กรุณารอสักครู่
อีเมล์
รหัสผ่าน
kkk
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 


รายการชนิดพืช กลุ่มทรัพยากรที่ไทยมีศักยภาพในการพัฒนาเชิงพาณิชย์โดดเด่นกว่าประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น

รายละเอียดครั่ง

1. ผลผลิต
2. ราคา
3. การส่งออก
4. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการผลิต
จำนวนเกษตรกร จำนวนต้นไม้เลี้ยงครั่ง และผลผลิตครั่ง ปี 2555 - 2557

ปี จำนวนเกษตรกร (ราย) จำนวนต้นไม้เลี้ยงครั่ง (ต้น) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัม/ต้น)
2555 601 42,873 เฉลี่ย เฉลี่ย
2556 620 40,763 17,000 50
2557 5,420 200,960 ตันต่อปี กก.ต่อต้นต่อปี
 

ที่มา :สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
5. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการบริโภค
ผลผลิต การส่งออก การนำเข้า และการบริโภคครั่งของไทย ปี 2555 - 2557

ปี ผลผลิต (ตัน) การส่งออก (ตัน) การนำเข้า (ตัน) การบริโภค (ตัน)
2555 17,000 111 391 17,280
2556 17,000 123 10 16,887
2557 17,000 83 278 17,195
 

ที่มา :คำนวณจากข้อมูลของสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
6. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการส่งออก
 

ปริมาณและมูลค่าการส่งออก-นำเข้าครั่งของไทย ระหว่างปี 2555 - 2557

ปี ส่งออก นำเข้า
ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท)
2555 110.81 11.69 390.63 43.15
2556 123.03 12.90 10.0 0.15
2557 83.4 8.7 278.34 50.94
 

ที่มา : สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
8. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านราคา
ราคาครั่งที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ ระหว่างปี 2555 - 2557

หน่วย: บาทต่อกิโลกรัม

ปี .. .. มี.. เม.. .. มิ.. .. .. .. .. .. ..
2555 - - - - 100 - - - - - 220 220
2556 - - - - 100 - - - - - 250 250
2557 - - - - 100 - - - - - 110 110

ที่มา :สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
10. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านความหลากหลายในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ครั่งจัดเป็นแมลงเศรษฐกิจ เนื่องจากสารเหนียวครั่งเป็นพลาสติกจากธรรมชาติชั้นดี สามารถนำไปเคลือบแคปซูลยา ทำเครื่องสำอาง เคลือบผลไม้ บางอุตสาหกรรมใช้ครั่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ เช่น สีใช้ย้อมผ้า ยาขัดรองเท้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ใช้ทาเครื่องเรือน สีใช้ผสมทาขนม ฯลฯ
11. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านอุปสรรคทางการค้า
อุปสรรคที่สำคัญในการค้าครั่ง คือ ปัญหาคุณภาพสินค้าต่ำกว่ามาตรฐาน ซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลากหลายปัจจัย ดังนี้

  • การตัดเก็บก่อนกำหนด ในบางครั้งผู้เพาะเลี้ยงครั่งจะรีบตัดเก็บครั่งลงขายก่อนที่ครั่งจะแก่ตัว เนื่องจากราคาครั่งสูงในช่วงนั้น ซึ่งทำให้ครั่งดิบคุณภาพต่ำ หรือบางครั้งการตัดเร็วนั้นเป็นเพราะต้นไม้ที่ครั่งเกาะอาศัยน้ำเลี้ยงเริ่มแห้งถ้าไม่ตัดก็อาจทำให้ต้นไม้ตายด้วยเช่นกัน
  • ความสกปรกของครั่งดิบ เวลากะเทาะครั่งจะต้องคัดเลือกเศษดิน หิน ทราย ที่ปะปนอยู่กับครั่งออกให้หมด และตากผึ่งให้แห้งก่อนเก็บลงกระสอบ
  • การปลอมปนสินค้า เกษตรกรบางรายเมื่อครั่งมีราคาสูงขึ้น ฉวยโอกาสผสมพวกเศษไม้      เศษเหล็ก หรือเศษทรายลงในครั่ง หรือบางครั่งพรมน้ำเพื่อให้ได้น้ำหนัก
  • การเก็บรักษาวัตถุดิบ ควรเก็บไว้ในที่อากาศถ่ายเทได้ดี ไม่ร้อน มีการพลิกหน้าครั่งไป-มา   เพื่อไม่ให้เกิดรวมตัวเป็นก้อนซึ่งเป็นธรรมชาติของตัวครั่ง
  • การแยกสีครั่ง หากต้องการชายครั่งให้ได้ราคาดี ควรแยกครั่งสีอ่อนไว้ต่างหาก เพราะครั่งสีอ่อนมีราคาสูงกว่าสีเข้ม
  • ขาดความชำนาญในการเพาะเลี้ยง ทำให้บางครั้งการลงทุนได้ผลตอบแทนที่ไม่สูงตามที่คาดหวัง
การขาดแคลนพันธ์ไม้เลี้ยงครั่ง เนื่องจากบางฤดูการสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการดำรงอยู่ของแมลงครั่งเลยทำให้เกิดปรากฎการณ์ครั่งตายเป็นจำนวนมากจนทำบางพื้นที่แทบไม่เหลือเชื้อพันธ์ครั่งเลย และส่งผลให้ราคาของพันธ์เชื้อครั่งมีราคาที่สูงขึ้นเป็นอย่างมาก ประกอบกับเศรษฐกิจการค้าครั่งลดลง จึงทำให้เกษตรกรบางรายตัดสินใจ ตัดต้นไม้ก้ามปูขาย เพียงเพราะคิดเห็นว่าไม่คุ้มค่าแก่การลงทุนและต้องการเงินก้อนโดยเร็ว

©2015 All rights reserved.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Power by UKnow-CoE