กรุณารอสักครู่
อีเมล์
รหัสผ่าน
kkk
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
Q ค่านิยมหลักขององค์กรเป็นอย่างไร
A ค่านิยมหลัก : BEDO + Believable (น่าเชื่อถือ) สพภ. ต้องมีความซื่อสัตย์ หนักแน่น น่าเชื่อถือและมีธรรมาภิบาล + Encourage (สนับสนุน) สพภ. ต้องมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูล ให้การสนับสนุนช่วยเหลือกันและกันในการทำงาน และให้การบริการแก่ประชาชนด้วยความเต็มใจยิ่ง + Develop (พัฒนาการ) สพภ. ต้องเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ใฝ่เรียนและใฝ่รู้อยู่เสมอ มีพัฒนาการในการทำงาน + Observant (ช่างสังเกต) สพภ. ต้องมีความรอบคอบ ช่างพินิจพิเคราะห์ ช่างสังเกต
Q ประวัติองค์กรเป็นมาอย่างไร?
A “สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)” เรียกโดยย่อว่า “สพภ.” และใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Biodiversity-based Economy Development Office (Public Organization)” เรียกโดยย่อว่า “BEDO” ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นองค์กรรองรับการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดการบริหารจัดการการนำทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างโอกาสให้แก่ประชาชนโดยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีระบบและยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนางานวิจัยและการรวบรวมองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น
©2015 All rights reserved.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Power by UKnow-CoE