กรุณารอสักครู่
อีเมล์
รหัสผ่าน
kkk
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 


รายการชนิดพืช กลุ่มทรัพยากรที่ไทยมีศักยภาพในการพัฒนาเชิงพาณิชย์โดดเด่นกว่าประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น

รายละเอียดนกอีแอ่น/นกแอ่นกินรัง

1. ผลผลิต
2. ราคา
3. การส่งออก
4. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการผลิต
ข้อมูลผลผลิตนกอีแอ่น/นกแอ่นกินรังในประเทศไทยยังไม่ได้มีการรวบรวมในรายละเอียด อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2558 มีผู้ผลิตลงทะเบียนศูนย์รวบรวมรังนกดิบทั้งหมด 5 แห่ง และมีแหล่งผลิต         (ถ้ำรังนก) ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์รวม 138 เกาะ
5. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการบริโภค
การนำเข้ารังนกของประเทศไทยมากกว่าการส่งออก โดยสรุปได้ ดังนี้[1]

1. ปริมาณรังนกนางแอ่นภายในประเทศไทยไม่เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ จึงส่งผลให้ต้องมีการนำเข้ารังนกนางแอ่นเพื่อใช้สำหรับการผลิตหรือแปรรูป โดยปัจจุบันตลาดหลักในการนำเข้ารังนกนางแอ่นของไทย คือ ประเทศอินโดนีเซีย       

2. เนื่องจากนกแอ่นกินรังถูกขึ้นชื่ออยู่ในบัญชีหมายเลข 2 ตาม อนุสัญญาไซเตส (CITES)             ซึ่งหมายความว่าประเทศที่จะส่งรังนกออกได้ต้องเป็นรังนกที่ได้มาโดยไม่ไปรบกวนประชากรในธรรมชาติหรือต้องได้จากการเพาะเลี้ยงเท่านั้น ห้ามส่งออกและนำเข้ารังนกแอ่นจากธรรมชาติโดยเด็ดขาด ยกเว้นจะต้องได้รับการอนุญาตจากอธิบดีกรมป่าไม้เท่านั้น

 

[1]กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, “นำเข้า-ส่งออกรังนกของไทย”, 21 พฤศจิกายน 2557.
6. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการส่งออก
การส่งออกและนำเข้ารังนกของไทย ปี 2550 - 2557

ปี มูลค่าการส่งออกรังนก (บาท) มูลค่าการนำเข้ารังนก (บาท)
2550 46,636,743 1,151,665,472
2551 99,164,132 1,351,404,077
2552 176,552,047 1,715,702,738
2553 277,315,925 2,067,849,254
2554 272,617,195 3,449,357,552
2555 61,223,823 2,505,023,159
2556 129,216,587 1,679,339,723
2557 91,921,281 1,728,652,796
 

ที่มา :กรมศุลกากร
8. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านราคา
ราคารังนกของไทยในปี 2558 ปรับตัวสูงขึ้น จากความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นและซื้อกลับเป็นของฝากจำนวนมาก ขณะที่รัฐบาลจีนยังห้ามนำเข้ารังนก ส่งผลให้ให้ผู้ประกอบการแปรรูปเริ่มขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต โดยรังนกคอนโดปรับเพิ่มประมาณร้อยละ 20-30 จากราคาปกติประมาณ 3,500-7,000 บาทต่อกิโลกรัม รังนกนางแอ่นธรรมชาติปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ   20 จากราคาปกติ 160,000-200,000 บาทต่อกิโลกรัม
10. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านความหลากหลายในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากนกแอ่นกินรัง คือ รังนก โดยสามารถแบ่งหลักๆ ได้เป็น 2 ประเภท คือ

1) รังนกถ้ำ หรือรังนกสัมปทานรังนกแอ่นธรรมชาติที่อาศัยอยู่เกาะของไทย มีทั้งหมด 8 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดตราด ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล กิจการรังนกถ้ำเป็นกิจการที่ต้องได้รับสัมปทาน ตาม พ.ร.บ.อากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540 เนื่องจากนกอีแอ่นเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546 ที่ออกตามความใน พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535[1]รังนกสามารถแบ่งได้เป็น

