กรุณารอสักครู่
อีเมล์
รหัสผ่าน
kkk
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 


รายการชนิดพืช กลุ่มทรัพยากรที่ไทยมีศักยภาพในการพัฒนาเชิงพาณิชย์โดดเด่นกว่าประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น

รายละเอียดไก่

1. ผลผลิต
2. ราคา
3. การส่งออก
4. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการผลิต
ปริมาณการผลิต ราคาและมูลค่าผลผลิตที่เกษตรกรขายได้ของไก่เนื้อ ปี 2550 -2558 

ปี จำนวน ณ วันที่ 1 มกราคม (ตัว) ปริมาณการผลิต (ตัว) ระหว่างปี ราคาที่เกษตรกร ขายได้ (บาท/กก.) มูลค่าผลผลิต (ล้านบาท)
2550 119,366,105 879,980,785 33.67 61,035.64
2551 123,569,734 920,753,650 37.27 70,691.97
2552 129,623,115 917,262,887 38.14 72,067.88
2553 131,331,732 970,943,058 42.78 85,566.11
2554 137,646,821 994,319,478 46.81 95,880.84
2555 141,818,460 1,055,127,478 42.03 91,354.84
2556 149,900,260 1,103,323,199 43.25 98,300.58
2557 153,567,353 1,209,522,081 42.65 106,267.40
2558 158,150,616 1,310,575,108 39.17 105,537.30
  ปริมาณการผลิต ราคาและมูลค่าผลผลิตที่เกษตรกรขายได้ของไก่ไข่ ปี 2550 -2558
ปี จำนวน ณ วันที่ 1 มกราคม (ตัว) ปริมาณการผลิต ระหว่างปี (ฟอง) ราคาเฉลี่ย (บาท / ร้อยฟอง) มูลค่าผลผลิต (ล้านบาท)
2550 35,130,533 8,989,995,007 206 18,519.39
2551 36,742,448 9,425,963,668 233 21,962.50
2552 38,720,531 9,617,832,463 237 22,794.26
2553 39,424,265 9,786,854,575 265 25,935.16
2554 40,449,726 10,024,434,690 301 30,173.55
2555 41,488,920 10,998,332,737 256 28,155.73
2556 44,300,803 11,148,498,140 306 34,114.40
2557 46,970,848 11,705,651,288 309 36,207.73
2558 46,594,578 12,399,738,132 256 29,173.93

ที่มา :ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
5. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการบริโภค
การบริโภคเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ปี 2553 - 2558

  2553 2554 2555 2556 2557* 2558**
การบริโภค (ตัน) 898,737 896,152 908,251 1,008,012 1,087,994 1,108,132

ที่มา :สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557)
หมายเหตุ :: * ข้อมูลเบื้องต้น ** ข้อมูลประมาณการ
6. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการส่งออก
การส่งออกไก่ปรุงแต่ง ไก่สดแช่แข็ง ไก่เนื้อทำพันธุ์ และไก่เนื้อมีชีวิตอื่น ปี 2550 - 2557

ปี ไก่ปรุงแต่ง เนื้อและส่วนอื่นของไก่เนื้อสดหรือแช่เย็นหรือแช่เย็นจนแข็ง ไก่เนื้อทำพันธุ์ ไก่เนื้อมีชีวิตอื่น รวม
ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) ปริมาณ (พันตัว) มูลค่า (ล้านบาท) ปริมาณ (พันตัว) มูลค่า (ล้านบาท) มูลค่า
2550 276,329 31,983 19,776 1,056 162 8 193 2 33,048
2551 359,991 50,275 23,351 1,346 82 6 155 1 51,628
2552 354,124 47,264 25,237 1,583 67 5 111 1 48,852
2553 398,924 50,346 33,292 1,877 234 17 96 1 52,242
2554 415,585 57,045 51,285 3,250 297 23 172 3 60,322
2555 445,243 61,871 92,862 5,880 344 32 275 6 67,789
2556 413,164 60,470 91,242 6,330 226 22 461 7 66,829
2557 399,016 61,315 146,543 12,648 729 40 462 10 74,013
สัดส่วน ปี 2557 (ร้อยละ)   82.84   17.09   0.05   0.01  

ที่มา :สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
8. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านราคา
ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ และราคาส่งออกไก่สดแช่แข็งและเนื้อไก่แปรรูป ปี 2553 - 2558

