กรุณารอสักครู่
อีเมล์
รหัสผ่าน
kkk
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 


รายการชนิดพืช กลุ่มทรัพยากรที่ไทยมีศักยภาพในการพัฒนาเชิงพาณิชย์โดดเด่นกว่าประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น

รายละเอียดโค

1. ผลผลิต
2. ราคา
3. การส่งออก
4. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการผลิต
จำนวนตัว ปริมาณการผลิต ราคาและมูลค่าผลผลิตของโคนม ปี 2550-2558

ปี จำนวน (ตัว) ปริมาณการผลิต น้ำนมดิบ (ตัน) ราคาน้ำนมดิบ (บาท/กก.) มูลค่าผลผลิต (ล้านบาท)
2550 495,236 729,098 12.06 8,792.92
2551 493,893 786,186 14.56 11,446.87
2552 495,410 840,691 15.60 13,114.78
2553 525,019 911,391 15.46 14,090.10
2554 555,486 984,960 16.39 16,143.49
2555 573,048 1,022,190 16.61 16,978.58
2556 589,779 1,095,314 16.91 18,521.76
2557 605,120 1,067,452 16.91 18,050.61
2558 608,100 1,082,379 17.15 18,322.53
  จำนวนตัว ปริมาณการผลิต ราคาและมูลค่าผลผลิตของโคเนื้อปี 2550-2558
ปี จำนวน (ตัว) ปริมาณการผลิต (ตัว) ราคาขนาดกลาง (บาท/ตัว) (นน.350-450 กก.) มูลค่าผลผลิต (ล้านบาท)
2550 6,480,876 1,197,317 14,294 17,114.35
2551 6,699,999 1,187,155 13,206 15,677.07
2552 6,647,325 1,173,348 13,046 15,306.91
2553 6,497,996 1,130,406 12,998 14,693.02
2554 5,890,701 1,087,227 14,927 16,228.68
2555 5,392,579 1,026,491 17,344 17,803.55
2556 5,147,521 995,207 21,110 21,009.23
2557 4,898,575 974,708 29,908 29,151.32
2558 4,902,071 985,505 36,251 35,523.23

ที่มา :ศูนย์สารสนเทศการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
5. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการบริโภค
ผลผลิตน้ำนมดิบและการบริโภคนมพร้อมดื่มของไทย ปี 2553 - 2557

รายการ 2553 2554 2555 2556 25571/ อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) 25582/
ผลผลิตน้ำนมดิบ (ตัน) 911,391 982,453 1,022,190 1,095,314 1,067,452 4.34 1,096,369
การบริโภคนมพร้อมดื่ม (ตัน) 934,674 941,189 990,836 1,047,550 1,025,181 2.96 1,052,514
หมายเหตุ : 1/ ข้อมูลเบื้องต้น 2/ ประมาณการ ที่มา : สำนักงำนเศรษฐกิจการเกษตร   การผลิต ส่งออก นำเข้า และการบริโภคเนื้อโคและผลิตภัณฑ์ของไทย ปี 2553 - 2558
รายการ 2553 2554 2555 2556 2557* อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) 2558**
การผลิต1/ (ล้านตัว)                   (พันตันน้ำหนักซาก) 1.160 167.080 1.087 161.410 1.026 147.81 0.995 143.29 0.975 140.36 -4.27 -4.57 0.965 138.01
ส่งออก2/ (พันตัน) 0.497 4.463 7.658 11.966 7.926 92.03 -
นำเข้า2/ (พันตัน) 2.978 7.626 10.818 18.288 17.343 55.25 -
การบริโภค1/ (ล้านตัว) (พันตันน้ำหนักซาก) 1.255 180.720 1.254 180.580 1.254 180.580 1.257 181.008 1.257 181.008 0.40 0.56 1.258 181.755
หมายเหตุ : * ประมาณการ ** ประมาณการ ที่มา :      1/ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

2/ กรมศุลกากร

6. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการส่งออก
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกโค ปี 2550 - 2557

