กรุณารอสักครู่
อีเมล์
รหัสผ่าน
kkk
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 


รายการชนิดพืช กลุ่มทรัพยากรที่มีการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระดับโลก และไทยมีศักยภาพในการพัฒนาเชิงพาณิชย์

รายละเอียดหอยทาก

1. ผลผลิต
2. ราคา
3. การส่งออก
4. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการผลิต
ข้อมูลผลผลิตหอยทาก/เมือกหอยทากในประเทศไทยยังไม่ได้มีการรวบรวมในรายละเอียด แต่ปัจจุบันเริ่มมีการทำฟาร์มบ้างแล้ว เช่นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น แม้จะมีประเด็นในเรื่องการนำเข้าสัตว์ต่างถิ่นเข้ามาในประเทศก็ตาม
5. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการบริโภค
การใช้ประโยชน์หอยทากในประเทศไทยได้เริ่มมีการใช้เมือกหอยทากมาเป็นส่วนประกอบในธุรกิจเครื่องสำอางและความงาม โดสามารถสร้างนวัตกรรมนำเมือกหอยทากไทย (หอยนวล หรือ Hemiplecta distincta) มาต่อยอดพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านเครื่องสำอางและธุรกิจความงามได้แล้ว โดยเมือกหอยทากไทยดังกล่าวมีสารที่มีประโยชน์เหมาะต่อการซ่อมแซมบำรุงผิว อาทิ อิลาสติน (elastin) อะลันโทอิน (alantoin) กรดไฮยาลูโรนิก (Hyaluronic acid) กรดไกโคลิก (glycolic acid) และสานแอนตี้ออกซิแดนท์ (anti-oxidant) เป็นต้น
6. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการส่งออก
มูลค่าการส่งออกหอยทาก[1] ปี 2555 - 2557

ปี หอยทากมีชีวิต (บาท) หอยทากสดแช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง (บาท) หอยทากแห้งใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ รวมทั้งรมควัน (บาท) รวม (บาท)
2555 46,504,951 34,652,510 125,633 81,283,094
2556 40,884,797 15,456,275 12,000 56,353,072
2557 36,814,381 15,610,688 93,714 52,518,783
สัดส่วนปี 2557 (ร้อยละ) 70.10 29.72 0.18  
  [1] HS 0307.60 หอยสเนล นอกจากหอยสเนลทะเล (Snails, other than sea snails) 0307.60.10 มีชีวิต (Live) 0307.60.20 สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง (Fresh, chilled or frozen) 0307.60.30 แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ รวมทั้งรมควัน (Dried, salted or in brine; smoked)

ที่มา :กรมศุลกากร (2558)
8. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านราคา
ข้อมูลราคาหอยทาก/เมือกหอยทากในประเทศไทยยังไม่ได้มีการรวบรวมในรายละเอียด

 
10. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านความหลากหลายในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
หอยทากสามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ ดังนี้

1) อาหาร อาทิ อาหารที่นิยมในฝรั่งเศส Escargot ที่ทำจากหอยทาก (แต่ต้องเป็นหอยทากที่เลี้ยงในฟาร์ม) รวมถึงหอยทากกระป๋อง ไข่หอยทากคาเวียร์กระป๋อง

2) เครื่องสำอาง อาทิ ครีมบำรุงผิวซึ่งผลิตจากเมือกของหอยทาก เช่น Helix aspersa โดยไทย      ได้มีการวิจัยและพัฒนาโครงการ “หอยทากแห่งสยาม และเมืองจากแมนเทิล ขุมทรัพย์ อมตะแห่งความงามจากธรรมชาติ”[1]ซึ่งนำเสนอความหลากหลายของสายพันธุ์หอยทาก และศักยภาพการใช้เมือกหอยทากสายพันธุ์ไทยในอุตสาหกรรมความงามสู่ตลาดโลก ภายใต้การค้นคว้าจากคณะผู้วิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยซิสเทมาติกส์ของสัตว์ ซึ่งกล่าวว่า การวิเคราะห์เมือกหอยทากไทยชื่อว่า หอยนวล (Hemiplecta distincta) พบว่า อุดมไปด้วยสารนานาชนิดที่มีประโยชน์เหมาะต่อการซ่อมแซมและบำรุงผิว อาทิ อิลาสติน (elastin) อะลันโทอิน (alantoin) กรดไฮยาลูโรนิก (Hyaluronic acid) กรดไกโคลิก (glycolic acid) และสานแอนตี้ออกซิแดนท์ (anti-oxidant) สามารถนำมาต่อยอดพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านเครื่องสำอางและธุรกิจความงาม

 

 

[1]ข่าวและประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ““หอยทากสยาม” และเมือกหอยทากสายพันธุ์ไทย ผลงานวิจัยอาจารย์จุฬาฯสู่นวัตกรรมความงามระดับโลก” 13 กุมภาพันธ์ 2558.
11. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านอุปสรรคทางการค้า
มาตรการทางภาษีของประเทศในอาเซียน

