กรุณารอสักครู่
อีเมล์
รหัสผ่าน
kkk
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 


รายการชนิดพืช กลุ่มทรัพยากรที่มีการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระดับอาเซียน และไทยต้องแข่งขันกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น

รายละเอียดหอมแดง

1. ผลผลิต
2. ราคา
3. การส่งออก
4. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการผลิต
เนื้อที่ ผลผลิต ราคาหอมแดง และมูลค่าผลผลิตที่เกษตรกรขายได้ ปี 2550-2558

ปี เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ (กก.) ราคา มูลค่าผลผลิต
(ไร่) (ไร่) (ตัน) ปลูก เก็บ (บาท/กก.) (ล้านบาท)
2550 108,763 108,073 208,995 1,922 1,934 15.26 3,189.264
2551 106,561 106,053 199,435 1,872 1,881 15.53 3,097.226
2552 106,520 103,513 201,662 1,893 1,948 16.76 3,379.855
2553 103,144 98,033 180,696 1,752 1,843 13.68 2,471.921
2554 98,038 96,942 195,228 1,991 2,014 25.85 5,046.644
2555 99,105 96,359 220,491 2,225 2,288 22.15 4,883.876
2556 71,321 64,666 128,930 1,808 1,994 18.64 2,403.255
2557 65,295 60,756 128,832 1,973 2,120 20.32 2,617.866
2558 57,129 54,167 115,794 2,027 2,138 15.31 1,773.103
 

ที่มา :ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
5. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการบริโภค
ผลผลิต การส่งออก และการบริโภคหอมแดง ปี 2553-2557

ปี 2553 2554 2555 2556 2557
ผลผลิต (ตัน) 180,696 195,228 220,491 128,930 128,832
การส่งออก (ตัน) 25,120 54,350 37,588 32,444 26,579
การบริโภค (ตัน) 155,576 140,878 182,903 96,486 102,253
หมายเหตุ : 1. ผลผลิตประกอบด้วย 1. หอมหัวเล็กสำหรับขยายพันธุ์ 2. หอมหัวเล็กสด/แช่เย็น 3. หอมหัวเล็ก                2. การส่งออกประกอบด้วย 1. หอมหัวเล็กสำหรับขยายพันธุ์ 2. หอมหัวเล็กสด/แช่เย็น 3. หอมหัวเล็ก

ที่มา :ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
6. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการส่งออก
ปริมาณ มูลค่า อัตราส่วนมูลค่าต่อปริมาณการส่งออกหอมแดง ปี 2553-2557

ปี 2553 2554 2555 2556 2557
ปริมาณ (กก.) 25,120,241 54,349,768 37,587,632 32,444,034 26,578,921
มูลค่า (บาท) 204,734,855 589,629,803 431,357,291 427,736,447 343,662,831
อัตราส่วนมูลค่าต่อปริมาณ 8.15 10.85 11.48 13.18 12.93
หมายเหตุ : ปริมาณและมูลค่าประกอบด้วย 1. หอมหัวเล็กสำหรับขยายพันธุ์ 2. หอมหัวเล็กสด/แช่เย็น 3. หอมหัวเล็ก

ที่มา :ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
8. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านราคา
ราคาหอมแดงแห้งใหญ่คละที่เกษตรกรขายได้ ปี 2550-2558

ปี 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558
ราคา (บาท/กก.) 15.26 15.53 16.76 13.68 25.85 22.15 18.64 20.32 15.31
 

ที่มา :ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
10. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านความหลากหลายในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
นำไปบริโภคสด เป็นส่วนประกอบของอาหาร (เช่น น้ำพริกต่างๆ ต้มยำ ยำ ฯลฯ) แปรรูป (เช่น หอมแดงเจียว หอมแดงดอง หอมแดงผง ฯลฯ) เป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์/สมุนไพร (เช่น ยาเร่งขับปัสสาวะ ขับเสมหะ ขับประจำเดือน ยาแก้ไข้ลดความร้อน น้ำมันหอม ยาบำรุงหัวใจ ยาหยอดแก้ปวดหู ยาบำรุงความรู้สึกทางเพศ และหอมแดงยังมีสารเคอร์ซิติน และสารฟลาโวนอยด์ (quercetin และ flavonoid glycosides) ซึ่งอาจป้องกันโรคมะเร็งได้) ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
11. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านอุปสรรคทางการค้า

ที่มา :กรมการค้าต่างประเทศ
13. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านมาตรการที่มิใช่ทางภาษี
[1]ประเทศอินโดนีเซีย ได้ออกกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับการนำเข้าผัก ผลไม้ และพืชสวน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกหอมแดงของไทยไปอินโดนีเซียเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้นำเข้าอินโดนีเซียได้ชะลอการนำเข้าหอมแดงจากไทย

สาระสำคัญของกฎระเบียบฉบับใหม่ สรุปได้ดังนี้

การขอคำรับรองการนำเข้า (Recommendation on import of Horticultural Products: RIPH) กระทรวงเกษตรอินโดนีเซียกำหนดให้ผู้นำเข้าสินค้าผักผลไม้และพืชสวนหลายชนิด รวมทั้งหอมแดง จะต้องยื่นขอคำรับรองการนำเข้า (RIPH) จากกระทรวงเกษตร ซึ่งจะเปิดให้ยื่นขอโควตานำเข้าทุกๆ 3 เดือน โดยในคำรับรองฯ จะระบุปริมาณนำเข้าโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น ผลผลิตในประเทศ ช่วงเวลาการผลิต ความต้องการบริโภค เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนดังกล่าวต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่จำกัด และ    ยังขาดความโปร่งใสในการแจ้งให้ผู้นำเข้าทราบและปฎิบัติตาม

การขอใบอนุญาตนำเข้า (Import permit) กระทรวงการค้าอินโดนีเซียกำหนดให้ผู้นำเข้าจะต้องยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้นำเข้าประเภทผู้ผลิต (Manufacturing Importer: MI) หรือผู้นำเข้าประเภทผู้ค้า (Register Importer: RI) ตาม The Provision of Importer Identification Number (API) นอกจากนี้  การนำเข้าแต่ละครั้งจะต้องได้รับใบอนุญาตการนำเข้า (Import Permit) จากกรมการค้าต่างประเทศอินโดนีเซียภายใต้ปริมาณที่ระบุในคำรับรองการนำเข้า (RIPH) ของกระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย

ประเทศสิงคโปร์ มีกฎระเบียบการนำเข้าของสิงคโปร์ภายใต้ The Food Regulations คือ หอมแดง (รวมหอมหัวใหญ่และกระเทียม) ที่นำเข้าจะต้องสะอาดไม่มีเศษดิน/ทรายติดอยู่และไม่มีสารปราบศัตรูพืชตกค้าง ซึ่งหน่วยงานสิงคโปร์ คือ Agri-Food Veterinary Authority (AVA) และ Food Control Department (FCD) จะเป็นผู้ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด โดยส่งเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสินค้าฯ หากพบสารตกค้าง FCD จะพิจารณาให้ส่งสินค้ากลับประเทศผู้ส่งออกหรือสั่งให้เผาสินค้าทันที พร้อมดำเนินคดีผู้นำเข้าด้วย

 

[1]ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ

©2015 All rights reserved.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Power by UKnow-CoE