กรุณารอสักครู่
อีเมล์
รหัสผ่าน
kkk
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 


รายการชนิดพืช กลุ่มทรัพยากรที่มีการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระดับโลก และไทยมีศักยภาพในการพัฒนาเชิงพาณิชย์

รายละเอียดไส้เดือน

1. ผลผลิต
2. ราคา
3. การส่งออก
4. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการผลิต
ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการผลิตไส้เดือนในประเทศไทยยังไม่ได้มีการรวบรวมในรายละเอียด
5. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการบริโภค
ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการใช้ประโยชน์ไส้เดือนในประเทศไทยยังไม่ได้มีการรวบรวมในรายละเอียด
6. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการส่งออก
ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการส่งออกไส้เดือนและผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยยังไม่ได้มีการรวบรวมในรายละเอียด
8. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านราคา
ข้อมูลราคาไส้เดือนและผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยยังไม่ได้มีการรวบรวมในรายละเอียด แต่มีข้อมูลว่า   ปุ๋ยหมักจากไส้เดือนสามารถขายได้กิโลกรัมละ 30-35 บาท
10. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านความหลากหลายในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ไส้เดือนอาจแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ชนิด คือ ไส้เดือนตามธรรมชาติ และไส้เดือนเลี้ยง

ไส้เดือนตามธรรมชาติ มีประโยชน์ เช่น ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุปลดปล่อยสารอาหารให้พืช ชอนไชดินให้มีอากาศในดินทำให้เกิดสภาพ aerobic จุลินทรีย์ที่อยู่ร่วมกับไส้เดือนเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ใช้สำหรับตกปลา ใช้เป็นอาหารโปรตีน ส่งออกขายประเทศจีนเป็นยาบำรุง เป็นต้น

 

ไส้เดือนเลี้ยง ผลผลิตของการเลี้ยงไส้เดือน ได้แก่

1) ไส้เดือน (Earthworm) ไส้เดือนดินเป็นอาหารของสัตว์นักล่าในธรรมชาติหลายชนิด ส่วนประกอบในเนื้อเยื่อของไส้เดือนดินไม่แตกต่างจากเนื้อเยื่อของสัตว์โดยทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย กรดอะมิโน ไลซีน อนุพันธ์ของเมทไธโอนีน ซีสทีน ฟีนิลอะนิลีนและไทโรซีน ปัจจุบันนิยมเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อใช้เป็นเหยื่อตกปลา และนำมาผ่านกระบวนการผลิตเพื่อผลิตเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ เช่น อาหารเลี้ยงไก่ ปลา หมู และกุ้ง   ซึ่งสามารถผลิตได้ทั้งรูปผง เม็ด และในรูปอาหารเปียก นอกจากนี้ยังสามารถนำไส้เดือนดินมาสกัดเนื้อเยื่อเพื่อนำสารสำคัญที่อยู่ในตัวไส้เดือนดินมาใช้เป็นวัตถุดิบ ในการผลิตเครื่องสำอาง และยารักษาโรคในมนุษย์ เช่น แก้ไขพิษ แก้อาการเกร็ง และอัมพาตครึ่งซีก เป็นต้น

 

2) ปุ๋ยหมักจากไส้เดือน (Vermicompost) ประกอบด้วยมูลไส้เดือนและเศษอินทรีย์วัตถุที่เหลือ    โดยปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน คือเศษซากอินทรียวัตถุต่างๆ รวมทั้งดินและจุลินทรีย์ที่ไส้เดือนดินกินเข้าไปแล้วขับถ่ายเป็นมูลออกมา ซึ่งมูลที่ได้จะมีลักษณะเป็นเม็ดสีดำ มีธาตุอาหารพืชอยู่ในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ในปริมาณที่สูง และมีจุลินทรีย์จำนวนมาก ปุ๋ยหมักจากไส้เดือน สามารถผลิตได้หลากหลายแบบ อาทิปุ๋ยมูลไส้เดือนแบบหยาบ ปุ๋ยมูลไส้เดือนอัดเม็ด ปุ๋ยมูลไส้เดือนอัดเม็ดบรรจุกระสอบ ปุ๋ยมูลไส้เดือนร่อนละเอียด

 

3) น้ำสกัดชีวภาพจากไส้เดือน (Worm Tea) คือ น้ำที่ได้จากกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน เป็นน้ำที่ขับถ่ายผ่านลำตัวไส้เดือนดิน ในขณะที่ไส้เดือนดินกำลังกินอาหาร และเป็นน้ำที่ได้จากการเน่าสลายของเศษขยะอินทรีย์ที่ใช้เป็นอาหารของไส้เดือนดิน น้ำหมักมูลไส้เดือนดินจะมีธาตุอาหารพืชอยู่ในปริมาณเจือจาง แต่จะมีจุลินทรีย์หลากหลายชนิดและมีปริมาณมาก รวมถึงฮอร์โมนพืชที่เป็นประโยชน์หลายชนิดด้วย

 

ประโยชน์ของไส้เดือนเลี้ยง เช่น

1) ด้านสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนขยะอินทรีย์เป็นปุ๋ยหมัก ลดการกลบฝังขยะ

2) ด้านการเกษตร ผลิตปุ๋ยหมักจากไส้เดือนและน้ำสกัดชีวภาพจากไส้เดือนใช้ในการเกษตรอินทรีย์ อาทิ ปุ๋ยหมักจากไส้เดือน โดยการใช้ปุ๋ยไส้เดือนทำให้ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เมื่อใช้ปุ๋ยหมักจากไส้เดือน สามารถเพิ่มผลผลิตในการปลูกข้าวได้ 2-3 เท่า เพิ่มน้ำยางของยางพาราได้ร้อยละ 50-60   ทำให้อ้อยโตเร็วสามารถเก็บต้นอ้อยไว้ได้หลายปีโดยไม่ต้องปลูกใหม่ นอกจากนี้ ปุ๋ยหมักจากไส้เดือน          ยังสามารถใช้ปลูกพืชผักและใช้เลี้ยงกุ้งในบ่อกุ้งได้ด้วย

3) ด้านอาหารสัตว์ ใช้ไส้เดือนเป็นอาหารโปรตีน เช่น ใช้บดในอาหารสำหรับเลี้ยงปลา

4) ด้านการแพทย์ รักษาโรคข้ออักเสบ แผลอักเสบ โรคผิวหนัง และสลายลิ่มเลือดในหลอดเลือด
11. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านอุปสรรคทางการค้า
ข้อมูลอุปสรรคทางการค้าไส้เดือนและผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย และในต่างประเทศยังไม่ได้มีการรวบรวมในรายละเอียด

©2015 All rights reserved.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Power by UKnow-CoE