กรุณารอสักครู่
อีเมล์
รหัสผ่าน
kkk
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 


รายการชนิดพืช กลุ่มทรัพยากรที่ไทยมีศักยภาพในการพัฒนาเชิงพาณิชย์โดดเด่นกว่าประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น

รายละเอียดฟ้าทะลายโจน

1. ผลผลิต
2. ราคา
3. การส่งออก
4. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการผลิต
พื้นที่ปลูก และผลผลิตฟ้าทะลายโจร ปี 2557

พื้นที่ปลูก (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัม/ไร่/ปี)
111 317.2 4,229.33
 

ที่มา :สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
5. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการบริโภค
ผลผลิตฟ้าทะลายโจรในประเทศไทยเกือบทั้งหมดผลิตเพื่อใช้ภายในประเทศ โดยนำไปเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์กว่าร้อยละ 72 ของผลผลิตทั้งหมด ที่เหลือนำไปพัฒนาเป็นยารักษาโรคสำหรับผู้ป่วยในประเทศ   ร้อยละ 28
6. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการส่งออก
ประเทศไทยส่งออกฟ้าทะลายโจรในปริมาณที่น้อยมาก ส่วนใหญ่ผลผลิตฟ้าทะลายโจรในประเทศไทยเกือบทั้งหมดผลิตเพื่อใช้ภายในประเทศ
8. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านราคา
ข้อมูลราคาตลาดของฟ้าทะลายโจรรวบรวมโดยสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร (ปี 2557) ประกอบด้วย ฟ้าทะลายโจรแห้ง (เฉพาะใบ) ราคาเฉลี่ย 60-65 บาทต่อกิโลกรัม ฟ้าทะลายโจรแห้ง (ใบและก้าน) ราคาเฉลี่ย 60 บาทต่อกิโลกรัม ฟ้าทะลายโจรผง (จากใบอย่างเดียว) ราคาเฉลี่ย 150 บาทต่อกิโลกรัม และฟ้าทะลายโจรผง (จากใบและก้าน) ราคาเฉลี่ย 65-70 บาท/กก. 
10. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านความหลากหลายในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ฟ้าทะลายโจรสามารถใช้รักษาโรคได้หลายชนิด เช่น แก้ติดเชื้อ แก้ไอ เจ็บคอ แก้ไข้ และเป็นยาขมเจริญอาหาร เป็นต้น นอกจากนี้ ฟ้าทะลายโจรสามารถใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ เพื่อทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ โดยใช้ผสมในอาหารสัตว์

 

ผลการศึกษาทางเภสัชวิทยา การศึกษาในสัตว์ทดลองหรือในหลอดทดลอง พบว่า สารสกัดหรือสาระสำคัญของฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ทางยาหลายประการ ดังนี้ 1. ฤทธิ์ลดการบีบหรือหดเกร็งตัวของทางเดินอาหาร 2. ฤทธิ์ลดอาการท้องเสีย โดยทำให้การสูญเสียน้ำทางลำไส้จากสารพิษของแบคทีเรียลดลง 3. ฤทธิ์ลดไข้และต้านการอักเสบ 4. ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน 5. ฤทธิ์ป้องกันตับจากสารพิษหลายชนิด เช่น จากยาแก้ไข้พาราเซตามอล หรือเหล้า 6. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และ 7. ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือด

 

ร้อยละ 80 ของผลผลิตทั้งหมด นำมาแปรรูปเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ และยารักษาคน (ยาเม็ดแคปซูล ยาลูกกลอน ยาอัดเม็ด เช่น ยาขมเม็ดตราใบห่อ ยาขมเม็ดตราใบแก้ว ฯลฯ)
11. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านอุปสรรคทางการค้า
เมื่อพิจารณาอุปสรรคการค้าสมุนไพรในต่างประเทศในภาพรวม จะพบว่า อุปสรรคทางการค้ายาสมุนไพรในต่างประเทศยังมีอยู่มาก ทั้งความยุ่งยากในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ (ค่าใช้จ่าย รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ใบอนุญาตจัดจำหน่าย รวมถึงความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคต่างประเทศเกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรไทย เนื่องจากผู้บริโภคในต่างประเทศอาจมียาสมุนไพรท้องถิ่นของตน เช่น จามูของประเทศอินโดนีเซีย หรือสมุนไพรจีน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังอาจมีข้อกำหนดอื่นๆ เป็นการเฉพาะของแต่ละประเทศ เช่น การกำหนดให้ผู้ส่งออกของประเทศอื่นๆ รวมถึงไทยต้องส่งออกผ่านตัวแทนโรงงานผู้ผลิตยาท้องถิ่น โดยมีสัญญาว่าจะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้โรงงานผู้ผลิตยาท้องถิ่นสามารถผลิตยาเองได้เมื่ออายุทะเบียนตำรับยาหมดไป หรือเลือกตั้งโรงงานผลิตยาในประเทศนั้นๆ (อินโดนีเซีย) เป็นต้น

©2015 All rights reserved.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Power by UKnow-CoE