กรุณารอสักครู่
อีเมล์
รหัสผ่าน
kkk
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 


รายการชนิดพืช กลุ่มทรัพยากรที่ไทยมีศักยภาพในการพัฒนาเชิงพาณิชย์โดดเด่นกว่าประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น

รายละเอียดว่านหางจระเข้

1. ผลผลิต
2. ราคา
3. การส่งออก
4. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการผลิต
จำนวนผู้ปลูก เนื้อที่ปลูก และผลผลิตว่านหางจระเข้ ปี 2556 - 2557

ปี จำนวนผู้ปลูก (ครัวเรือน) เนื้อที่ปลูก (ไร่) ผลผลิต (ตัน)
2556 1,103 11,538 539,002
2557 1,095 10,375 279,759
 

ที่มา :สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
5. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการบริโภค
ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการบริโภคว่านหางจระเข้ในประเทศไทยยังไม่ได้มีการรวบรวมในรายละเอียด แต่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ประเมินว่ามีการใช้ภายในประเทศเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 60 ของผลผลิตทั้งหมด จำแนกเป็นสินค้าบริโภคแปรรูป เช่น น้ำผลไม้ หรือเนื้อบรรจุกระป๋อง ร้อยละ 20 สินค้าอุปโภค     แปรรูป เช่น  ยาและเครื่องสำอางและวัตถุดิบ ร้อยละ 25 สินค้า OTOP ร้อยละ 10 และสินค้าพ่อค้ารวบรวม ร้อยละ 5 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 40 ของผลผลิตทั้งหมดส่งออกไปต่างประเทศในรูปสินค้าบริโภคแปรรูป
6. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการส่งออก
ว่านหางจระเข้สามารถส่งออกในรูปเนื้อว่านหางจระเข้บรรจุกระป๋อง เนื้อว่านหางจระเข้บรรจุถุงปลอดเชื้อ และเนื้อว่านหางจระเข้แช่น้ำเกลือ โดยในปี 2557 ตลาดส่งออกหลักของไทย ได้แก่ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน จีน สหรัฐฯ ฝรั่งเศส สิงคโปร์ และแคนาดา
8. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านราคา
ข้อมูลราคาตลาดของว่านหางจระเข้รวบรวมโดยสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร สะท้อนว่าในช่วงปี 2555 - 2557 ราคาใบว่านหางจระเข้สดมีแนวโน้มทรงตัว คือ อยู่ระหว่าง      2-3.50 บาทต่อกิโลกรัม
10. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านความหลากหลายในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
วุ้นและเมือกจากใบว่านหางจระเข้ มีสารไกลโคโปรตีน (Glycoprotein) ชื่อ อะลอคทินเอ (Aloctin A) และอะลอคทินบี (Aloctin B) ซึ่งเป็นสารที่ออกฤทธิ์ลดอาการอักเสบ ช่วยสมานแผล รักษาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก แผลเรื้อรัง แผลไหม้เกรียมจากแสงแดดและการฉายรังสี และแผลในกระเพาะอาหาร ขณะที่ยางสีเหลืองในส่วนของเปลือกใบ มีสารจำพวกแอนทราควินนอน (Anthraquinone) ซึ่งมีฤทธิ์ขับถ่าย เป็นยาระบาย ประกอบด้วยสารหลายชนิด เช่น อะโลอีโมดิน (Aloe-Emodin) มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเนื้องอก อะโลซิน (Aloesin) มีฤทธิ์ช่วยสมานแผล อะโลอิน (Aloin) มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคและเชื้อรา เป็นต้น

 

ว่านหางจระเข้ สามารถแปรรูปตามประเภทของสินค้า ดังนี้

 

1) สินค้าอุปโภค ว่านหางจระเข้สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ทั้งทางด้านยา และเครื่องสำอาง โดยวุ้นและน้ำเมือกจากใบ นำมาแปรรูปเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางบำรุงผิว ผมฯลฯ

2) สินค้าบริโภค ส่วนใหญ่โรงงานจะนำว่านหางจระเข้สดมาแปรรูปในลักษณะผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋อง ส่งขายตลาดทั้งในและต่างประเทศ ในปัจจุบัน พบว่า ธุรกิจเครื่องดื่มน้ำ ผัก และผลไม้ ได้นำเนื้อว่านหางจระเข้มาผสมเพื่อเพิ่มคุณประโยชน์ให้กับเครื่องดื่มนั้นๆ นอกจากนี้ ยังนำไปผลิตในธุรกิจอาหาร เช่น         ว่านหางจระเข้กระป๋อง (Canned Aloe Vera ) ว่านหางจระเข้บดละเอียดบรรจถุงปลอดเชื้อ (Aseptic Crush) เป็นต้น
11. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านอุปสรรคทางการค้า
ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดหลักของว่านหางจระเข้และผลิตภัณฑ์ของไทย เป็นประเทศที่มีมาตรการสุขอนามัยที่เข้มงวด เช่น การกักกันพืช มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร โดยเฉพาะมาตรฐานสารเคมีทางการเกษตรตกค้างที่เข้มงวด และความสม่ำเสมอของปริมาณและคุณภาพผลผลิต

 

นอกจากนี้ หากพิจารณาอุปสรรคการค้าสมุนไพรในต่างประเทศในภาพรวม จะพบว่า อุปสรรคทางการค้ายาสมุนไพรในต่างประเทศยังมีอยู่มาก ทั้งความยุ่งยากในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ (ค่าใช้จ่าย รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ใบอนุญาตจัดจำหน่าย รวมถึงความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคต่างประเทศเกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรไทย เนื่องจากผู้บริโภคในต่างประเทศอาจมียาสมุนไพรท้องถิ่นของตน เช่น จามูของประเทศอินโดนีเซีย หรือสมุนไพรจีน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังอาจมีข้อกำหนดอื่นๆ เป็นการเฉพาะของแต่ละประเทศ เช่น การกำหนดให้ผู้ส่งออกของประเทศอื่นๆ รวมถึงไทยต้องส่งออกผ่านตัวแทนโรงงานผู้ผลิตยาท้องถิ่น โดยมีสัญญาว่าจะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้โรงงานผู้ผลิตยาท้องถิ่นสามารถผลิตยาเองได้เมื่ออายุทะเบียนตำรับยาหมดไป หรือเลือกตั้งโรงงานผลิตยาในประเทศนั้นๆ (อินโดนีเซีย) เป็นต้น

©2015 All rights reserved.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Power by UKnow-CoE