กรุณารอสักครู่
อีเมล์
รหัสผ่าน
kkk
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 


รายการชนิดพืช กลุ่มทรัพยากรที่ไทยมีศักยภาพในการพัฒนาเชิงพาณิชย์โดดเด่นกว่าประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น

รายละเอียดปลานิล

1. ผลผลิต
2. ราคา
3. การส่งออก
4. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการผลิต
เนื้อที่ ผลผลิต ราคา และมูลค่าผลผลิตที่เกษตรกรขายได้ของปลานิล ปี 2550-2558

ปี เนื้อที่เพาะเลี้ยง (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.) ราคาเกษตรกรขายได้ (บาท / กก.) มูลค่าผลผลิต (ล้านบาท)
2550 483,588 213,812 442 36.77 7,861.87
2551 429,887 217,246 505 27.55 5,985.13
2552 483,789 221,043 457 43.20 9,549.06
2553 470,837 204,578 434 50.85 10,402.79
2554 405,335 155,544 384 47.28 7,354.12
2555 450,699 203,029 450 48.11 9,767.73
2556 456,536 212,724 466 52.43 11,153.12
2557 446,238 204,787 461 54.78 11,218.23
2558 436,181 195,904 449 54.21 10,619.96
 

ที่มา :ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558)
5. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการบริโภค
การบริโภคปลานิลภายในประเทศ ปี 2553 - 2557

  2553 2554 2555 2556 2557
การบริโภคในประเทศ (ตัน) 187,986.47 139,776.25 188,273.38 200,988.36 190,158.57
 

ที่มา :กรมประมง
6. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการส่งออก
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกปลานิล แยกตามประเภท ปี 2555 - 2557

  2555 2556 2557 สัดส่วนปี 2557 (ร้อยละ)
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
มีชีวิต 11,741 584,202 3,910 499,257 14,432 1,150,134 2.33 2.72
สดแช่เย็นไม่รวมฟิลเล 110,880 3,048,128 83,755 3,224,285 278,259 19,125,277 44.84 45.23
เนื้อปลานิลฟิลเลแช่เย็น 175,842 25,898,323 81,809 15,685,523 31,615 3,163,248 5.10 7.48
เนื้อปลานิลสดอื่น ๆแช่เย็น 56,290 2,254,236         0.00 0.00
เนื้อปลานิลฟิลเลแช่เย็นจนแข็ง 386,159 23,569,882 314,934 18,511,724 295,410 18,729,968 47.61 44.30
ปลานิลแห้งใส่เกลือหรือรมควัน 19,181 3,353,001 1,095 285,205 784 111,470 0.13 0.26
รวม 760,093 58,707,772 485,503 38,205,994 620,500 42,280,097    
 

ที่มา :สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
8. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านราคา
ราคาปลานิลขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เฉลี่ยทั้งประเทศ ปี 2550-2557

ปี ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก
2550 43.31 31.20 19.43
2551 45.43 35.58 20.62
2552 54.45 44.76 21.20
2553 56.90 42.51 24.63
2554 61.02 45.63 25.52
2555 60.89 49.03 32.72
2556 68.93 54.74 29.52
2557 69.08 54.82 33.19
 

ที่มา :สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
10. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านความหลากหลายในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ผลผลิตปลานิลส่วนใหญ่ที่บริโภคภายในประเทศจะเป็นรูปแบบปลาสด และยังมีรูปแบบแปรรูป อาทิ การแปรรูปทำเค็ม ตากแห้ง ย่าง ปลานิลแดดเดียว เป็นต้น ส่วนด้านการส่งออกปลานิลเป็นได้หลายรูปแบบ เช่น ขายทั้งที่ยังมีชีวิต ปลาแช่เย็นจนแข็ง ปลาสดหรือแช่เย็น ปลาแบบฟิลเล่แช่เย็นจนแข็ง ปลาแห้ง หรือนำไปปรุงอาหารได้หลายอย่างเช่นทอดต้มแกงหรือแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำต่างๆ เช่น ปลาเค็มตากแห้ง ปลากรอบ ปลาร้า ปลาเจ่า ปลาจ่อม หรือปลาส้ม

 

ช่องทางการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากปลานิลที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2552