อัตราภาษีนำเข้าหอยทาก (HS 0307.60) ของประเทศสมาชิกอาเซียน แบ่งเป็นอัตราภาษีที่จัดเก็บภายใต้กรอบ WTO และอัตราภาษีภายใต้กรอบอาเซียน (ATIGA)

ประเทศ อัตราภาษีภายใต้กรอบ WTO อัตราภาษีภายใต้กรอบ ATIGA
บรูไน 0 0
กัมพูชา 15 0
อินโดนีเซีย 5 0
ลาว 10 0
มาเลเซีย 0 0
เมียนมาร์ 0-10 0
ฟิลิปปินส์ 10 0
สิงคโปร์ 0 0
เวียดนาม 0-10 0
ที่มา: WTO และ asean.org มาตรการที่มิใช่ภาษีของประเทศในอาเซียน มาตรการที่มิใช่ภาษีของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับการค้าหอยทาก
ประเทศ มาตรการ สินค้า วิธีดำเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ NTMs/NTBs
กัมพูชา[1] สินค้าที่ต้องตรวจสอบก่อนการนำเข้า (Pre-Shipment Inspection) "PSI" สินค้าก่อนการนำเข้าที่มีมูลค่ามากกว่า 4,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลัง ได้ออกระเบียบการตรวจสอบสินค้าก่อนการนำเข้าที่มีมูลค่ามากกว่า 4,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลัง NTMs
  Technical Measures หอยทาก Import is subject to sanitary certificate requirement   NTMs
อินโดนีเซีย[2] ขออนุญาตนำเข้า อาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ผู้นำเข้าจะต้องจดทะเบียนกับ Ministry of Trade and Industry หรือจดทะเบียนกับ Department of Health (BPOM) ของอินโดนีเซีย และระบุหมายเลขทะเบียน(ML NO.) ลงในผลิตภัณฑ์ด้วย   - Ministry of Trade and Industry - Department of Health (BPOM)   NTMs
  จดทะเบียน อย. (ML Registration) อาหาร เครื่องสำอาง ยารักษาโรค ยาสมุนไพร และเครื่องมือแพทย์ กำหนดให้สินค้าอาหาร เครื่องสำอาง ยารักษาโรค ยาสมุนไพรและเครื่องมือแพทย์ ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน อย. ของอินโดนีเซียหรือต้องจดทะเบียนกับ Department of Health (BPOM) ของอินโดนีเซียและต้องระบุหมายเลขทะเบียน (ML No.) ลงในผลิตภัณฑ์ด้วย หน่วยงาน อย. ของอินโดนีเซียและ Department of Health (BPOM) NTMs
  การรับรองฮาลาล อาหาร ยา และเครื่องสำอาง หน่วยงาน MUI ได้ก่อตั้งสถาบันอาหาร ยา และเครื่องสำอาง (Institute for Foods, Drugs and Cosmetics (LP.POM-MUI) เพื่อกำหนดนโยบาย กฎระเบียบ ข้อแนะนำ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ยา และเครื่องสำอางที่ผู้บริโภคมุสลิมต้องบริโภค และใช้ให้ถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะการผลิตอาหาร การเชือดสัตว์เพื่อการบริโภค และการได้รับการรับรองฮาลาล ดังนั้น บริษัทผู้ผลิตจะต้องสร้างระบบความมั่นใจในการเป็นฮาลาล อย่างต่อเนื่องภายใต้ระบบ Halal Assurance System (HAS) ภายในโรงงานผลิตของตนเองด้วย สถาบันอาหาร ยา และเครื่องสำอาง (Institute for Foods, Drugs and Cosmetics (LP.POM-MUI) NTMs
  Technical regulation - Quality Standard หอยทาก A ceiling of radio-activity is established on fresh and prepared fish and seafood.   NTMs
  Technical regulation - Testing, inspection and quarantine requirements หอยทาก Imports of fish require various quarantine, inspection or testing.   NTMs
มาเลเซีย[3] มาตรการสุขอนามัย สินค้าประเภท ผลิตภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ พื้นบ้าน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีเครื่องหมาย Meditag TM ยกเว้นผลิตภัณฑ์ดูแลภายนอก (OTC : external personal care products) ที่ไม่ต้องมีเครื่องหมาย Meditag TM Ministry of Health NTMs
  Import Licensing (Import Permit); Technical regulation (SPS) หอยทาก Discretionary Import licence.Import licence is required to ensure SPS requirements are fulfilled. Ministry of Agriculture and Agro-based Industry. NTMs
ฟิลิปปินส์[4] ควบคุมการนำเข้าประเทศ อาหารสำเร็จรูป ต้องลงทะเบียนและมี Certification of Product The Bureau of Food and Drug Administration     NTMs
    เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์ถนอมผิว ส่งออกไปฟิลิปปินส์ได้เสรีไม่มีข้อจำกัดการนำเข้าผู้ส่งออกสินค้ารายการนี้ไปฟิลิปปินส์ต้องปฏิบัติ ตามระเบียบ โดยมีเอกสารดังนี้ 1. หนังสือรับรอง การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์จากคณะกรรมการอาหารและยา 2. Certificate of Free Sale จากประเทศที่เป็นแหล่งกำเนิดสินค้า 3. หนังสือสัญญาซื้อ ขาย ระหว่างผู้ส่งออกไทย และผู้นำเข้า ฟิลิปปินส์พร้อมรายการสินค้า 4. หนังสือรับรอง Production Flow หรือ Production Procedure ของผู้ผลิต/ผู้ส่งออก The Bureau of Food and Drug Administration NTMs
สิงคโปร์[5]   สินค้าทุกชนิด ผู้นำเข้าและส่งออก ต้องจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับหน่วยงาน Accounting & Corporate Regulatory Authority (ACRA) และได้รับใบอนุญาตการนำเข้าหรือส่งออก จาก International Enterprise Singapore (IE Singapore) - Accounting & Corporate Regulatory Authority - International Enterprise Singapore NTMs
  Automatic Licensing หอยทาก Imports of fish including ornamental fish are regulated through the automatic  import licensing for reasons of public health and safety Agri-Food and Veterinary Authority (AVA) NTMs
เวียดนาม[6] มาตรการการขออนุญาต นำเข้า เครื่องสำอางที่มีผลโดยตรงต่อสุขภาพมนุษย์ สินค้าที่ต้องมีการจดทะเบียน   NTMs
    อาหารแปรรูป/สินค้าอาหาร - ต้องมีการวิเคราะห์ทาง LAB และผลิตด้วยกระบวนการมาตรฐานสากล GMP/HACCP Ministry of Health NTMs
ที่มา: กรมส่งเสริมการส่งออก และ asean.org   [1]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนราชอาณาจักรกัมพูชา”, 2554. [2]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย”, 2555. [3]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนสหพันธรัฐมาเลเซีย”, 2555. [4]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์”, 2555. [5]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐสิงคโปร์”, 2555. [6]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม”, 2554.
12. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านมาตรการทางภาษี
มาตรการทางภาษีของประเทศในอาเซียน

