กรุณารอสักครู่
อีเมล์
รหัสผ่าน
kkk
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 


รายการชนิดพืช กลุ่มทรัพยากรที่มีการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระดับโลก และไทยมีศักยภาพในการพัฒนาเชิงพาณิชย์

รายละเอียดรา

1. ผลผลิต
2. ราคา
3. การส่งออก
4. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการผลิต
ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการผลิตราและผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยยังไม่ได้มีการรวบรวมในรายละเอียด
5. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการบริโภค
ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการใช้ประโยชน์จากราและผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยยังไม่ได้มีการรวบรวมในรายละเอียด
6. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการส่งออก
ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการส่งออกราและผลิตภัณฑ์ของไทยยังไม่ได้มีการรวบรวมในรายละเอียด
8. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านราคา
ข้อมูลราคาตลาดของราและผลิตภัณฑ์ของไทยยังไม่ได้มีการรวบรวมในรายละเอียด

 
10. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านความหลากหลายในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
1. ประโยชน์ทางการแพทย์

ราที่มีความสำคัญต่อมนุษย์ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ในการสร้างสารปฏิชีวนะ ได้แก่ รา Myrothecium verrucaria จากดินป่าจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ราสร้างสาร trichothecene ซึ่งมีผลยับยั้งการเจริญของเชื้อมาลาเรีย รา Talaromyces bacillisporus สร้างสาร bacillisporins D, E และ Talaromyces trachyspermus สร้างสาร trachyspic acid ซึ่งมีผลยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง Colletotrichum gloeosporioides สร้างสาร collitotric acid ยับยั้งราสาเหตุโรคพืช Helminthosporium sartivum และรา Phomopsis sp. สร้างสาร phomopsicharasin ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย Bacillus subtilis Stephylococcus aureus และ Salmonella gallinarum พบรา Pestalotiopsis mangiferae  ซึ่งมีรายงานว่าราชนิดนี้สร้างสาร taxol ยับยั้งเซลล์มะเร็ง[1]

 

ราหลายชนิดสร้างปฏิชีวนะสาร กรดอินทรีย์ และเอนไซม์ต่างๆ ซึ่งมีประโยชน์ทางการแพทย์ ตัวอย่างเช่น ปฏิชีวนะสารเพนนิซิลิน (penicillin) จากรา Penicillium notatum ที่มีผลต่อแบคทีเรีย       แกรมบวก สารไซโคลสปอริน (cyclosporin) จากราดิน Tolypocladium inflatum ใช้ในทางการแพทย์   โดยกดภูมิคุ้มกันในร่างกาย (immunosuppresent) ในการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ เช่น ไต หัวใจ

 

2. ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร[2]

ราบางชนิดใช้ประโยชน์ในการหมัก (Fermentation) อาหาร ซึ่งเป็นการถนอมอาหาร (Food Preservation) อาหารหมัก (Fermented food) จากเชื้อรา ได้แก่ ซีอิ๊วแบบหมัก (Fermented Soy Sauce) เต้าเจี้ยว มิโซะ (Miso) เนยแข็ง (Cheese) ชนิดของราที่สำคัญในอุตสาหกรรมอาหาร อาทิ Aspergillus, Penicillium, Mucor, Rhizopus, Fusarium

 

3. ประโยชน์ทางการเกษตร

ราที่มีประโยชน์ทางการเกษตร ได้แก่ Talaromyces flavus ซึ่งประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญของรา Sclerotium rolfsii สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของถั่ว และควบคุมการเจริญของรา Rhizoctonia stolonifer ที่เจริญบนต้นกล้าข้าวบาร์เลย์ รา Sordaria fimicola จากมูลสัตว์สามารถยับยั้งการเจริญของราสาเหตุโรคพืชหลายชนิดในห้องปฏิบัติการ เช่น Pestalotiopsis guepinii, Colletotrichum capsici, Curvularia lunata, Alternaria alternata และ Fusarium oxysporum เป็นต้น ส่วนราเอนโดไฟท์ (endophyte) จากใบพืชได้แก่ Pestalotiopsis guepinii รวมทั้งราเอนโดไฟท์ที่เจริญช้าและไม่สร้างสปอร์มีประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญของราสาเหตุโรคพืชห้องปฏิบัติการ เช่น Bipolaris maydis, Lasiodiplodia theobromae และ Sclerotium rolfsii เป็นต้น[3]

