กรุณารอสักครู่
อีเมล์
รหัสผ่าน
kkk
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 


รายการชนิดพืช กลุ่มทรัพยากรที่ไทยมีศักยภาพในการพัฒนาเชิงพาณิชย์โดดเด่นกว่าประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น

รายละเอียดสุกร

1. ผลผลิต
2. ราคา
3. การส่งออก
4. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการผลิต
ปริมาณการผลิต ราคาและมูลค่าผลผลิตที่เกษตรกรขายได้ของสุกร ปี 2550-2558

ปี ปริมาณการผลิต (ตัว) ราคา (นน.>100กก.) (บาท/กก.) มูลค่าผลผลิต       (ล้านบาท)
2550 13,544,699 38.35 51,943.92
2551 12,087,851 53.32 64,452.42
2552 11,770,533 56.89 66,962.56
2553 12,099,175 60.01 72,607.15
2554 11,886,122 65.54 77,901.64
2555 12,828,363 56.67 72,698.33
2556 13,071,563 65.35 85,422.66
2557 12,822,990 75.08 96,275.01
2558 13,297,208 64.28 85,474.45

ที่มา :ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หมายเหตุ :สุกร 1 ตัว = 100 กก.
5. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการบริโภค
ปริมาณการบริโภคสุกร ปี 2553 - 2558

รายการ 2553 2554 2555 2556 2557 อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) 2558*
ปริมาณการบริโภค (ล้านตัน) 0.922 0.901 0.984 0.985 0.973 1.99 0.999

ที่มา :สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หมายเหตุ :* ประมาณการ
6. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการส่งออก
ปริมาณ และมูลค่าส่งออกสุกรและผลิตภัณฑ์ ระหว่างปี 2553 - 2557

สุกรและผลิตภัณฑ์ 2553 2554 2555 2556 2557
ปริมาณ (ก.ก.) 9,765,080 12,026,728 14,416,595 15,957,236 13,845,501
มูลค่า (บาท) 1,902,725,612 2,295,880,449 2,723,280,946 2,663,809,355 2,323,259,144
อัตราส่วนมูลค่า ต่อปริมาณ 194.8499769 190.8981769 188.8990393 166.9342582 167.7988499

ที่มา :สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
8. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านราคา
ราคาสุกรเฉลี่ยระหว่างปี 2550 - 2557

 

หน่วย: บาท/กิโลกรัม 

 

ที่มา :สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
10. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านความหลากหลายในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
การเลี้ยงสุกรเป็นอาชีพที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มจำนวนและลดจำนวนอย่างรวดเร็วตามตลาด โดยแบ่งเป็นผู้เลี้ยงแบบอิสระและผู้เลี้ยงแบบมีสัญญาผูกพัน ผู้เลี้ยงมากกว่าร้อยละ 70 เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ครบวงจร ร้อยละ20-25 เป็นฟาร์มขนาดกลางและเล็ก ผู้เลี้ยงรายย่อยมีเพียงร้อยละ 5 และมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากไม่สามารถแบกรับต้นทุนอาหารสัตว์ที่เพิ่มสูงขึ้นได้ ขณะที่รายใหญ่ขยายการผลิตเพิ่มขึ้น ผลผลิตเนื้อสุกรร้อยละ 25 เป็นของบริษัทชำแหละและแปรรูป ผลิตภัณฑ์สุกรที่นิยมบริโภคในประเทศส่วนใหญ่เป็นเนื้อสุกรชำแหละ ไส้กรอก แฮม ลูกชิ้น และผลิตภัณฑ์พื้นเมือง เช่น กุนเชียง หมูแผ่น หมูยอ แหนม หมูหยอง
11. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านอุปสรรคทางการค้า
				
			
12. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านมาตรการทางภาษี
มาตรการทางภาษีของประเทศในอาเซียน

อัตราภาษีนำเข้าสุกรมีชีวิตและเนื้อสุกร (HS Code 0103, 0203) ของประเทศสมาชิกอาเซียน แบ่งเป็นอัตราภาษีที่จัดเก็บภายใต้กรอบ WTO และอัตราภาษีภายใต้กรอบอาเซียน (ATIGA)

ประเทศ อัตราภาษีภายใต้กรอบ WTO อัตราภาษีภายใต้กรอบ ATIGA
บรูไน 0 0
กัมพูชา 0-35 0-15
อินโดนีเซีย 0-5 0
ลาว 5-30 0-5
มาเลเซีย N/A 0
เมียนมาร์ 0-15 0-5
ฟิลิปปินส์ 1-40 0-5
สิงคโปร์ 0 0
เวียดนาม 0-25 0-5
 