ปี ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ (บาท/กก.) ราคาส่งออก
ไก่สดแช่แข็ง (บาท/กก.) เนื้อไก่แปรรูป (บาท/กก.)
2553 42.78 56.38 126.2
2554 46.81 63.34 137.26
2555 42.03 63.32 139.18
2556 43.25 69.37 146.37
2557* 43.00 85.00 150.00
2558** 43.50 86.00 151.00
หมายเหตุ: * ข้อมูลเบื้องต้น ** ข้อมูลประมาณการ ที่มา:สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557)   ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ ราคาส่งออก และราคานำเข้า ปี 2553 - 2557
รายการ 2553 2554 2555 2556 2557* อัตราเพิ่ม (ร้อยละ)
ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ฟอง) 1/ 2.65 3.01 2.56 3.06 3.10 3.36
ราคาส่งออก2/ (เอฟ.โอ.บี) ไข่ไก่สด (บาท/ฟอง) 2.61 3.09 2.64 2.60 3.08 1.60
ผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่ (บาท/ตัน) 80,319.00 76,317.00 81,394.00 81,183.00 87,726.00 2.41
ราคานำเข้า2/ (ซี.ไอ.เอฟ) ผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่ (บาท/ตัน) 240,028.00 217,850.00 267,173.00 274,246.00 297,685.00 6.83

หมายเหตุ : * ประมาณการ

ที่มา :       1/ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

2/ กรมศุลกากร

10. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านความหลากหลายในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ไก่และผลิตภัณฑ์จากไก่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์เป็นอาหารได้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่

          1) เนื้อไก่ และผลิตภัณฑ์มีหลายหลายประเภท เช่นเนื้อไก่สด อาทิ เนื้อไก่สดแช่เย็น เนื้อไก่สดแช่แข็งไก่ปรุงสุก ไก่แปรรูปแช่แข็ง ไก่พร้อมทานและเป็นส่วนประกอบในอาหาร อาทิ ข้าวมันไก่ แกงคั่วฟักไก่ แกงแคไก่ ปีกไก่ทอดตะไคร้

          2) ไข่ไก่ เช่น ไข่ดิบ ไข่ปรุงสุก ไข่แปรรูป อาทิ ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า และเป็นส่วนประกอบในอาหาร อาทิ ไข่อบมันฝรั่ง ไข่อบชีสและพริกหยวก
11. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านอุปสรรคทางการค้า
				
			
12. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านมาตรการทางภาษี
มาตรการทางภาษีของประเทศในอาเซียน

อัตราภาษีนำเข้าเนื้อสัตว์ปีก และไข่สัตว์ปีก (HS Code 0207, 0407) ของประเทศสมาชิกอาเซียน แบ่งเป็นอัตราภาษีที่จัดเก็บภายใต้กรอบ WTO และอัตราภาษีภายใต้กรอบอาเซียน (ATIGA)

ประเทศ อัตราภาษีภายใต้กรอบ WTO (เนื้อสัตว์ปีก/ไข่สัตว์ปีก) อัตราภาษีภายใต้กรอบ ATIGA (เนื้อสัตว์ปีก/ไข่สัตว์ปีก)
บรูไน 0/0 0/0
กัมพูชา 35/0-35 35/0-5
อินโดนีเซีย 5-20/5 0/0
ลาว 30/30 5/5
มาเลเซีย 0/0 0/0
เมียนมาร์ 15/15 0/0-5
ฟิลิปปินส์ 5-40/1-10 0-5/0
สิงคโปร์ 0/0 0/0
เวียดนาม 15-40/0-30 0-5/0-5
 

ที่มา :WTO และ asean.org
13. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านมาตรการที่มิใช่ทางภาษี
มาตรการที่มิใช่ภาษีของประเทศในอาเซียน

มาตรการที่มิใช่ภาษีของประเทศอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับการค้าเนื้อสัตว์ปีก และไข่สัตว์ปีก

