กรุณารอสักครู่
อีเมล์
รหัสผ่าน
kkk
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
เชิญร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๔

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ร่วมกับหน่วยงานที่สนองพระราชดำริ จัดให้มีงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาคทุก ๒ ปี เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยจะครบกำหนด ๒ ปี ในปี ๒๕๕๙ งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๔ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ถึง ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการฯ ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

แหล่งที่มา : http://www.rspg.or.th
©2015 All rights reserved.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Power by UKnow-CoE