กรุณารอสักครู่
อีเมล์
รหัสผ่าน
kkk
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 


รายการชนิดพืช กลุ่มทรัพยากรที่ไทยมีศักยภาพในการพัฒนาเชิงพาณิชย์โดดเด่นกว่าประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น

รายละเอียดลิ้นจี่

1. ผลผลิต
2. ราคา
3. การส่งออก
4. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการผลิต
เนื้อที่ ผลผลิต ราคาและมูลค่าผลผลิตที่เกษตรกรขายได้ของลิ้นจี่ ปี 2550 -2558 

ปี เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) เนื้อที่ให้ผล (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.) ราคา (บาท/ตัน) มูลค่าผลผลิต (ล้านบาท)
ยืนต้น ให้ผล
2550 182,884 170,783 73,858 404 432  5.97 440.932
2551 169,616 159,812 53,175 314 333  11.64 618.957
2552 153,620 148,562 82,808 539 557  8.36 692.275
2553 156,848 144,567 43,581 278 301  13.08 570.039
2554 149,731 141,606 36,977 247 261  19.50 721.052
2555 147,601 136,460 65,763 446 482  9.50 624.749
2556 141,186 132,984 47,978 340 361  17.96 861.685
2557 139,340 131,649 69,562 499 528  11.70 813.938
2558 NA 133,718 59,693 NA 446  15.77 941.334

ที่มา :ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558)
5. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการบริโภค
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร (ข้อมูล ณ ปี 2557) ไม่พบการนำเข้าลิ้นจี่จากต่างประเทศ ดังนั้นปริมาณการบริโภคลิ้นจี่ในประเทศในป 2557 จึงประมาณ 53,223 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ที่บริโภคในประเทศประมาณ 48,037 ตัน
6. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการส่งออก
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกลิ้นจี่ ปี 2550 - 2557

ปี ลิ้นจี่สดหรือแช่เย็นจนแข็ง ลิ้นจี่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ ลิ้นจี่อบแห้ง รวม
ปริมาณ(ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) ปริมาณ(ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) ปริมาณ(ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) ปริมาณ(ตัน) มูลค่า (ล้านบาท)
2550 10,566 180 14,275 511 980 34 25,821 726
2551 5,943 160 8,927 401 845 32 15,715 594
2552 16,811 358 15,373 434 1,174 33 33,358 825
2553 6,504 110 9,044 361 2,293 60 17,841 531
2554 3,755 66 5,931 311 183 14 9,869 391
2555 11,677 229 6,989 341 1,112 19 19,778 589
2556 3,488 60 5,516 307 1 0 9,005 367
2557 8,187 140 8,139 429 13 2 16,339 571
สัดส่วน ปี 2557 (ร้อยละ) 50.11 24.47 49.81 75.14 0.08 0.40    
 

ที่มา :สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
8. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านราคา
ราคาลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยเกรด A ที่เกษตรกรขายได้ที่สวน ปี 2550-2558  

ที่มา :สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558)
10. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านความหลากหลายในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ลิ้นจี่สามารถนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ 5 ประเภทได้แก่

1. ลิ้นจี่สด

2. ลิ้นจี่แปรรูปอาทิ ลิ้นจี่แช่แข็งลิ้นจี่กระป๋อง ไวน์ลิ้นจี่ น้ำลิ้นจี่ ลิ้นจี่ในน้ำเชื่อม ลิ้นจี่อบแห้ง

3. ส่วนประกอบในการทำอาหารอาทิ แกงเผ็ดเป็ดย่างไส่ลิ้นจี่ ลิ้นจี่ยัดไส้ชุบแป้งทอด แพนงเป็ดย่างลิ้นจี่ สลัดลิ้นจี่ ลาบลิ้นจี่ ลิ้นจี่ลอยแก้ว

4. เครื่องสำอางอาทิสารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่ในการต่อต้านการเสื่อมในโครงสร้างของผิวโดยตรงสารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่ดังกล่าวคือ "ไวต้าลิทชี่ (VitaLitchi)" ที่วิจัยและพัฒนาโดยบริษัท ออไรซ่า ออย แอนด์ แฟต เคมีคอล จำกัดจากญี่ปุ่น จะมีลักษณะพิเศษเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะ และเป็นการสกัดด้วยวิธีพิเศษที่มีความแตกต่างจากการสกัดเมล็ดลิ้นจี่ทั่วไปเปรียบเสมือนมีลายนิ้วมือ (Finger Printed Extract) ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองโดยที่ญี่ปุ่นได้อนุญาตให้นำสารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี้นี้มาเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ จำหน่ายทั้งในประเทศญี่ปุ่นและในหลายประเทศทั่วโลก ทั้งสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย[1]

5. ยาและอาหารเสริม อาทิยาและอาหารเสริมสกัดจากเปลือกลิ้นจี่ ซึ่งมีฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทและฤทธิ์กระตุ้นการงอกและเพิ่มจำนวนของแขนงประสาทโดย ภญ.สริน ทัดทอง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนึ่งผลงานวิจัยที่ได้รับทุนเซเรบอส อวอร์ด[2]ปัจจุบันอาหารเสริมดังกล่าวอยู่ในขั้นวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้ยังมี สารสกัดลิ้นจี่กิมเจ็งและจักรพรรดิ ซึ่งมีศักยภาพที่จะพัฒนาหรือใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อปกป้องการทำลายและการอักเสบของตับจากสารพิษ ได้รับการวิจัยโดย         ศ.พญ.เลิศลักขณา ภู่พัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้วิจัย ประกอบด้วย ดร.สมเดช ศรีชัยรัตนกูล ดร.ดวงตา กาญจนโพธิ์  ดร.ธวัช แต้โสตถิกุล และ        ดร.หทัยรัตน์ ธนัญชัย[3] ปัจจุบันอาหารเสริมดังกล่าวอยู่ในขั้นวิจัยและพัฒนา

 

 

[1] newswit.com, “นวัตกรรมใหม่ REJUVENATION จากญี่ปุ่นถึงไทย”, 17 ตุลาคม 2548.

