กรุณารอสักครู่
อีเมล์
รหัสผ่าน
kkk
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 


         ในปีงบประมาณ 2557 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ได้มีการดำเนินงานออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ ภายใต้โครงการ “การออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูล”: ระบบบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งประกอบด้วย 4 หัวข้อหลัก คือ ด้านอนุกรมวิธาน ด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย และผู้เชี่ยวชาญ โดยมีการพัฒนาโครงสร้างที่สำคัญร่วมกับหน่วยงาน นักวิชาการที่ดำเนินการจัดทำข้อมูลและเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน โดยเฉพาะ ด้านข้าว และ กล้วย พร้อมกำหนดมาตรฐานโครงสร้างข้อมูล ทดสอบการบันทึกและนำเข้า สำหรับข้อมูลใหม่ที่ยังไม่ปรากฎในฐานข้อมูลที่มีมาก่อน รวมถึงการแสดงผลทางหน้าจอจากการสืบค้น เพื่อกระตุ้นให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่จัดเก็บ

         จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า โครงสร้างที่มีการออกแบบได้รับการยอมรับจากนักวิชาการ ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐที่เป็นเจ้าของข้อมูล มากกว่าร้อยละ 70 และเห็นชอบกับการดำเนินงานในการเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นจุดเดียว สอดคล้องกับปัจจุบันอย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมในการรองรับข้อบทต่างๆ ของ WIPO IGC (WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Prop and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore) ซึ่งว่าด้วยเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรมและสารอนุพันธ์จากทรัพยากรพันธุกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม โดยมีประเทศต่างๆ เข้าร่วมกว่า 150 ประเทศ ซึ่งอาจทำให้เสียโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล เนื่องจาก

 • ข้อมูลต่างๆ อยู่อย่างกระจัดกระจัดกระจาย ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรือตามความสนใจของหน่วยงานนั้นๆ
 • ข้อมูลที่มี  ส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการดำเนินในทางหนึ่งทางใดด้านกฎหมายที่จะยืนยันว่าเป็นทรัพย์สินของประเทศไทย 
 • ยังไม่มีศูนย์กลางข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเข้าค้นหาหรือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานจากจุดเดียว

         เนื่องจากการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุกรรมในปี 2557 เป็นจุดตั้งต้น ของการเป็นศูนย์กลางข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ Clearing House ที่เริ่มจากพืชโดยใช้ข้าว และกล้วยเป็นต้นแบบเท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ ของการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ จำเป็นต้องพัฒนาเพิ่มเติม ซึ่งประกอบด้วย

 • การออกแบบโครงสร้างข้อมูลที่ครอบคลุมถึงสิ่งมีชีวิตประเภทสัตว์ จุลินทรีย์ 
 • การมีรายงานข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลสิทธิบัตรและการวิเคราะห์เทคโนโลยี
 • การเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ให้มากขึ้น

         นอกจากนี้ งานที่ต้องพัฒนาขึ้นใหม่เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บและระบุแหล่งที่มาหรือแหล่งกำเนิดจำเป็นต้องมีข้อมูลหรือฟังค์ชั่นเพิ่มเติม ดังนี้

 • มีข้อมูลเชิงพื้นที่ ซึ่งก็คือ ข้อมูลแผนที่ของทรัพยากรชีวภาพ
 • มีการแสดงผลเกี่ยวกับ bio-listing
 • มีกระดานหรือเว็บบอร์ดในการแลกเปลี่ยนความรู้
 • รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลเว็บไซต์ให้รองรับภาษาอังกฤษ

 

ดังนั้น สำหรับโครงการในปีงบประมาณ 2558 นี้ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ         จึงเห็นความจำเป็นในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุกรรม เพื่อ

 • ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ หรือศูนย์กลางการเชื่อมต่อเครือข่ายข้อมูล ที่จะทำให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เกิดความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพได้อย่างแพร่หลาย และยั่งยืนยิ่งขึ้น
 • ให้เป็นแหล่งรวบรวม ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพให้กับประชาชน นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย เข้ามาใช้ประโยชน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และ
 • ให้เป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความสนใจในข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ โดยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการพัฒนาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การนำไปใช้ประโยชน์และในการทำงานวิจัยต่อยอด
©2015 All rights reserved.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Power by UKnow-CoE