนื้อที่ให้ผล (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อเนื้อที่ปลูก (กก./ไร่)
2549 484,021 462,532 438,588 1,053
2550 436,774 427,940 486,928 1,138
2551 408,683 396,987 404,053 1,018
2556 314,399 299,433 315,614 1,054
2557 298,984 283,157 321,710 1,136
2558 - 279,128 317,223 1,136
  ดัชนีผลผลิตเงาะโรงเรียนคละ (2548=100)
ปี 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557
ดัชนีผลผลิต 100 84.85 95.12 78.54 72.04 65.65 59.74 64.94 61.35 62.54
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ที่มา :ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หมายเหตุ :1) ข้อมูลปี 2549-2551 มาจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อ้างถึงในรายงานแนวทางการพัฒนาผลไม้ไทยอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ทุเราะ เงาะ มังคุด ลองกอง โดยคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา (2551) 2) ข้อมูลปี 2558 เป็นข้อมูลพยากรณ์ 3) มีข้อมูลระบุว่าในปี 2554 และ 2555 พื้นที่ปลูกเงาะในไทยเท่ากับ 334,600 และ 314,698 ไร่ ตามลำดับ โดยมีผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) เท่ากับ 922 และ 1,067 ตามลำดับ แต่ข้อมูลปี 2556 คลาดเคลื่อนกับข้อมูลที่เผยแพร่ล่าสุดโดย สศก. เล็กน้อย (ประพิศพรรณ อนุพันธ์, 2557)
6. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการส่งออก
มูลค่าการส่งออก การนำเข้า และดุลการค้าเงาะปี 2553-2557

หน่วย: ล้านบาท

  สินค้าจากเงาะ 2553 2554 2555 2556 2557
การส่งออก เงาะบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 28.02 41.15 216.60 155.87 145.97
เงาะสด 93.02 124.82 165.68 147.84 119.61
เงาะสอดไส้สับปะรดในน้ำเชื่อม 54.90 68.06 234.19 321.99 277.84
รวม 175.93 234.03 616.47 625.70 543.41
การนำเข้า เงาะบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 0.00 0.00 0.26 0.45 0.94
เงาะสด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
เงาะสอดไส้สับปะรดในน้ำเชื่อม 0.00 0.00 0.10 0.20 4.55
รวม 0.00 0.00 0.36 0.65 5.49
ดุลการค้า เงาะบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 28.02 41.15 216.34 155.42 145.03
เงาะสด 93.02 124.82 165.68 147.84 119.60
เงาะสอดไส้สับปะรดในน้ำเชื่อม 54.90 68.06 234.10 321.79 273.29
รวม 175.93 234.03 616.11 625.05 537.92

ที่มา :ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
มูลค่าการส่งออก การนำเข้า และดุลการค้าเงาะปี 2553-2557

หน่วย: ล้านบาท

  สินค้าจากเงาะ 2553 2554 2555 2556 2557
การส่งออก เงาะบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 28.02 41.15 216.60 155.87 145.97
เงาะสด 93.02 124.82 165.68 147.84 119.61
เงาะสอดไส้สับปะรดในน้ำเชื่อม 54.90 68.06 234.19 321.99 277.84
รวม 175.93 234.03 616.47 625.70 543.41
การนำเข้า เงาะบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 0.00 0.00 0.26 0.45 0.94
เงาะสด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
เงาะสอดไส้สับปะรดในน้ำเชื่อม 0.00 0.00 0.10 0.20 4.55
รวม 0.00 0.00 0.36 0.65 5.49
ดุลการค้า เงาะบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 28.02 41.15 216.34 155.42 145.03
เงาะสด 93.02 124.82 165.68 147.84 119.60
เงาะสอดไส้สับปะรดในน้ำเชื่อม 54.90 68.06 234.10 321.79 273.29
รวม 175.93 234.03 616.11 625.05 537.92
  ปริมาณการส่งออก การนำเข้า และดุลการค้าเงาะปี 2553-2557 หน่วย: ล้านกิโลกรัม
  สินค้าจากเงาะ 2553 2554 2555 2556 2557
การส่งออก เงาะบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 0.54 0.73 3.62 2.69 2.40
เงาะสด 7.82 12.03 11.24 4.22 3.88
เงาะสอดไส้สับปะรดในน้ำเชื่อม 1.20 1.22 5.99 8.47 6.83
รวม 9.56 13.98 20.85 15.38 13.11
การนำเข้า เงาะบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
เงาะสด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
เงาะสอดไส้สับปะรดในน้ำเชื่อม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09
รวม 0.00 0.00 0.00 0.01 0.10
ดุลการค้า เงาะบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 0.54 0.73 3.62 2.69 2.40
เงาะสด 7.82 12.03 11.24 4.22 3.88
เงาะสอดไส้สับปะรดในน้ำเชื่อม 1.20 1.22 5.98 8.46 6.73
รวม 9.56 13.98 20.84 15.37 13.01