ที่มา :WTO และ asean.org
13. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านมาตรการที่มิใช่ทางภาษี
มาตรการที่มิใช่ภาษีของประเทศในอาเซียน

มาตรการที่มิใช่ภาษีของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับการค้าสุกร

ประเทศ มาตรการ สินค้า วิธีดำเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ NTMs/NTBs
บรูไน ห้ามนำเข้า สุกรมีชีวิต ห้ามนำเข้า Department of Agriculture and Agrifood, MIPR NTMs
  กฎระเบียบทางเทคนิค(Technical regulation) เนื้อสุกร In conformity with the provisions stipulated under the Laws of Brunei Darussalam, Chapter 183 Halal Meat Act and also the Constitution of Brunei Darussalam - Halal Certificate and Halal Label Order 2005 in which “Halal” imported meat must originate from abattoirs and processing plants which have been approved by Brunei Darussalam's authorities as “Halal”. Importation of these products must also be complied to the Veterinary Requirement as stipulated by Department of Agriculture from time to time and in accordance to the provisions stipulated under the Laws of Brunei Darussalam, Chapter 47 Quarantine and Prevention Disease, Section 91 and 92 Quarantine and Prevention of Disease (Animals) Regulations. Every consignment of any of these products shall be accompanied by a Veterinary Health Certificate issued by Competent Authority / Authorised Veterinarian of exporting country. The certificate must be obtained by the consignor not more than fourteen days prior to the dispatch and shall accompany the consignments. To prevent the introduction of exotic animal diseases and disease agents into Brunei Darussalam and in line with the international regulations that allow national authority to prohibit, restrict or regulate the movement of animals and its products. Except for the non-halal meat/products (pig/pork and swine products), which does not require the 'halal' requirement but need to comply with the provisions under Chapter 47 of the Laws of Brunei Darussalam. Ministry of Health, Ministry of Religious Affairs, Department of Agriculture and Agrifood, MIPR NTMs
กัมพูชา[1] สินค้าที่ต้องตรวจสอบก่อนการนำเข้า (Pre-Shipment Inspection) "PSI" สินค้าก่อนการนำเข้าที่มีมูลค่ามากกว่า 4,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลัง ได้ออกระเบียบการตรวจสอบสินค้าก่อนการนำเข้าที่มีมูลค่ามากกว่า 4,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลัง NTMs
  Non-Automatic Licensing สุกรมีชีวิต Import Licensing & Administrative Procedure. Prior permit from the Ministry of Agriculture, Fishery & Forestry Ministry of Agriculture, Fishery and Forestry NTMs
  Non-Automatic Licensing เนื้อสุกร Import Licensing & Administrative Procedure. Prior permit from the Ministry of Agriculture, Fishery & Forestry Ministry of Agriculture, Fishery and Forestry NTMs
อินโดนีเซีย[2] ขออนุญาตนำเข้า อาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ผู้นำเข้าจะต้องจดทะเบียนกับ Ministry of Trade and Industry หรือจดทะเบียนกับ Department of Health (BPOM) ของอินโดนีเซีย และระบุหมายเลขทะเบียน(ML NO.) ลงในผลิตภัณฑ์ด้วย - Ministry of Trade and Industry - Department of Health (BPOM)   NTMs
    เนื้อสัตว์ และสัตว์มีชีวิต ขออนุญาตนำเข้าเพื่อป้องกันโรค   NTMs
  Technical regulation - CITES สุกรมีชีวิต Indonesia has ratified the Washington Convention (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES). Maintaines imports control on endangered animals and plants including their parts and derivatives.   NTMs
  Technical regulation - SPS สุกรมีชีวิต Imports of live animals requires sanitary and phytosanitary certificates.   NTMs
  Quantity Control Measure-Licensing เนื้อสุกร Government of Indonesia imposes de facto quantitative restrictions on imports of meat and products by requiring an Importer Letter Recommendation ('Surat Rekomendasi Importir") before importers can import products. In approving such a request can arbitrarily alter the quantity allowed enter.   NTMs
  Technical regulation - Quality Standard     เนื้อสุกร A ceiling of radio-activity is established on meat and meat products.   NTMs
  Technical measures nes - properly slautered เนื้อสุกร In accordance with decree no.  27/Permentan/OT.140/3/2007 meat imports with the exception of pork must be accompanied by a certificate confirming that the slaughter process conforms to the requirement of Islam   NTMs
