กรุณารอสักครู่
อีเมล์
รหัสผ่าน
kkk
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 


รายการชนิดพืช กลุ่มทรัพยากรที่มีการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระดับอาเซียน และไทยต้องแข่งขันกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น

รายละเอียดลองกอง

1. ผลผลิต
2. ราคา
3. การส่งออก
4. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการผลิต
66 ลองกอง: เนื้อที่ ผลผลิต ราคาและมูลค่าผลผลิตที่เกษตรกรขายได้ ปี 2550-2558

ปี เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) เนื้อที่ให้ผล (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.) ราคา (บาท/ตัน) มูลค่าผลผลิต (ล้านบาท)
ยืนต้น ให้ผล
2550 461,852 309,046 236,072 511 764 21.57 5,092.1
2551 461,043 331,216 100,583 218 304 26.22 2,637.3
2552 462,974 353,239 158,343 342 448 18.77 2,972.1
2553 461,224 371,220 151,806 329 409 20.76 3,151.5
2554 462,694 391,792 87,339 189 223 24.64 2,152.0
2555 435,338 379,612 122,988 283 324 34.04 4,186.5
2556 418,452 371,285 160,765 384 433 20.69 3,326.2
2557 398,724 361,277 177,978 446 493 13.27 2,361.8
2558 NA 354,364 164,141 NA 463 27.85 4,571.9
 

ที่มา :ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
5. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการบริโภค
ผลผลิต การส่งออก และการบริโภคลองกอง ปี 2553-2557

ปี 2553 2554 2555 2556 2557
ผลผลิต (กก.) 151,806,000 87,339,000 122,988,000 160,765,000 177,978,000
การส่งออก (กก.) 1,780,793 2,914,915 2,487,297 4,931,937 695,228
การบริโภค (กก.)  150,025,207  84,424,085  120,500,703  155,833,063  177,282,772
 

ที่มา :คำนวณจากข้อมูลของศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
6. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการส่งออก
ปริมาณ มูลค่า อัตราส่วนมูลค่าต่อปริมาณการส่งออกลองกอง ปี 2553-2557

ปี 2553 2554 2555 2556 2557
ปริมาณ (กก.) 1,780,793 2,914,915 2,487,297 4,931,937 695,228
มูลค่า (บาท)  38,398,422 52,687,014 47,491,045 100,155,279 15,646,296
อัตราส่วนมูลค่าต่อปริมาณ 21.563 18.075 19.093 20.307 22.505
 

ที่มา :สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
8. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านราคา
ราคาลองกองที่เกษตรกรขายได้ ปี 2550-2558

ปี 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558
ราคา (บาท/ก.ก.)  21.57  26.22  18.77  20.76  24.64  34.04  20.69  13.27  27.85
 

ที่มา :ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
10. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านความหลากหลายในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
1. ใช้ผลลองกองมาบริโภคสด

2. นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ เช่น น้ำเชื่อม ลูกอม แยมลองกอง ลองกองกวน น้ำลองกอง ไวน์ลองกอง เยลลี่ลองกอง ลองกองลอยแก้ว ลองกองแช่อิ่ม ลองกองผสมวุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อม เป็นต้น

3. ยา ผลและเมล็ดมีส่วนประกอบของสาร Tannin ที่มีความสำคัญทางการแพทย์และทางด้านอุตสาหกรรม

4. เครื่องสำอาง มีการนำส่วนผลของลองกองมาสกัดด้วยเอทานอลและละลายสารสกัด 2-5% ในโพรพิลีนไกลคอล (Propylene glycol) เพื่อใช้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
11. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านอุปสรรคทางการค้า
ในภูมิภาคอาเซียน ตัวอย่างเช่น อินโดนีเซีย ต้องมีการขออนุญาตนำเข้าอาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ผู้นำเข้าจะต้องจดทะเบียนกับ Ministry of Trade and Industry หรือจดทะเบียนกับDepartment of Health (BPOM) ของอินโดนีเซีย และระบุหมายเลขทะเบียน(ML NO.) ลงในผลิตภัณฑ์ด้วย

©2015 All rights reserved.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Power by UKnow-CoE