ที่มา :ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
8. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านราคา
ราคาเงาะโรงเรียนคละที่เกษตรกรขายได้ที่สวน ปี 2548-2557 (บาท/กก.)

ปี 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557
เงาะโรงเรียนคละ 12.91 13.81 8.68 11.90 11.39 12.71 17.67 18.20 20.90 26.24
  ดัชนีราคาเงาะโรงเรียนคละ (2548=100)
ปี 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557
เงาะ 100.00 107.02 67.23 92.16 88.26 98.48 136.88 141.03 161.95 203.29

ที่มา :ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
10. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านความหลากหลายในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
นอกเหนือจากเงาะสดและเงาะในน้ำเชื่อมซึ่งมีรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการที่ผู้บริโภคคุ้นชินกันแล้ว เงาะสามารถนำไปแปรรูปเกิดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้หลากหลาย โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1] (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)) ได้แนะนำการแปรรูปเงาะออกได้ทั้งหมดเป็น 7 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 1) น้ำเงาะเข้มข้น 2) เนื้อเงาะแผ่นกรอบ 3) เงาะแช่อิ่มอบแห้งในน้ำเสาวรส       4) น้ำส้มสายชูหมักและน้ำส้มสายชูพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพจากน้ำเงาะ 5) เมล็ดเงาะเคลือบปรุงรส โดยพบว่าเมล็ดเงาะเป็นแหล่งของสารอาหารทริปโตฟานซึ่งเป็นกรดอะมิโนช่วยทำให้หลับสบาย[2] 6) ใยอาหารจากเปลือกเงาะ ซึ่งใช้เป็นส่วนผสมในอาหารหลายประเภท เช่น ไอศกรีม เบเกอรี่ และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เป็นต้น และ 7) แป้งจากเมล็ดเงาะ ซึ่งใช้เป็นสารเพิ่มความข้นหนืดในน้ำสลัดไขมันต่ำ โดยให้พลังงานน้อยกว่าน้ำสลัดสูตรปกติ 4 เท่า

[1]ที่มา: http://www.kehakaset.com/index.php/79-information/1189-2013-05-07-04-31-04

[2]ที่มา: http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9550000075753
11. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านอุปสรรคทางการค้า
สำหรับอุปสรรคทางการค้า ในด้านการส่งออกเงาะไทยไปต่างประเทศ พบว่า เวียดนามได้ประกาศระงับการออกใบอนุญาตนำเข้า (Import Permit: IP) ผลไม้ 4 ชนิดจากไทย ประกอบด้วยมะม่วง เงาะ ลำไย และลิ้นจี่ โดยอ้างว่าเป็นผลไม้ที่มีศัตรูพืชของเวียดนามและศัตรูพืชบางชนิดไม่มีที่เวียดนาม ได้แก่ Sternochetus mangiferae รวมถึงเชื้อรา Oildium nepheli เป็นต้น โดยประกาศมีผลตั้งแต่ 15 มกราคม 2558[1] สำหรับการส่งออกไปสหรัฐฯ พบว่า ในระยะหลังมีการส่งออกเงาะในปริมาณที่น้อยลงเนื่องจากต้องจัดส่งทางเครื่องบินทำให้ส่งได้ในปริมาณที่ไม่มากนัก (ครั้งละ 5-7 ตัน) นอกจากนั้น ยังเจออุปสรรคในเรื่องของคุณภาพ เพราะสหรัฐฯ เรียกร้องให้มีการฉายรังสีเพื่อเป็นการควบคุม กำจัด และหยุดการแพร่พันธุ์ของแมลงศัตรูพืชทุกชนิด เช่น แมลงวันทอง เป็นต้น และยังสามารถช่วยยืดอายุการเก็บรักษา โดยการฉายรังสีต้องกระทำก่อนส่งออกด้วยรังสีแกมม่าที่มีพลังงานจากโคบอลต์ 60 ส่งผลให้ขนของเงาะมีสีดำและเกิดปัญหากรณีผู้บริโภคมองว่าเงาะจากไทยนั้นไม่สด ซึ่งไทยสูญเสียตลาดจากการที่เวียดนามมีเทคโนโลยีการฉายรังสีที่ดีกว่าไทย ทำให้ขนไม่เสีย และทำให้ได้รับความนิยมมากกว่า ทั้งนี้ ผลไม้ไทยที่สามารถส่งออกไปขายที่สหรัฐฯ หลังฉายรังสีมี      6 ชนิด ประกอบด้วย ลำไย ลิ้นจี่ มังคุด เงาะ สับปะรด และมะม่วงสุก[2]