[2]กรุงเทพธุรกิจ, “เปลือกลิ้นจี่ในมือนักวิทย์”, 10 มิถุนายน 2557.

[3]สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, “ทีมวิจัยคณะแพทย์ มช. วิจัยลิ้นจี่สกัดทำผลิตภัณฑ์ปกป้องตับ”, 29 มีนาคม 2555.
11. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านอุปสรรคทางการค้า
				
			
12. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านมาตรการทางภาษี
มาตรการทางภาษีของประเทศในอาเซียน

อัตราภาษีนำเข้าลิ้นจี่ (HS Code 08109020) ของประเทศสมาชิกอาเซียน แบ่งเป็นอัตราภาษีที่จัดเก็บภายใต้กรอบ WTO และอัตราภาษีภายใต้กรอบอาเซียน (ATIGA)

ประเทศ อัตราภาษีภายใต้กรอบ WTO อัตราภาษีภายใต้กรอบ ATIGA
บรูไน 0 0
กัมพูชา 7 0-5
อินโดนีเซีย 5 0
ลาว 30 5
มาเลเซีย N/A 0
เมียนมาร์ 15 0
ฟิลิปปินส์ 10 0
สิงคโปร์ 0 0
เวียดนาม 30 5
 

ที่มา :WTO และ asean.org
13. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านมาตรการที่มิใช่ทางภาษี
มาตรการที่มิใช่ภาษีของประเทศในอาเซียน

มาตรการที่มิใช่ภาษีของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับการค้าลิ้นจี่

ประเทศ มาตรการ สินค้า วิธีดำเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ NTMs/NTBs
อินโดนีเซีย[1] ขออนุญาตนำเข้า อาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ผู้นำเข้าจะต้องจดทะเบียนกับ Ministry of Trade and Industry หรือจดทะเบียนกับ Department of Health (BPOM) ของอินโดนีเซีย และระบุหมายเลขทะเบียน(ML NO.) ลงในผลิตภัณฑ์ด้วย - Ministry of Trade and Industry - Department of Health (BPOM)   NTMs
มาเลเซีย[2] มาตรการสุขอนามัย สินค้าประเภท ผลิตภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ พื้นบ้าน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีเครื่องหมาย Meditag TM ยกเว้นผลิตภัณฑ์ดูแล ภายนอก (OTC : external personal care products) ที่ไม่ต้องมีเครื่องหมาย Meditag TM Ministry of Health NTMs
    ผลไม้ เช่น มะม่วง ทุเรียน ลำไย ต้องได้รับ Import Licenses จาก Food Safety and Quality Control Division, Ministry of Health โดยจะมีการตรวจสารพิษตามที่ประกาศใน Malaysian Food Regulation 1985 ซึ่งจะอิงมาตรฐาน Codex Food Safety and Quality Control Division, Ministry of Health NTMs
ฟิลิปปินส์[3] ควบคุมการนำเข้าประเทศ อาหารสำเร็จรูป ต้องลงทะเบียนและมี Certification of Product The Bureau of Food and Drug Administration NTMs
สิงคโปร์[4]   สินค้าทุกชนิด ผู้นำเข้าและส่งออก ต้องจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับหน่วยงาน Accounting & Corporate Regulatory Authority (ACRA) และได้รับใบอนุญาตการนำเข้าหรือส่งออก จาก International Enterprise Singapore - Accounting & Corporate Regulatory Authority - International Enterprise Singapore NTMs
เวียดนาม[5] มาตรการสุขอนามัย( Sanitary and Phytosanitary Measures : SPS) ผลไม้และผัก พืชและส่วนของพืช - กำหนดให้การนำเข้าต้องมี Phytosanitary Certificate จากหน่วยงานของประเทศผู้ส่งออก(กรมวิชาการเกษตร) -โดยเฉพาะผักและผลไม้ต้องมีการระบุใน Phytosanitary Certificate ว่ามาจากแหล่งที่ปราศจากแมลงวันทอง - การบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นส่วนของพืชต้องได้รับการรับรองว่าปราศจากโรคและแมลง Ministry of Agriculture and Rural Development www.mard.gov.vn NTMs
    อาหารแปรรูป/สินค้าอาหาร - เฝ้าระวังโดยกระทรวงสาธารณสุข - ต้องมีการวิเคราะห์ทาง LAB และผลิตด้วยกระบวนการมาตรฐานสากล GMP/HACCP Ministry of Health NTMs
    [1]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย”, 2555. [2]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนสหพันธรัฐมาเลเซีย”, 2555. [3]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์”, 2555. [4]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐสิงคโปร์”, 2555. [5]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม”, 2554.

ที่มา : กรมส่งเสริมการส่งออก

©2015 All rights reserved.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Power by UKnow-CoE