 

เครื่องหนังปลานิลของตราสินค้าอินโนดี้

 

ที่มา :all-magazine (2557)
11. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านอุปสรรคทางการค้า
				
			
12. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านมาตรการทางภาษี
มาตรการทางภาษีของประเทศในอาเซียน

อัตราภาษีนำเข้าปลานิลแช่แข็ง และเนื้อปลานิลฟิลเลแช่เย็นและแช่แข็ง (HS Code030323 030431030461) ของประเทศสมาชิกอาเซียน แบ่งเป็นอัตราภาษีที่จัดเก็บภายใต้กรอบ WTO และอัตราภาษีภายใต้กรอบอาเซียน (ATIGA)

ประเทศ อัตราภาษีภายใต้กรอบ WTO (ปลานิลแช่แข็ง/เนื้อปลานิลฟิลเล) อัตราภาษีภายใต้กรอบ ATIGA (ปลานิลแช่แข็ง/เนื้อปลานิลฟิลเล)
บรูไน N/A 0/0
กัมพูชา N/A N/A
อินโดนีเซีย 10/10 0/0
ลาว N/A 0/0
มาเลเซีย 0/0 0/0
เมียนมาร์ 10/10 0/0
ฟิลิปปินส์ 10/7 0/0
สิงคโปร์ 0/0 0/0
เวียดนาม 20/15 0/0
 

ที่มา :WTO และ asean.org
13. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านมาตรการที่มิใช่ทางภาษี
มาตรการที่มิใช่ภาษีของประเทศในอาเซียน

มาตรการที่มิใช่ภาษีของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับการค้าปลานิล