สำหรับการส่งออกเงาะไปจีน พบว่า เงาะเป็นหนึ่งใน 22 ผลไม้สดที่จีนอนุญาตให้นำเข้าจากไทย (ผลไม้สดอื่นๆ เช่น กล้วย ขนุน ฝรั่ง ลิ้นจี่ ลำไย และสับปะรด เป็นต้น) โดยผู้นำเข้าจะต้องขอใบอนุญาตนำเข้าจากกระทรวงพาณิชย์จีน มีระยะเวลาโดยปกติประมาณ 30 วันทำการ ใบอนุญาตมีอายุ 6 เดือน กรณีผักและผลไม้ รวมถึงสินค้าอาหารจะมีการควบคุมพิเศษโดยสำนักงานควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบและกักกันโรคแห่งจีน (The General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine: AQSIQ) โดยสินค้ากระป๋องอาจถูกตรวจสอบเพิ่มเติมจาก State Administration for Industry and Commerce (SAIC) และ AQSIQ[3] นอกจากนั้น ยังมีประเด็นเพิ่มเติมในส่วนของช่องทางการนำเข้าเงาะจากไทยสู่จีน ซึ่งส่วนมากจะนำเข้าผ่านเส้นทาง ฮ่องกง-เซินเจิ้น -กวางโจว เนื่องจากมีการดำเนินพิธีการทางศุลกากรที่รวดเร็วและเสียค่าใช้จ่ายน้อย เมื่อเข้าสู่จีนได้แล้ว เงาะหรือผลไม้อื่นๆ จะถูกนำมาไว้ที่ตลาดกลางผลไม้เจียงหนาน และถูกกระจายไปยังเมืองอื่นๆ ต่อไป อย่างไรก็ตาม อุปสรรคการค้าในรูปแบบดังกล่าว คือ การใช้ระบบการฝากขาย (Consignment) ซึ่งเป็นวิธีการค้าที่ต้องอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างผู้ส่งออกไทยและผู้นำเข้าจีน (ไม่มีการเปิด L/C) ซึ่งมีข้อดี คือ เงาะหรือผลไม้ไทยได้เข้าไปในตลาดจีนผ่านเครือข่ายหรือระบบที่มีคนจีนเป็นตัวกลาง แต่มีข้อเสียอยู่บ้าง คือ การที่กลไกการค้าขายเงาะหรือผลไม้ไทยถูกควบคุมเกือบทั้งหมดโดยผู้ประกอบการจีน ในด้านราคา ปริมาณ และประเภทผลไม้นำเข้า (สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, ม.ป.ป.)[4]

ทั้งนี้ ไม่พบข้อกำหนดสำหรับการนำเข้าเงาะจากต่างประเทศ

[1]ที่มา: http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9580000024149

[2]ที่มา: http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9580000024149 และ http://eureka.bangkokbiznews.com/detail/633321

[3]ที่มา: http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/articles/detail.php?IBLOCK_ID=70&SECTION_ID=12771&ELEMENT_ID=12771

[4]ที่มา: http://www.acfs.go.th/read_news.php?id=6906&ntype=09

©2015 All rights reserved.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Power by UKnow-CoE