ปี โคตัวผู้เเละโคตัวเมียทำพันธุ์ (ตัว) โคตัวผู้เเละโคตัวเมียมีชีวิตอื่น (ตัว) เนื้อโคสดหรือแช่เย็นหรือแช่เย็นจนแข็ง รวม
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า มูลค่า
2550 180 2,063,075 48,487 34,232,085 39,249 8,518,321 44,813,481
2551 18,973 126,422,061 75,013 516,325,576 4,001 661,121 643,408,758
2552 83,541 536,549,383 133,130 964,577,963 554,767 38,785,885 1,539,913,231
2553 74,901 275,571,821 179,700 1,173,034,416 112,246 8,493,219 1,457,099,456
2554 9,824 55,992,973 111,954 942,045,646 3,106,175 246,278,020 1,244,316,639
2555 23,977 131,977,964 353,757 1,021,503,311 3,232,912 316,851,887 1,470,333,162
2556 8,553 52,981,880 219,515 1,460,815,242 966,532 88,534,929 1,602,332,051
2557 34,192 337,654,402 210,265 1,428,125,896 4,412,228 493,474,899 2,259,255,197
สัดส่วน ปี 2557 (ร้อยละ)   14.95   63.21   21.84  
11. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านอุปสรรคทางการค้า
				
			
12. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านมาตรการทางภาษี
มาตรการทางภาษีของประเทศในอาเซียน

อัตราภาษีนำเข้าโคมีชีวิต เนื้อโค และผลิตภัณฑ์นมและครีม (HS Code 0102, 0201, 0202, 0401) ของประเทศสมาชิกอาเซียน แบ่งเป็นอัตราภาษีที่จัดเก็บภายใต้กรอบ WTO และอัตราภาษีภายใต้กรอบอาเซียน (ATIGA)

ประเทศ อัตราภาษีภายใต้กรอบ WTO (โคมีชีวิต/เนื้อโค/ผลิตภัณฑ์นมและครีม) อัตราภาษีภายใต้กรอบ ATIGA (โคมีชีวิต/เนื้อโค/ผลิตภัณฑ์นมและครีม)
บรูไน 0/0/0 0/0/0
กัมพูชา 0-15/35/7 0-5/0-5/0-5
อินโดนีเซีย 0-5/5/5 0/0/0
ลาว 5-10/30/5 0-3/5/5
มาเลเซีย 0/0/0-5 0/0/0
เมียนมาร์ 0/15/3 0/0/0-3
ฟิลิปปินส์ 1-3/10/3 0/0/0
สิงคโปร์ 0/0/0 0/0/0
เวียดนาม 0-5/14-30/15 0/5/5
 

ที่มา :WTO และ asean.org
13. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านมาตรการที่มิใช่ทางภาษี
มาตรการที่มิใช่ภาษีของประเทศในอาเซียน

มาตรการที่มิใช่ภาษีของอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับการค้าสัตว์จำพวกโค