ประเทศ มาตรการ สินค้า วิธีดำเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ NTMs/NTBs
บรูไน Import permit (Automatic) ปลานิลแช่แข็ง Import License Issued by Fisheries Department Department of Fisheries, MIPR NTMs
กัมพูชา[1] สินค้าที่ต้องตรวจสอบก่อนการนำเข้า (Pre-Shipment Inspection) สินค้าก่อนการนำเข้ามีมูลค่า >4,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลัง ได้ออกระเบียบการตรวจสอบสินค้าก่อนการนำเข้าที่มีมูลค่ามากกว่า 4,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลัง NTMs
  Technical Measures ปลานิลแช่แข็ง และเนื้อปลานิลฟิลเลแช่เย็นและแช่แข็ง Import is subject to sanitary certificate requirement   NTMs
อินโดนีเซีย[2] ขออนุญาตนำเข้า อาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ผู้นำเข้าจะต้องจดทะเบียนกับ Ministry of Trade and Industry หรือจดทะเบียนกับ Department of Health (BPOM) ของอินโดนีเซีย และระบุหมายเลขทะเบียน(ML NO.) ลงในผลิตภัณฑ์ด้วย - Ministry of Trade and Industry - Department of Health NTMs
    เนื้อสัตว์ และสัตว์มีชีวิต ขออนุญาตนำเข้าเพื่อป้องกันโรค   NTMs
    อาหารฮาลาล การนำเข้าสินค้าอาหารฮาลาลจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับตามกฎระเบียบของ หน่วยงานอาหารและยาของอินโดนีเซีย(BPOM) ด้วย กล่าวคือ สินค้าที่นำเข้าได้จะต้องมีหมายเลข ML เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ส่วนสินค้านำเข้าจะติดหรือไม่ติดเครื่องหมายฮาลาลก็ไม่ได้เป็นกฎระเบียบ บังคับในการนำเข้าแต่อย่างใด แต่หากไม่มีหมายเลขทะเบียนอาหารและเครื่องดื่ม จะไม่สามารถนำเข้ามาจำหน่าย หน่วยงานอาหารและยาของอินโดนีเซีย (BPOM) NTMs
    อาหารทะเลสด และแปรรูป อาหารทะเลสด และแปรรูปจะต้องขออนุญาตนำเข้า โดยขอใบรับรองการนำเข้า จากกระทรวงกิจการทางทะเลและประมง และได้รับความเห็นจากรัฐมนตรีกระทรวงประมงก่อน กระทรวงกิจการทางทะเลและประมง NTMs
  Technical regulation - SPS ปลานิลแช่แข็ง และเนื้อปลานิลฟิลเลแช่เย็นและแช่แข็ง Imports of fresh, chilled or frozen fish requires sanitary and phytosanitary certificates.   NTMs
  Technical regulation - Quality Standard ปลานิลแช่แข็ง และเนื้อปลานิลฟิลเลแช่เย็นและแช่แข็ง A ceiling of radio-activity is established on fresh and prepared fish and seafood.   NTMs
  Technical regulation Testing, inspection& quarantine requirement ปลานิลแช่แข็ง และเนื้อปลานิลฟิลเลแช่เย็นและแช่แข็ง Imports of fish requires various quarantine, inspection or testing.   NTMs
มาเลเซีย[3] มาตรฐานฮาลาล อาหารฮาลาล หน่วยงานให้การรับรองด้านฮาลาลของมาเลเซีย Department Of Islam Development Malaysia (JAKIM) จะตรวจสอบตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบจนถึงมือผู้บริโภค(From farm to table) กรณีที่มีการผลิตและแปรรูปในมาเลเซีย เช่น กรณีของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัดมหาชนซึ่งเข้ามาตั้งโรงเลี้ยง โรงเชือดและแปรรูปผลิตภัณฑ์ กรณีที่เป็นการนำเข้าจะต้องประสานงานกับกรมปศุสัตว์ของมาเลเซียจะส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปรับรอง (Verified) โรงงานในประเทศไทยก่อนการนำเข้าประเทศมาเลเซีย Department Of Islam Development Malaysia (JAKIM) NTMs
  Import Licensing (Import Permit); Technical regulation (SPS) ปลานิลแช่แข็ง และเนื้อปลานิลฟิลเลแช่เย็นและแช่แข็ง Imports of fresh chilled fish are subject to container requirement for traceability and food safety purposes. This is to ensure that the products, particularly prawns are originating from the declared origin. The traceability requirement would allow the authority to trace whether the products are being transported to the factory for futher processing / value added activities or direct to consumers. Fisheries Development Authority of Malaysia, Ministry of Agriculture and Agro-based Industry. NTMs
  Certificate of Approval; Technical regulations ปลานิลแช่แข็ง และเนื้อปลานิลฟิลเลแช่เย็นและแช่แข็ง That the import is accompanied by a Certificate Ministry of Health. NTMs
ฟิลิปปินส์[4] ควบคุมการนำเข้า อาหารสำเร็จรูป ต้องลงทะเบียนและมี Certification of Product The Bureau of Food and Drug Administration NTMs
สิงคโปร์[5]   สินค้าทุกชนิด ผู้นำเข้าและส่งออก ต้องจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับหน่วยงาน Accounting & Corporate Regulatory Authority (ACRA) และได้รับใบอนุญาตการนำเข้าหรือส่งออก จาก International Enterprise Singapore (IE Singapore) - Accounting & Corporate Regulatory Authority - IE Singapore NTMs
  Automatic Licensing ปลานิลแช่แข็ง และเนื้อปลานิลฟิลเลแช่เย็นและแช่แข็ง Imports of animals/birds/ eggs / biologics, endangered species are regulated through the automatic import licensing for reasons of human and animal health and safety Agri-Food and Veterinary Authority (AVA) NTMs
เวียดนาม[6] มาตรการสุขอนามัย (SPS) อาหารแปรรูป/สินค้าอาหาร - เฝ้าระวังโดยกระทรวงสาธารณสุข - ต้องมีการวิเคราะห์ทาง LAB และผลิตด้วยกระบวนการมาตรฐานสากล GMP/HACCP Ministry of Health NTMs
    สัตว์น้ำ กำหนดให้การนำเข้าต้องมี Health Certificate Ministry of Fisheries NTMs
  [1]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนราชอาณาจักรกัมพูชา”, 2554. [2]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย”, 2555. [3]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนสหพันธรัฐมาเลเซีย”, 2555. [4]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์”, 2555. [5]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐสิงคโปร์”, 2555. [6]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม”, 2554.

ที่มา :กรมส่งเสริมการส่งออกและ asean.org

©2015 All rights reserved.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Power by UKnow-CoE