อัตราภาษีนำเข้าหอยทาก (HS 0307.60) ของประเทศสมาชิกอาเซียน แบ่งเป็นอัตราภาษีที่จัดเก็บภายใต้กรอบ WTO และอัตราภาษีภายใต้กรอบอาเซียน (ATIGA)

ประเทศ อัตราภาษีภายใต้กรอบ WTO อัตราภาษีภายใต้กรอบ ATIGA
บรูไน 0 0
กัมพูชา 15 0
อินโดนีเซีย 5 0
ลาว 10 0
มาเลเซีย 0 0
เมียนมาร์ 0-10 0
ฟิลิปปินส์ 10 0
สิงคโปร์ 0 0
เวียดนาม 0-10 0
 

ที่มา :WTO และ asean.org
13. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านมาตรการที่มิใช่ทางภาษี
มาตรการที่มิใช่ภาษีของประเทศในอาเซียน

มาตรการที่มิใช่ภาษีของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับการค้าหอยทาก

ประเทศ มาตรการ สินค้า วิธีดำเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ NTMs/NTBs
กัมพูชา[1] สินค้าที่ต้องตรวจสอบก่อนการนำเข้า (Pre-Shipment Inspection) "PSI" สินค้าก่อนการนำเข้าที่มีมูลค่ามากกว่า 4,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลัง ได้ออกระเบียบการตรวจสอบสินค้าก่อนการนำเข้าที่มีมูลค่ามากกว่า 4,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลัง NTMs
  Technical Measures หอยทาก Import is subject to sanitary certificate requirement   NTMs
อินโดนีเซีย[2] ขออนุญาตนำเข้า อาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ผู้นำเข้าจะต้องจดทะเบียนกับ Ministry of Trade and Industry หรือจดทะเบียนกับ Department of Health (BPOM) ของอินโดนีเซีย และระบุหมายเลขทะเบียน(ML NO.) ลงในผลิตภัณฑ์ด้วย   - Ministry of Trade and Industry - Department of Health (BPOM)   NTMs
  จดทะเบียน อย. (ML Registration) อาหาร เครื่องสำอาง ยารักษาโรค ยาสมุนไพร และเครื่องมือแพทย์ กำหนดให้สินค้าอาหาร เครื่องสำอาง ยารักษาโรค ยาสมุนไพรและเครื่องมือแพทย์ ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน อย. ของอินโดนีเซียหรือต้องจดทะเบียนกับ Department of Health (BPOM) ของอินโดนีเซียและต้องระบุหมายเลขทะเบียน (ML No.) ลงในผลิตภัณฑ์ด้วย หน่วยงาน อย. ของอินโดนีเซียและ Department of Health (BPOM) NTMs
  การรับรองฮาลาล อาหาร ยา และเครื่องสำอาง หน่วยงาน MUI ได้ก่อตั้งสถาบันอาหาร ยา และเครื่องสำอาง (Institute for Foods, Drugs and Cosmetics (LP.POM-MUI) เพื่อกำหนดนโยบาย กฎระเบียบ ข้อแนะนำ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ยา และเครื่องสำอางที่ผู้บริโภคมุสลิมต้องบริโภค และใช้ให้ถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะการผลิตอาหาร การเชือดสัตว์เพื่อการบริโภค และการได้รับการรับรองฮาลาล ดังนั้น บริษัทผู้ผลิตจะต้องสร้างระบบความมั่นใจในการเป็นฮาลาล อย่างต่อเนื่องภายใต้ระบบ Halal Assurance System (HAS) ภายในโรงงานผลิตของตนเองด้วย สถาบันอาหาร ยา และเครื่องสำอาง (Institute for Foods, Drugs and Cosmetics (LP.POM-MUI) NTMs
  Technical regulation - Quality Standard หอยทาก A ceiling of radio-activity is established on fresh and prepared fish and seafood.   NTMs
  Technical regulation - Testing, inspection and quarantine requirements หอยทาก Imports of fish require various quarantine, inspection or testing.   NTMs