ประเทศ มาตรการ สินค้า วิธีดำเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ NTMs/NTBs
บรูไน Technical regulation เนื้อสัตว์ปีก In conformity with the provisions stipulated under the Laws of Brunei Darussalam, Chapter 183 Halal Meat Act and also the Constitution of Brunei Darussalam - Halal Certificate and Halal Label Order 2005 in which “Halal” imported meat must originate from abattoirs and processing plants which have been approved by Brunei Darussalam's authorities as “Halal”. Importation of these products must also be complied to the Veterinary Requirement as stipulated by Department of Agriculture from time to time and in accordance to the provisions stipulated under the Laws of Brunei Darussalam, Chapter 47 Quarantine and Prevention Disease, Section 91 and 92 Quarantine and Prevention of Disease (Animals) Regulations. Every consignment of any of these products shall be accompanied by a Veterinary Health Certificate issued by Competent Authority / Authorised Veterinarian of exporting country. The certificate must be obtained by the consignor not more than fourteen days prior to the dispatch and shall accompany the consignments. To prevent the introduction of exotic animal diseases and disease agents into Brunei Darussalam and in line with the international regulations that allow national authority to prohibit, restrict or regulate the movement of animals and its products. Except for the non-halal meat/products (pig/pork and swine products), which does not require the 'halal' requirement but need to comply with the provisions under Chapter 47 of the Laws of Brunei Darussalam. Ministry of Health, Ministry of Religious Affairs, Department of Agriculture and Agrifood, MIPR NTMs
  Technical regulation ไข่ไก่ Importation of these must comply with the Veterinary Requirement as stipulated by Department of Agriculture, Brunei Darussalam, from time to time. Every consignment of these products shall be accompanied by a Veterinary Health Certificate issued by Authorised Veterinarian of exporting country. The certificate must be obtained by the consignor not more than fourteen days prior to the dispatch and shall accompany the consignments. Imports of agricultural produce are subject to certificate of origin requirement. Processed food products (preserved/canned) does not require import permit from Department of Agriculture. Department of Agriculture and Agrifood, MIPR and Ministry of Health NTMs
กัมพูชา[1] สินค้าที่ต้องตรวจสอบก่อนการนำเข้า (Pre-Shipment Inspection) สินค้าก่อนนำเข้ามีมูลค่า > 4,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลัง ได้ออกระเบียบการตรวจสอบสินค้าก่อนการนำเข้าที่มีมูลค่ามากกว่า 4,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลัง NTMs
  Technical Measures เนื้อสัตว์ปีก Import is subject to sanitary certificate requirement   NTMs
  Non-Automatic Licensing เนื้อสัตว์ปีก Import Licensing & Administrative Procedure. Prior permit from the Ministry of Agriculture, Fishery & Forestry   NTMs
อินโดนีเซีย[2] ขออนุญาตนำเข้า อาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ผู้นำเข้าจะต้องจดทะเบียนกับ Ministry of Trade and Industry หรือจดทะเบียนกับ Department of Health (BPOM) ของอินโดนีเซีย และระบุหมายเลขทะเบียน(ML NO.) ลงในผลิตภัณฑ์ด้วย - Ministry of Trade and Industry - Department of Health NTMs
    เนื้อสัตว์ และสัตว์มีชีวิต ขออนุญาตนำเข้าเพื่อป้องกันโรค   NTMs
    อาหารฮาลาล การนำเข้าสินค้าอาหารฮาลาลจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับตามกฎระเบียบของ หน่วยงานอาหารและยาของอินโดนีเซีย(BPOM) ด้วย กล่าวคือ สินค้าที่นำเข้าได้จะต้องมีหมายเลข ML เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ส่วนสินค้านำเข้าจะติดหรือไม่ติดเครื่องหมายฮาลาลก็ไม่ได้เป็นกฎระเบียบ บังคับในการนำเข้าแต่อย่างใด แต่หากไม่มีหมายเลขทะเบียนอาหารและเครื่องดื่ม จะไม่สามารถนำเข้ามาจำหน่ายได้ หน่วยงานอาหารและยาของอินโดนีเซีย (BPOM) NTMs
  Quantity Control Measure-Prohibitions เนื้อสัตว์ปีก In late September, DG of Livestock Services, issued a directive banning imports of chicken parts. The Ministry of Agriculture stated that the ban was necessary to protect the domestic industry, and to assure consumers that imports were halal (produced in accordance with Islamic practices).   NTMs
  Quantity Control Measure-Licensing เนื้อสัตว์ปีก Government of Indonesia imposes de facto quantitative restrictions on imports of meat and products by requiring an Importer Letter Recommendation ('Surat Rekomendasi Importir") before importers can import products. In approving such a request can arbitrarily alter the quantity allowed enter.   NTMs