1.1 รังนกแดง หรือ รังนกเลือดเนื้อรังนกจะมีสีแดงเข้มเหมือนเลือด ซึ่งมีบางคนเชื่อว่ารังนกแดงเกิดจากนกคายเลือดออกมา ทำรังจึงเป็นสีแดง แต่ความจริงรังนกแดงมีเฉพาะถ้ำที่มีผนังสีแดง ซึ่งเกิดจากแร่ธาตุตามธรรมชาติ และเมื่อนกไปทำรังบริเวณดังกล่าวรังนกที่ได้จึงมีสีแดง เนื้อรังนกแดงมีความเหนียว ใช้เวลาแช่น้ำและตุ๋นนานกว่ารังนกประเภทอื่น

1.2 รังนกขาวสีของเนื้อรังนกขาวนวลตามธรรมชาติ เนื้อรังนกจะหนา ใช้เวลาแช่น้ำและปรุงรังนกน้อยกว่ารังนกแดงและรังนกสีทอง

1.3 รังนกสีทอง หรือรังนกขาแดงเนื้อรังนกมีสีเหลืองทอง ที่ขารังนกจะมีสีแดงเข้มเหมือนรังนกแดง รังนกสีทองเนื้อรังนกจะมีความเหนียว ใช้เวลาในการแช่น้ำและตุ๋นนานกว่ารังนกขาว แต่จะน้อยกว่ารังนกแดง

2) รังนกบ้านรังนกที่เก็บจากบ้านรังนกที่สร้างขึ้นเลียนแบบธรรมชาติ เนื้อรังนกมีสีขาว พองตัวได้เร็ว และใช้เวลาตุ๋นน้อย

ปัจจุบัน (2558) กิจการรังนกบ้านยังถือเป็นกิจการที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ. ทั้งสองฉบับ ดังนั้น เฉพาะรังนกถ้ำเท่านั้นที่จะสามารถส่งออกไปจีนได้หลังจากการลงนามในพิธีสารฯอีกทั้ง กรมปศุสัตว์ไม่สามารถขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการรังนกบ้านหรือรังนกคอนโดได้ เนื่องจาก นกแอ่นกินรังถูกบรรจุอยู่ใน พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 จึงไม่เข้าข่ายในร่างพิธีสารระหว่างไทยกับจีนที่ระบุว่า รังนกที่ส่งออกนั้นต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับและมีใบรับรองการควบคุมโรคติดต่อเท่านั้น จึงได้มีการหารือเกี่ยวกับการถอดนกแอ่นกินรังออกจากสัตว์สงวนเพื่อให้ผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ได้ แต่ได้รับคำแนะนำว่าการถอดนกแอ่นกินรังออกจากสัตว์สงวนเป็นเรื่องยาก เพราะจะกระทบถึงอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (ไซเตส) แต่หากแก้ พ.ร.บ.อากรรังนกอีแอ่น พ.ศ.2540 ของกระทรวงมหาดไทย ให้เพิ่มการเก็บอากรรังนกบ้าน จะแก้ปัญหาได้ง่ายกว่า เพราะการเก็บอากรสามารถระบุที่มาที่ไปของผู้เลี้ยง รวมทั้งกรมปศุสัตว์สามารถตรวจสอบโรคติดต่อที่เป็นไปตามพิธีสาร

 

[1]ดร.นันทประภา นันทิยะกุล, มกอช., “การแก้ไขปัญหาการส่งออกรังนกจากไทยไปจีน”, 13 สิงหาคม 2556.
11. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านอุปสรรคทางการค้า
				
			
12. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านมาตรการทางภาษี
มาตรการทางภาษีของประเทศในอาเซียน