มาเลเซีย[3] มาตรการสุขอนามัย สินค้าประเภท ผลิตภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ พื้นบ้าน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีเครื่องหมาย Meditag TM ยกเว้นผลิตภัณฑ์ดูแลภายนอก (OTC : external personal care products) ที่ไม่ต้องมีเครื่องหมาย Meditag TM Ministry of Health NTMs
  Import Licensing (Import Permit); Technical regulation (SPS) หอยทาก Discretionary Import licence.Import licence is required to ensure SPS requirements are fulfilled. Ministry of Agriculture and Agro-based Industry. NTMs
ฟิลิปปินส์[4] ควบคุมการนำเข้าประเทศ อาหารสำเร็จรูป ต้องลงทะเบียนและมี Certification of Product The Bureau of Food and Drug Administration     NTMs
    เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์ถนอมผิว ส่งออกไปฟิลิปปินส์ได้เสรีไม่มีข้อจำกัดการนำเข้าผู้ส่งออกสินค้ารายการนี้ไปฟิลิปปินส์ต้องปฏิบัติ ตามระเบียบ โดยมีเอกสารดังนี้ 1. หนังสือรับรอง การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์จากคณะกรรมการอาหารและยา 2. Certificate of Free Sale จากประเทศที่เป็นแหล่งกำเนิดสินค้า 3. หนังสือสัญญาซื้อ ขาย ระหว่างผู้ส่งออกไทย และผู้นำเข้า ฟิลิปปินส์พร้อมรายการสินค้า 4. หนังสือรับรอง Production Flow หรือ Production Procedure ของผู้ผลิต/ผู้ส่งออก The Bureau of Food and Drug Administration NTMs
สิงคโปร์[5]   สินค้าทุกชนิด ผู้นำเข้าและส่งออก ต้องจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับหน่วยงาน Accounting & Corporate Regulatory Authority (ACRA) และได้รับใบอนุญาตการนำเข้าหรือส่งออก จาก International Enterprise Singapore (IE Singapore) - Accounting & Corporate Regulatory Authority - International Enterprise Singapore NTMs
  Automatic Licensing หอยทาก Imports of fish including ornamental fish are regulated through the automatic  import licensing for reasons of public health and safety Agri-Food and Veterinary Authority (AVA) NTMs
เวียดนาม[6] มาตรการการขออนุญาต นำเข้า เครื่องสำอางที่มีผลโดยตรงต่อสุขภาพมนุษย์ สินค้าที่ต้องมีการจดทะเบียน   NTMs
    อาหารแปรรูป/สินค้าอาหาร - ต้องมีการวิเคราะห์ทาง LAB และผลิตด้วยกระบวนการมาตรฐานสากล GMP/HACCP Ministry of Health NTMs
  [1]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนราชอาณาจักรกัมพูชา”, 2554. [2]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย”, 2555. [3]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนสหพันธรัฐมาเลเซีย”, 2555. [4]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์”, 2555. [5]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐสิงคโปร์”, 2555. [6]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม”, 2554.

ที่มา :กรมส่งเสริมการส่งออก และ asean.org

©2015 All rights reserved.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Power by UKnow-CoE