ประเทศ มาตรการ สินค้า วิธีดำเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ NTMs/NTBs
บรูไน Technical regulation สัตว์จำพวกโคกระบือ มีชีวิต The Animal Import Permit is issued in strict adherence to the requirements as stipulated under the Laws of Brunei Darussalam, Chapter 47 Quarantine and Prevention Disease, Section 91 and 92 Quarantine and Prevention of Disease (Animals) Regulations; and additional requirements stated by Veterinary Officer which may from time to time change according to the status of disease of animals and subject to any declaration or proclamation made under the Enactment, or any International agreement or memorandum of understanding pertaining to Import and Export of animal(s), and their products. Each permit is valid only for one consignment. Import Permit issued is only valid for ONE month and the Department of Agriculture, Brunei Darussalam reserves the right to revoke at any time. To prevent the introduction of exotic animal diseases and disease agents, which is in line with international regulations that allow national authority to prohibit, restrict or regulate movement of animals and their products. Department of Agriculture and Agrifood, MIPR NTMs
กัมพูชา[1] สินค้าที่ต้องตรวจสอบก่อนการนำเข้า (Pre-Shipment Inspection) "PSI" สินค้าก่อนการนำเข้าที่มีมูลค่ามากกว่า 4,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลัง ได้ออกระเบียบการตรวจสอบสินค้าก่อนการนำเข้าที่มีมูลค่ามากกว่า 4,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลัง NTMs
  Technical Measures สัตว์จำพวกโคกระบือ มีชีวิต Import is subject to veterinary certificate requirement   NTMs
  Non-Automatic Licensing สัตว์จำพวกโคกระบือ มีชีวิต Import Licensing & Administrative Procedure. Prior permit from the Ministry of Agriculture, Fishery and Forestry Ministry of Agriculture, Fishery and Forestry NTMs
อินโดนีเซีย[2] ขออนุญาตนำเข้า อาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ผู้นำเข้าจะต้องจดทะเบียนกับ Ministry of Trade and Industry หรือจดทะเบียนกับ Department of Health (BPOM) ของอินโดนีเซีย และระบุหมายเลขทะเบียน(ML NO.) ลงในผลิตภัณฑ์ด้วย - Ministry of Trade and Industry - Department of Health (BPOM)   NTMs
    เนื้อสัตว์ และสัตว์มีชีวิต ขออนุญาตนำเข้าเพื่อป้องกันโรค   NTMs
    อาหารฮาลาล การนำเข้าสินค้าอาหารฮาลาลจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับตามกฎระเบียบของ หน่วยงานอาหารและยาของอินโดนีเซีย(BPOM) ด้วย กล่าวคือ สินค้าที่นำเข้าได้จะต้องมีหมายเลข ML เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ส่วนสินค้านำเข้าจะติดหรือไม่ติดเครื่องหมายฮาลาลก็ไม่ได้เป็นกฎระเบียบ บังคับในการนำเข้าแต่อย่างใด แต่หากไม่มีหมายเลขทะเบียนอาหารและเครื่องดื่ม จะไม่สามารถนำเข้ามาจำหน่ายได้ หน่วยงานอาหารและยาของอินโดนีเซีย (BPOM) NTMs
  Import licensing สัตว์จำพวกโคกระบือ มีชีวิต Licensing is required on imports of live animals, pure-bred breeding animals   NTMs
  Technical regulation - CITES สัตว์จำพวกโคกระบือ มีชีวิต Indonesia has ratified the Washington Convention (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES). Maintaines imports control on endangered animals and plants including their parts and derivatives.   NTMs
  Technical regulation - SPS สัตว์จำพวกโคกระบือ มีชีวิต   Imports of live animals requires sanitary and phytosanitary certificates.   NTMs
  Technical regulation - Quality Standard ผลิตภัณฑ์นมและครีม A ceiling of radio-activity is established on milk and dairy products. Finished milk products must be registered at the Department of Health. Department of Health NTMs
มาเลเซีย[3] มาตรฐานฮาลาล อาหารฮาลาล หน่วยงานให้การรับรองด้านฮาลาลของมาเลเซีย Department Of Islam Development Malaysia (JAKIM) ตรวจสอบตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบจนถึงมือผู้บริโภค กรณีที่มีการผลิตและแปรรูปในมาเลเซีย เช่น กรณีของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัดมหาชน ซึ่งตั้งโรงเลี้ยง โรงเชือดและแปรรูปผลิตภัณฑ์ กรณีที่เป็นการนำเข้าจะต้องประสานงานกับกรมปศุสัตว์ของมาเลเซียจะส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปรับรอง (Verified) โรงงานในไทยก่อนการนำเข้ามาเลเซีย Department Of Islam Development Malaysia (JAKIM) NTMs
