กรุณารอสักครู่
อีเมล์
รหัสผ่าน
kkk
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 


รายการชนิดพืช กลุ่มทรัพยากรที่มีการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระดับอาเซียน และไทยต้องแข่งขันกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น

รายละเอียดมันสำปะหลัง

1. ผลผลิต
2. ราคา
3. การส่งออก
4. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการผลิต
มันสำปะหลัง: เนื้อที่ ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ราคาและมูลค่าผลผลิต ปี 2550 - 2558

ปี เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่(กก./ไร่) ราคา (บาท(กก./) มูลค่าผลผลิต (ล้านบาท)
(ปลูก) (เก็บ)
2550 7,622,883 7,338,809 26,915,541 3,531 3,668 1.18 31,760.338
2551 7,750,413 7,397,098 25,155,797 3,246 3,401 1.93 48,550.688
2552 8,583,557 8,292,146 30,088,024 3,505 3,628 1.19 35,804.749
2553 7,668,659 7,405,168 22,005,740 2,870 2,972 1.84 40,490.562
2554 7,400,148 7,096,173 21,912,416 2,961 3,088 2.68 58,725.275
2555 9,242,398 8,513,242 29,848,491 3,230 3,506 2.09 62,383.346
2556 9,037,273 8,656,942 30,227,542 3,345 3,492 2.12 64,082.389
2557 - 8,431,223 30,022,052 - 3,561 2.11 63,346.530
2558 - 8,591,761 30,909,720 - 3,598 - -

ที่มา :ศูนย์สารสนเทศการเกษตร : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
5. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการบริโภค
ความต้องการใช้มันสำปะหลัง (หัวมันสด) ในประเทศเพียงปีละประมาณ 10 ล้านตัน มันสำปะหลังส่วนเกินอีกประมาณ 19-20 ล้านตันต่อปี นำไปส่งออก ทั้งนี้ ในปริมาณผลผลิตใช้ในประเทศกว่าร้อยละ 23 ของปริมาณผลผลิตนี้ อยู่ในรูปบริโภคตรง (แป้ง) ร้อยละ 16 อาหารสัตว์ ร้อยละ 5 และพลังงาน ร้อยละ 2
6. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการส่งออก
ปริมาณ และมูลค่าส่งออกมันสำปะหลัง ระหว่างปี 2553 - 2557

มันสำปะหลัง 2553 2554 2555 2556 2557
ปริมาณ (ก.ก.) 6,038,606,634 5,652,443,637 6,955,305,156 8,287,075,509 8,082,580,164
มูลค่า (บาท) 51,091,263,141 58,449,881,312 65,193,931,413 75,447,522,866 74,211,995,544
อัตราส่วนมูลค่า ต่อปริมาณ (บาท/ก.ก.) 8.46 10.34 9.37 9.10 9.18

ที่มา :สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
10. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านความหลากหลายในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
มันสำปะหลังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้วยการแปรรูปใน 2 ลักษณะ คือ แป้งมันสำปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำไปบริโภคเป็นอาหารโดยตรงหรือใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษ สิ่งทอ และยารักษาโรค  อีกลักษณะหนึ่ง คือ มันเส้นและมันอัดเม็ด เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปสำหรับนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์  แอลกอฮอล์สำหรับนำมาบริโภค หรือใช้เป็นพลังงานทดแทน

 

ดังนั้นอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของไทย จึงประกอบด้วย การผลิตมันสำปะหลัง อุตสาหกรรมแปรรูปมันสำปะหลัง และอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูป ผลผลิตหลักของอุตสาหกรรมแปรรูป มันสำปะหลัง คือ มันเส้น/มันอัดเม็ด และแป้งมันสำปะหลัง แต่ผลิตภัณฑ์หลักที่ใช้ในประเทศก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องมูลค่ามากกว่าหลายเท่าตัว เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมการหมัก (ผงชูรส กรดไลซีน) และอุตสาหกรรมอาหาร (รูปภาพที่ 3.12) อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากมันสำปะหลังที่ปรากฎในรูปภาพที่ 3.12 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากแป้งมันธรรมชาติ (Native Starch) ยังมีผลิตภัณฑ์อีกเป็นจำนวนมากที่สามารถพัฒนาเชิงพาณิชย์ได้จากแป้งมันปรับปรุง (Modified Starch) ที่ให้คุณสมบัติของแป้งแตกต่างจากแป้งมันธรรมชาติ ซึ่งผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมขณะนี้อยู่ระหว่างความร่วมมือกับภาควิชาการในการพัฒนาปรับปรุงให้ Modified Starch สามารถนำไปใช้เชิงพาณิชย์ต่อไปได้[1]

 

[1]ที่มา:การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ (รศ.ดร. วิจารณ์ วิชชุกิจ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

©2015 All rights reserved.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Power by UKnow-CoE