  Technical regulation - Quality Standard เนื้อสัตว์ปีก A ceiling of radio-activity is established on meat and meat products.   NTMs
  Technical measures nes - properly slautered เนื้อสัตว์ปีก In accordance with decree no. 27/Permentan/OT.140/3/2007 meat imports with the exception of pork must be accompanied by a certificate confirming that the slaughter process conforms to the requirement of Islam   NTMs
  Technical regulation - SPS เนื้อสัตว์ปีก Imports of meat and meat products, materials of animal origin requires sanitary and phytosanitary certificates.   NTMs
มาเลเซีย[3] มาตรฐานฮาลาล อาหารฮาลาล หน่วยงานให้การรับรองด้านฮาลาลของมาเลเซีย Department Of Islam Development Malaysia (JAKIM) จะตรวจสอบตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบจนถึงมือผู้บริโภค(From farm to table) กรณีที่มีการผลิตและแปรรูปในมาเลเซีย เช่น กรณีของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัดมหาชนซึ่งเข้ามาตั้งโรงเลี้ยง โรงเชือดและแปรรูปผลิตภัณฑ์ กรณีที่เป็นการนำเข้าจะต้องประสานงานกับกรมปศุสัตว์ของมาเลเซียจะส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปรับรอง (Verified) โรงงานในประเทศไทยก่อนการนำเข้าประเทศมาเลเซีย Department Of Islam Development Malaysia (JAKIM) NTMs
  Import Licensing (Import Permit); Technical regulation (SPS) เนื้อสัตว์ปีก Import licence is required to ensure SPS requirements are fulfilled. Department of Veterinary Services, Ministry of Agriculture and Agro-based Industry. NTMs
  Certificate of Approval; Technical regulations เนื้อสัตว์ปีก Import licence is required to ensure SPS requirements are fulfilled. Ministry of Health. Import licence by Department of Veterinary Services, MOA NTMs
  Import Licensing (Import Permit); Technical regulation (SPS)     ไข่สัตว์ปีก Import licence is required to ensure SPS requirements are fulfilled. Department of Veterinary Services, Ministry of Agriculture and Agro-based Industry. NTMs
  Certificate of Approval; Technical regulations   Import licence is required to ensure SPS requirements are fulfilled. Ministry of Health. Import licence by Department of Veterinary Services, MOA NTMs
เมียนมาร์ Testing , inspection and quarantine measures เนื้อสัตว์ปีก Imports are subject to inspection require -ments by the Ministry of Livestocks and Fisheries to protect public health from epidemic of harmful deseases e.g. foot and mouth deseases and anthrax.They shall meet all requirements and regulations of the ministry concerned. Health Certificate must also accompany every shipment of importation. They are also subject to quality and standard  require -ments by the Food and Drug  Administration (FDA). Ministry  of Livestocks and Fisheries and Ministry of Health NTMs
ฟิลิปปินส์[4] ควบคุมการนำเข้าประเทศ อาหารสำเร็จรูป ต้องลงทะเบียนและมี Certification of Product The Bureau of Food and Drug Administration NTMs
  TRQ เนื้อสัตว์ปีก Imports of poultry meats are subject to minimum access volume (MAV) & tariff-rate quotas (TRQs). Administrative Order (A.O.) 9 of 1996, as amended by A.O. 8 of 1997 and A.O. 1 of 1998 established the rules for implementing these TRQs and allocating import licenses.  These measures comply with the Philippine commitments under the WTO Agreement in Agriculture Department of Agriculture (Agriculture Tariffication Act) NTMs
สิงคโปร์[5]   สินค้าทุกชนิด ผู้นำเข้าและส่งออก ต้องจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับหน่วยงาน Accounting & Corporate Regulatory Authority (ACRA) และได้รับใบอนุญาตการนำเข้าหรือส่งออก จาก IE Singapore - Accounting & Corporate Regulatory Authority - IE Singapore NTMs
    ไก่/เป็ด - AVA กำหนดให้นำเข้าได้จากประเทศผู้ผลิตที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น สำหรับไทย เนื่องจากเกิดโรคระบาดไข้หวัดนกเมื่อต้นปี 2547 จึงทำให้ AVA ประกาศห้ามนำเข้าสินค้าสัตว์ปีกแช่แข็งและผลิตภัณฑ์ทุกชนิดเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2547 และหลังจากนั้นก็ประกาศห้ามนำเข้าจากจีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และอัฟริกาใต้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 AVA ได้ประกาศอนุญาตให้นำเข้าผลิตภัณฑ์ไก่/เป็ดแปรรูปโดยผ่านความร้อนสูงในอุณหภูมิ 70°C ระยะเวลาอย่างต่ำ3.5 วินาที (Heat-processed poultry meat products) จากบริษัทผู้ผลิตไทยโดยใบรับรองสุขอนามัยสินค้าฯ ที่ส่งให้ AVA จะต้องลงรายละเอียด อุณหภูมิของการผลิตโดยผ่านความร้อนและระยะเวลาให้ครบถ้วน และหากผลิตภัณฑ์ไก่/เป็ดแปรรูปโดยผ่านความร้อนสูงนั้น มีส่วนผสมของผัก (เช่น ขิง กระเทียม ใบ shiso แห้ง เป็นต้น) และผลิตภัณฑ์จากไข่ (เช่น ไข่ขาว และไข่ทั้งฟอง แห้ง) ผู้ผลิตต้องจัดส่งข้อมูลวิธีควบคุมการผลิต โปรแกรมการดูแล สารตกค้างของยาปราบศัตรูพืชรวมทั้งข้อมูลของผู้จัดส่งสินค้าผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูป และขั้นตอนการผลิตให้ AVA พิจารณา ด้วย Agri-Food and Veterinary Authority (AVA) NTBs