  Import Licensing (Import Permit); Technical regulation (SPS) สัตว์จำพวกโคกระบือ มีชีวิต Import licence is required to ensure SPS requirements are fulfilled. Department of Veterinary Services, Ministry of Agriculture and Agro-based Industry. NTMs
  Import Licensing (Import Permit); Technical regulation (SPS) ผลิตภัณฑ์นมและครีม Import licence is required to ensure SPS requirements are fulfilled. Department of Veterinary Services, Ministry of Agriculture and Agro-based Industry. NTMs
  Certificate of Approval; Technical regulations ผลิตภัณฑ์นมและครีม Import licence is required to ensure SPS requirements are fulfilled. Ministry of Health. Import licence by Department of Veterinary Services, MOA NTMs
เมียนมาร์ Testing , inspection and quarantine measures สัตว์จำพวกโคกระบือ มีชีวิต Imports are subject to inspection requirements by the Ministry of Livestock and fisheries to protect public health and live animal from epidemic of harmful deseases e.g. foot and mouth deseases, BSE, Avian Influenza and anthrax.They shall meet all requirements and regulations of the concerned Ministry. Health Certificate must also accompany every shipment of importation. Ministry of Commerce, Minis-try of Livestocks and Fisheries, Ministry of Health NTMs
  Testing , inspection and quarantine measures ผลิตภัณฑ์นมและครีม They shall meet all requirements and regulations of the ministry concerned. They are also subject to quality and standard  require -ments by the Food and Drug  Administration (FDA). Ministry of Health NTMs
ฟิลิปปินส์[4] ควบคุมการนำเข้าประเทศ อาหารสำเร็จรูป ต้องลงทะเบียนและมี Certification of Product The Bureau of Food and Drug Administration NTMs
  ขออนุญาตนำเข้า เนื้อวัวสดและแช่เย็น ต้องได้รับอนุมัตินำเข้าจาก The National Meat Inspection และ The Bureau of Animal Industry The National Meat Inspection และ The Bureau of Animal Industry NTMs
สิงคโปร์[5]   สินค้าทุกชนิด ผู้นำเข้าและส่งออก ต้องจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับหน่วยงาน Accounting & Corporate Regulatory Authority (ACRA) และได้รับใบอนุญาตการนำเข้าหรือส่งออก จาก International Enterprise Singapore (IE Singapore)   - Accounting & Corporate Regulatory Authority - International Enterprise Singapore NTMs
  Automatic Licensing สัตว์จำพวกโคกระบือ มีชีวิต Imports of animals/birds/ eggs / biologics, endangered species are regulated through the automatic import licensing for reasons of human and animal health and safety Agri-Food and Veterinary Authority (AVA) NTMs
  Automatic Licensing ผลิตภัณฑ์นมและครีม Imports of animals/birds/ eggs / biologics, endangered species are regulated through the automatic import licensing for reasons of human and animal health and safety Agri-Food and Veterinary Authority (AVA) NTMs
เวียดนาม[6] มาตรการสุขอนามัย( Sanitary and Phytosanitary Measures : SPS) อาหารแปรรูป/สินค้าอาหาร - เฝ้าระวังโดยกระทรวงสาธารณสุข - ต้องมีการวิเคราะห์ทาง LAB และผลิตด้วยกระบวนการมาตรฐานสากล GMP/HACCP Ministry of Health NTMs
    นมผง และนมข้นหวาน มีการเฝ้าระวังโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนามัยอาหารและมาตรฐาน ความปลอดภัย Ministry of Health NTMs
  การประเมินภาษีศุลกากร (customs evaluation) นมและผลิตภัณฑ์นม มีการจำแนกและประเมินสินค้า โดยใช้ราคากลางในการประเมินจัดเก็บภาษีอากร นำเข้าสินค้าจำนวน 21ประเภท โดยกำหนดราคาขั้นต่ำ ซึ่งบางครั้งสูงกว่าราคาตลาด    
    [1]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนราชอาณาจักรกัมพูชา”, 2554. [2]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย”, 2555. [3]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนสหพันธรัฐมาเลเซีย”, 2555. [4]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์”, 2555. [5]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐสิงคโปร์”, 2555. [6]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม”, 2554.

ที่มา :กรมส่งเสริมการส่งออกและ asean.org

©2015 All rights reserved.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Power by UKnow-CoE