อัตราภาษีนำเข้ารังนก (HS 0410.00.10) ของประเทศสมาชิกอาเซียน แบ่งเป็นอัตราภาษีที่จัดเก็บภายใต้กรอบ WTO และอัตราภาษีภายใต้กรอบอาเซียน (ATIGA)

ประเทศ อัตราภาษีภายใต้กรอบ WTO อัตราภาษีภายใต้กรอบ ATIGA
บรูไน 0 0
กัมพูชา 35 0-5
อินโดนีเซีย 5 0
ลาว 10 0
มาเลเซีย 0 0
เมียนมาร์ 15 5
ฟิลิปปินส์ 3 0
สิงคโปร์ 0 0
เวียดนาม 5 5
 

ที่มา :WTO และ asean.org
13. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านมาตรการที่มิใช่ทางภาษี
มาตรการที่มิใช่ภาษีของประเทศในอาเซียน

มาตรการที่มิใช่ภาษีของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับการค้ารังนก

ประเทศ มาตรการ สินค้า วิธีดำเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ NTMs/NTBs
กัมพูชา[1] สินค้าที่ต้องตรวจสอบก่อนการนำเข้า (Pre-Shipment Inspection) "PSI" สินค้าก่อนการนำเข้าที่มีมูลค่ามากกว่า 4,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลัง ได้ออกระเบียบการตรวจสอบสินค้าก่อนการนำเข้าที่มีมูลค่ามากกว่า 4,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลัง NTMs
อินโดนีเซีย[2] ขออนุญาตนำเข้า อาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ผู้นำเข้าจะต้องจดทะเบียนกับ Ministry of Trade and Industry หรือจดทะเบียนกับ Department of Health (BPOM) ของอินโดนีเซีย และระบุหมายเลขทะเบียน(ML NO.) ลงในผลิตภัณฑ์ด้วย - Ministry of Trade and Industry - Department of Health NTMs
มาเลเซีย[3] Import Licensing (Import Permit); Technical regulation (SPS) รังนก Import licence is required to ensure SPS requirements are fulfilled. Department of Veterinary Services, Ministry of Agriculture and Agro-based Industry. NTMs
  Certificate of Approval; Technical regulations รังนก Import licence is required to ensure SPS requirements are fulfilled. Ministry of Health. Import licence by Department of Veterinary Services, MOA NTMs
ฟิลิปปินส์[4] ควบคุมการนำเข้าประเทศ อาหารสำเร็จรูป ต้องลงทะเบียนและมี Certification of Product The Bureau of Food and Drug Administration NTMs
สิงคโปร์[5]   สินค้าทุกชนิด ผู้นำเข้าและส่งออก ต้องจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับหน่วยงาน Accounting & Corporate Regulatory Authority (ACRA) และได้รับใบอนุญาตการนำเข้าหรือส่งออก จาก International Enterprise Singapore (IE Singapore) - Accounting & Corporate Regulatory Authority - IE Singapore NTMs
  Automatic Licensing รังนก Imports of animals/birds/ eggs / biologics, endangered species are regulated through the automatic import licensing for reasons of human and animal health and safety Agri-Food and Veterinary Authority (AVA) NTMs
เวียดนาม[6] มาตรการสุขอนามัย    ( SPS) อาหารแปรรูป/สินค้าอาหาร - เฝ้าระวังโดยกระทรวงสาธารณสุข - ต้องมีการวิเคราะห์ทาง LAB และผลิตด้วยกระบวนการมาตรฐานสากล GMP/HACCP Ministry of Health NTMs
    [1]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนราชอาณาจักรกัมพูชา”, 2554. [2]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย”, 2555. [3]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนสหพันธรัฐมาเลเซีย”, 2555. [4]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์”, 2555. [5]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐสิงคโปร์”, 2555. [6]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม”, 2554.

ที่มา :กรมส่งเสริมการส่งออก และ asean.org

©2015 All rights reserved.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Power by UKnow-CoE