 

ราที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันกำจัดวัชพืช ได้แก่ Exserohilum rostratum มีรายงานการนำรานี้มาใช้ควบคุมวัชพืชหลายชนิดได้ผล เช่น วัชพืชตระกูลหญ้า 7 ชนิด ได้แก่ หญ้าปากควาย (Dactyloctenium aegyptium), เสือแกรก (Pacinum maximum), หญ้าพง (Sorghum halepense), หญ้าขี้กรอก (Cenchrus echinatus), Texas panicum (Panicum texanum), หญ้าตีนกา (Digitaria sanguinalis) และหญ้าหางหมาจิ้งจอก (Setaria glauca) (Chandramohan and Charudattan, 2001) ในประเทศไทยโดยจิตรา (2547) พบว่า รา Exserohilum rostratum ใช้ควบคุมวัชพืช ได้แก่ หญ้าปากควายได้ผลดี[4]

 

ราที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช Metarhizium anisopliae เป็นราอยู่ในดิน     สร้างสปอร์สีเขียวเป็นจำนวนมาก เส้นใยของราจะเจริญในลำตัวของตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของด้วงมะพร้าว   รา Beauveria bassiana ป้องกันกำจัดหนอนไหม มีการผลิตเป็นการค้าในการกำจัดแมลง ได้แก่ ด้วงปีกแข็ง และหนอนผีเสื้อ (Colorado beetle, Coleoptera และ Lepidoptera) รา Aschersonia spp. เป็นปรสิตบนเพลี้ยแป้ง เป็นต้น รา Cordyceps sinensis เป็นราที่มีสรรพคุณทางยา และเป็นอาหารเสริมสุขภาพ       มีราคาสูงในต่างประเทศ พบมากในประเทศจีน เนปาล ธิเบต และประเทศไทย มักพบในหนอนผีเสื้อกลางคืน Hepialus armoricanus[5]

บทบาทสำคัญของราทางการเกษตร ได้แก่ การย่อยสลายเศษพืชและอินทรียวัตถุต่างๆ ให้เป็นดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก ราที่มีบทบาทสำคัญในการย่อยสลายซากพืช ได้แก่ Helicosporium, Volutella, Wiesneriomyces และ Zygosporium และราที่มีรายงานว่าสร้างเอนไซม์เซลลูเลสช่วยในการย่อยสลายเศษพืช ได้แก่ Chaetomium cupreum, Chaetomium globosum, Gilmaniella humicola, Memmaria echinobotryoides, Paecilomyces lilacinus, Paecilomyces variotii, Scytalidium lignicola, Trichoderma harmatum และ T. harzianum เป็นต้น ราดังกล่าวเป็นราที่พบอยู่ทั่วไปในดิน สามารถนำมาใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยชีวภาพในการปรับปรุงดินและช่วยการเจริญเติบโตของพืช

 

 

[1] ศ.ด.ร.เลขา มาโนช, ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, “ประโยชน์และโทษของราต่อมนุษย์ สัตว์ และพืช (Beneficial and harmful fungi to human, animal and plant)”.

[2] ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นิธิยา รัตนาปนนท์, “Mold / รา”.

[3] ศ.ด.ร.เลขา มาโนช, ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, “ประโยชน์และโทษของราต่อมนุษย์ สัตว์ และพืช (Beneficial and harmful fungi to human, animal and plant)”.

[4] ศ.ด.ร.เลขา มาโนช, "นวัตกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ ปี 2551", 4 พฤษภาคม 2551.

[5] ศ.ด.ร.เลขา มาโนช, "นวัตกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ ปี 2551", 4 พฤษภาคม 2551.
11. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านอุปสรรคทางการค้า
ข้อมูลอุปสรรคทางการค้าราและผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย และในต่างประเทศ ยังไม่ได้มีการรวบรวมในรายละเอียด

©2015 All rights reserved.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Power by UKnow-CoE