  Technical regulation - SPS เนื้อสุกร Imports of meat and meat products, materials of animal origin requires sanitary and phytosanitary certificates.   NTMs
มาเลเซีย Import Licensing (Import Permit); Technical regulation (SPS)" สุกรมีชีวิต Import licence is required to ensure SPS requirements are fulfilled. Department of Veterinary Services, Ministry of Agriculture and Agro-based Industry. NTMs
  Import Licensing (Import Permit); Technical regulation (SPS)" เนื้อสุกร Import licence is required to ensure SPS requirements are fulfilled. Department of Veterinary Services, Ministry of Agriculture and Agro-based Industry. NTMs
  Certificate of Approval; Technical regulations" เนื้อสุกร Import licence is required to ensure SPS requirements are fulfilled. Ministry of Health. Import licence by Department of Veterinary Services, MOA NTMs
เมียนมาร์ Testing , inspection and quarantine measures สุกรมีชีวิต Imports are subject to inspection requirements by the Ministry of Livestock and fisheries to protect public health and live animal from epidemic of harmful deseases e.g. foot and mouth deseases, BSE, Avian Influenza and anthrax.They shall meet all requirements and regulations of the concerned Ministry. Health Certificate must also accompany every shipment of importation. Ministry of Commerce, Minis-try of Livestocks and Fisheries, Ministry of Health NTMs
  Testing , inspection and quarantine measures เนื้อสุกร Imports are subject to inspection requirements by the Ministry of Livestocks and Fisheries to protect public health from epidemic of harmful deseases e.g. foot and mouth deseases and anthrax.They shall meet all requirements and regulations of the ministry concerned. Health Certificate must also accompany every shipment of importation. They are also subject to quality and standard  require -ments by the Food and Drug  Administration (FDA). Ministry  of Livestocks and Fisheries and Ministry of Health NTMs
ฟิลิปปินส์[3] ควบคุมการนำเข้าประเทศ อาหารสำเร็จรูป ต้องลงทะเบียนและมี Certification of Product The Bureau of Food and Drug Administration NTMs
  ใบอนุญาตนำเข้า เนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ ต้องได้รับใบอนุญาตนำเข้าจาก The National Meat Inspection และ The Bureau of Animal Industry และโรงงานผู้ส่งออก/ ผู้ผลิตจะต้องได้รับการตรวจรับรองเช่นกัน The National Meat Inspection และ The Bureau of Animal Industry NTMs
สิงคโปร์[4]   สินค้าทุกชนิด ผู้นำเข้าและส่งออก ต้องจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับหน่วยงาน Accounting & Corporate Regulatory Authority (ACRA) และได้รับใบอนุญาตการนำเข้าหรือส่งออก จาก IE Singapore - Accounting & Corporate Regulatory Authority - IE Singapore NTMs
  ใบอนุญาตให้นำเข้า สุกรมีชีวิต เนื้อสุกรแปรรูป และผลิตภัณฑ์ หน่วยงาน Agri-Food & Veterinary Authority (AVA) ภายใต้กระทรวง Ministry of National Development เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสุขอนามัยสินค้าก่อนออก ใบอนุญาตให้นำเข้าทุกครั้ง โดยกำหนดว่า สุกรมีชีวิต เนื้อสุกรแปรรูป และผลิตภัณฑ์(เช่น หมูกระป๋อง แฮม Ready-to-eat ที่มีส่วนประกอบของหมู หมูหยอง หมูแผ่น ไส้กรอกหมู เป็นต้น) ที่นำเข้าจะต้องผลิตมาจากฟาร์ม เลี้ยงสุกร โรงฆ่า โรงชำแหละ และโรงงานแปรรูปที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากกรม ปศุสัตว์ของประเทศผู้ผลิตและ AVA ตรวจสอบและอนุมัติแล้ว เท่านั้น Agri-Food & Veterinary Authority (AVA) ภายใต้กระทรวง Ministry of National Development NTMs
  Automatic Licensing สุกรมีชีวิต เนื้อสุกรแปรรูป และผลิตภัณฑ์ Imports of animals/birds/ eggs / biologics, endangered species are regulated through the automatic import licensing for reasons of human and animal health and safety Agri-Food and Veterinary Authority (AVA) NTMs
เวียดนาม[5] มาตรการสุขอนามัย( Sanitary and Phytosanitary Measures : SPS) อาหารแปรรูป/สินค้าอาหาร - เฝ้าระวังโดยกระทรวงสาธารณสุข - ต้องมีการวิเคราะห์ทาง LAB และผลิตด้วยกระบวนการมาตรฐานสากล GMP/HACCP Ministry of Health NTMs
    [1]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนราชอาณาจักรกัมพูชา”, 2554. [2]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย”, 2555. [3]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์”, 2555. [4]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐสิงคโปร์”, 2555. [5]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม”, 2554.

ที่มา :กรมส่งเสริมการส่งออกและ asean.org

©2015 All rights reserved.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Power by UKnow-CoE