    ไข่ไก่   AVA จะอนุญาตให้นำเข้าไข่ไก่เฉพาะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ AVA แล้วเท่านั้น และผู้ส่งออกจากประเทศผู้ผลิตจะต้องแนบใบรับรองจากหน่วยงานที่ตรวจสอบภายในประเทศมาด้วยทุกครั้งในการส่งออกมาสิงคโปร์สำหรับประเทศไทย ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้นำเข้าแต่อย่างใด Agri-Food and Veterinary Authority (AVA) NTBs
  Automatic Licensing เนื้อสัตว์ปีก Imports of meat and meat products are regulated through the automatic  import licensing for reasons of health and safety, Agri-Food and Veterinary Authority (AVA) NTMs
  Automatic Licensing ไข่สัตว์ปีก Imports of animals/birds/ eggs / biologics, endangered species are regulated through the automatic import licensing for reasons of human and animal health and safety Agri-Food and Veterinary Authority (AVA) NTMs
เวียดนาม[6] มาตรการสุขอนามัย( Sanitary and Phytosanitary Measures : SPS) อาหารแปรรูป/สินค้าอาหาร - เฝ้าระวังโดยกระทรวงสาธารณสุข - ต้องมีการวิเคราะห์ทาง LAB และผลิตด้วยกระบวนการมาตรฐานสากล GMP/HACCP Ministry of Health NTMs
  มาตรการการขออนุญาต นำเข้า สินค้าประเภทวัสดุเกี่ยวกับนมข้าวโพด และไข่ของสัตว์ปีก ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมโดยต้องมีใบอนุญาตนำเข้า (Import Licensing) ซึ่งจะกำหนดปริมาณตามความต้องการภายในประเทศ Ministry of Agriculture and Rural Development NTMs
  TRQ ไข่สัตว์ปีก No. 04/2006/TT-BTM dated 6 April 2006: This Circular promulgates detailed lists of products prohibited to be exported, imported and products imported by line management permit of Ministry of Trade and tariff rate quota imposed products, which consist of: - Import prohibition list of products: used consumption goods and medical equipments. - List of products under management by line permit and specific regulations: fuel gasoline and oil, used imported automobiles, woods imported into Vietnam from joint border countries, fertilizer and fuel gas and oil exported mainly by state to balance foreign exchange for imports, imported cigars and cigarettes. - List of imported products under tariff rate quotas comprising: salt, unmanufactured tobacco (as input for production), egg of poultry, refined and unrefined sugar; No. 12/ND-CP dated 23 Jan 2006: This Decree makes detailed provisions for implementation of the Commercial Law with respect to international purchases and sales of goods including import, export, temporary import for re-export, temporary export for re-import, and transshipment; and for activities of principals and authorized dealers in importing and exporting goods and in agency for sale and purchase, processing and transit of goods involving foreign business entities. This Decree promulgated the list of goods the import or export of which is prohibited, the list of goods for which import and export is subject to issuance of a permit, the list of import and export goods subject to specialized industry management and the principles applicable in each specialized industry such as: rice, petroleum, used cars of all kinds, goods servicing national defense and security, woods imported from countries sharing borderlines with Vietnam. These above-mentioned lists are enacted with pure purpose of administrative control over the implementation of specialized agencies and in consistent with WTO provisions and principles;   No. 35/2006/QĐ-BTM dated 08 December 2006: This Decision promulgates the list of products under tariff rate quotas imposition in 2007, comprising: chicken and duck egg, unmanufactured tobacco (as input for production), salt, unrefined and refined sugar. This Decision stipulates the details of registration forms for tariff rate quotas for the above-mentioned products. Based on the annual TRQ and balance between the imports and the registered needs of businesses, the Ministry of Trade shall issue import permit accordingly. Ministry of Trade NTMs
[1]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนราชอาณาจักรกัมพูชา”, 2554. [2]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย”, 2555. [3]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนสหพันธรัฐมาเลเซีย”, 2555. [4]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์”, 2555. [5]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐสิงคโปร์”, 2555. [6]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม”, 2554.

ที่มา :กรมส่งเสริมการส่งออกและ asean.org

©2015 All rights reserved.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Power by UKnow-CoE